Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00971 - Erkenning als Gentse sportvereniging - Reeks januari 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00971 - Erkenning als Gentse sportvereniging - Reeks januari 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_00971 - Erkenning als Gentse sportvereniging - Reeks januari 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2020.

Niet digitale bijlagen

De erkenningsaanvragen zijn ter inzage bij de Sportdienst

Contactpersoon: Jerry Westerlinck - 09/266.80.32

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1;
  • Het Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2020, artikel 4, § 5, c, 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Sportdienst heeft het erkenningsreglement opgemaakt in overeenstemming met een geactualiseerd sportbeleid. Het Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2020.

Het reglement heeft betrekking op het verlenen van de volgende soorten erkenning:
  • erkenning als Gentse sportvereniging
  • bijkomende erkenning voor jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar) en/of G-sportwerking.
De erkenning wordt steeds verleend voor drie jaar, waarbij het eerste jaar het resterende deel is tot en met 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de erkenning toegekend werd en de erkenning afloopt op 31 januari van het jaar volgend op het 3e kalenderjaar.

De bijkomende erkenning wordt steeds verleend voor de duur van de geldigheid van de erkenning van de sportvereniging.

De erkenning en de bijkomende erkenning van een sportvereniging kunnen met drie jaar verlengd worden door een vereenvoudigde aanvraag, mits aan alle voorwaarden te blijven voldoen.

De Sportdienst beoordeelt de aanvragen en formuleert een advies aan het college.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De verenigingen opgenomen in de bijlage Lijst 'Verenigingen' dienden een aanvraag in om te worden erkend als Gentse sportvereniging en voldoen aan de voorwaarden.

De erkenning geldt voor de periode 01/02/2022tot en met 31/01/2025.

Activiteit

AC34482 Ondersteunen van sportclubs

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Erkent de verenigingen vermeld op de bijgevoegde lijst 'Verenigingen' als Gentse sportvereniging.

De erkenning geldt voor de periode 01/02/2022 tot en met 31/01/2025.


Bijlagen

  • Reglement voor erkenning als Gentse sportvereniging
  • Positief advies Erkenningen Gentse sportvereniging januari 2022
  • Lijst Verenigingen