Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00948 - OMV_2021179292 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de voorgevel door het verwijderen van de steenstrips, het isoleren en herplaatsen van steenstrips en het wegbreken en plaatsen van twee blauwsteendorpels - zonder openbaar onderzoek - Damaststraat 72, 9030 Mariakerke - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00948 - OMV_2021179292 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de voorgevel door het verwijderen van de steenstrips, het isoleren en herplaatsen van steenstrips en het wegbreken en plaatsen van twee blauwsteendorpels - zonder openbaar onderzoek - Damaststraat 72, 9030 Mariakerke - Weigering 2022_CBS_00948 - OMV_2021179292 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de voorgevel door het verwijderen van de steenstrips, het isoleren en herplaatsen van steenstrips en het wegbreken en plaatsen van twee blauwsteendorpels - zonder openbaar onderzoek - Damaststraat 72, 9030 Mariakerke - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

René Galens met als contactadres Damaststraat 72, 9030 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021179292) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het renoveren van de voorgevel door het verwijderen van de steenstrips, het isoleren en herplaatsen van steenstrips  en het wegbreken en plaatsen van twee blauwsteendorpels

• Adres: Damaststraat 72, 9030 Mariakerke

Kadastrale gegevens: afdeling 29 sectie A nr. 638G13

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 13 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 19 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de plaats en de omgeving

Het perceel van de aanvraag is gelegen in de Damaststraat te Mariakerke. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door eengezinswoningen type rijwoning van twee bouwlagen en hellend dak. Het perceel zelf wordt gekenmerkt door een rijwoning van twee bouwlagen met hellend dak.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het renoveren van de voorgevel door het verwijderen van de steenstrips, het isoleren en herplaatsen van steenstrips en het wegbreken en plaatsen van twee blauwsteendorpels. In totaal komt de isolatie met afwerking tot 7 cm over de rooilijn. Er wordt 4 cm isolatie geplaatst en 3 cm afwerking. Het voetpad blijft na de werken 1,45 m breed.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 17/06/1998 werd een vergunning afgeleverd voor plaatsen van een tuinhuis. (1998/41129).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het doel van de aanvraag is het isoleren van de voorgevel. Dit is positief en zal een verhoging van het wooncomfort als gevolg hebben. De aanvraag is in de huidige vorm echter niet vergunbaar. Via het plaatsen van de isolatie en de afwerking zal 7 cm van de rooilijn overschreden worden. Dit is 4 cm voor de isolatie en 3 cm voor de afwerking (steenstrips). Een overschrijding van de rooilijn is volgens de huidige regelgeving enkel toegelaten voor hoofdzakelijk isolatie. De dikte van de afwerking moet in verhouding staan tot de dikte van de isolatie. In de huidige aanvraag is de dikte van de afwerking nagenoeg gelijk aan de dikte van de isolatie. Dit kan niet.

 

Bij een nieuwe aanvraag voor het plaatsen van gevelisolatie mag maximaal 1/3e van de totale uitsprong over de rooilijn ingenomen worden door afwerking. Het overige gedeelte, 2/3e van de totale uitsprong over de rooilijn, moet ingenomen worden door isolatie. Bij het plaatsen van 4 cm isolatie mag de afwerking dus maximaal 1,3 cm dik zijn. Verder wordt ter info meegegeven dat de totale uitsprong over de rooilijn, in functie van het isoleren van de voorgevel, 14 cm mag zijn.


CONCLUSIE

Ongunstig. Door de verhouding tussen de afwerking en de isolatie, kan een afwijking op het overschrijden van de rooilijn in functie van isoleren niet worden toegestaan.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het renoveren van de voorgevel door het verwijderen van de steenstrips, het isoleren en herplaatsen van steenstrips  en het wegbreken en plaatsen van twee blauwsteendorpels aan René Galens gelegen te Damaststraat 72, 9030 Mariakerke.