Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00918 - OMV_2021175679 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtgevende publiciteit op de gevel en het plaatsen van een sticker, het slopen van een buitentrap, inrichten van 2 geldautomaten en een toegangsdeur - zonder openbaar onderzoek - Overpoortstraat 49A en Stalhof 2 - 2A, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00918 - OMV_2021175679 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtgevende publiciteit op de gevel en het plaatsen van een sticker, het slopen van een buitentrap, inrichten van 2 geldautomaten en een toegangsdeur - zonder openbaar onderzoek - Overpoortstraat 49A en Stalhof 2 - 2A, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00918 - OMV_2021175679 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtgevende publiciteit op de gevel en het plaatsen van een sticker, het slopen van een buitentrap, inrichten van 2 geldautomaten en een toegangsdeur - zonder openbaar onderzoek - Overpoortstraat 49A en Stalhof 2 - 2A, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

BATOPIN NV met als contactadres Brouwerijstraat 6 bus /, 2200 Herentals heeft een aanvraag (OMV_2021175679) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 16 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van lichtgevende publiciteit op de gevel en het plaatsen van een sticker, het slopen van een buitentrap, inrichten van 2 geldautomaten en een toegangsdeur

• Adres: Overpoortstraat 49A en Stalhof 2 - 2A, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 5 sectie E nr. 566W

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 6 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het pand in kwestie is gelegen in de Overpoortstraat op de hoek met Stalhof in centrum Gent. Deze straat bestaat voornamelijk uit horecazaken, al dan niet met bewoning op de verdiepingen.
Op het betreffende perceel staat een vrijstaand commercieel pand met verschillende winkels, diensten en een horecazaak. Daarboven bevinden zich nog studentenkamers. Er zijn al verschillende publiciteitsinrichtingen aanwezig, alsook stickers op de ramen.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

In de voorliggende aanvraag worden enkel 2 publiciteitsinrichtingen aangevraagd. Echter tonen de plannen aan dat er meer werken worden uitgevoerd.
Wat hierna volgt is een beschrijving van de werken op basis van de plannen:

In de verzonken verdieping, in de noordwestelijk hoek op het perceel, worden 2 nieuwe geldautomaten, ‘Selfruimte’, voorzien. Hiervoor moet de meest noordelijke buitentrap, die gaat van het straatpeil naar de verzonken -1, worden verwijderd. Deze trap heeft een breedte van 3,46 m. In de vrijgekomen ruimte in de verzonken verdieping wordt links in een bestaand volume zonder functie, 2 geldautomaten ingericht alsook een deur. De deur moet toegang verlenen tot medewerkers om de geldautomaten aan te vullen. Bovenaan de twee geldautomaten wordt een luifel voorzien. Deze luifel is 2,4 m lang en steekt 60 cm uit op de gevel. De luifel hangt 2,05 m boven het verzonken maaiveld. Bovenaan de 2 geldautomaten wordt ook een intern verlichte publiciteitsbord voorzien. Het betreft het logo en de letters ‘Bancontact’. De publiciteit meet 2 m breed en is 35 cm hoog. De onderzijde van het bord bevindt zich 2,34 m boven het verzonken maaiveld. Het publiciteitsbord heeft een dikte van 6 cm. Op de beveiligde bunkerdeur (rechts van de geldautomaten), zal een sticker geplaatst worden met de wettelijk te vermelden informatie. Deze sticker heeft een lengte van 68 cm en een hoogte van 35 cm.

2.       HISTORIEK

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 23/06/2016 werd een vergunning afgeleverd voor de realisatie van een winkel- en dienstendeel (renovatie Overpoortgebouw) en studentenvesting (nieuwbouw), m.i.v. ondergrondse berging, fietsenstalling en technische ruimte en buitenaanleg (deels regularisatie) (2013/400).

*Op 24/04/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een lichtlijn, vlaggenmasten en reclame (2014/73)

*Het inrichten van een horecazaak (saladbar Zukini) van 71 m² in de shopping Overpoort en het aanbrengen van gepaste visuele communicatie. (2014/592).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).(

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Voorliggende aanvraag betreft het slopen van een buitentrap, het plaatsen van 2 geldautomaten en een toegangsdeur, het plaatsen van een luifel boven de geldautomaten alsook het plaatsen van verlichte publiciteit. Dergelijke reclame-inrichtingen met van binnenuit ledverlichting worden steeds selectief onderzocht met het oog op een beheersing van de impact op de omgeving. Om die reden wordt het aantal inrichtingen, de schaal en de vormgeving ervan steeds afgewogen ten opzichte van de architectuur van het pand en ten opzichte van de omgeving. Dergelijke inrichtingen worden ook enkel aanvaard ter hoogte van de eigenlijke functie, zoals hier het geval is.
 

De panden Overpoortstraat 49A en Stalhof 2 zijn op het gewestplan ingekleurd als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. In dit gebied wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud. Het voorzien van een beperkte luifel, zoals ingetekend op de snede en simulatie, in de kleur van de betonnen wand, is aanvaardbaar. Ook het voorzien van een beperkte sticker op de deur is mogelijk.

Vanuit het erfgoedstandpunt worden er wel concrete richtlijnen gehanteerd bij het voorzien van publiciteitsinrichtingen op gevels die zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. Deze richtlijnen worden hier opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Het toevoegen van een functie door het plaatsen van 2 geldautomaten kan gunstig worden beoordeeld. Deze functie is inpasbaar in de omgeving.
Na het verwijderen van de meest noordelijke buitentrap moet - in functie van een veilig gebruik van deze trap - een borstwering worden aangebracht op de rand van te behouden trap (bijzondere voorwaarde).


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtgevende publiciteit op de gevel en het plaatsen van een sticker, het slopen van een buitentrap, inrichten van 2 geldautomaten en een toegangsdeur aan BATOPIN nv (O.N.:0744908035) gelegen te Overpoortstraat 49A en Stalhof 2 - 2A, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Verwijderen buitentrap

Na het verwijderen van de noordelijke trap moet er - in functie van de veiligheid - een voldoende hoge borstwering aangebracht worden op de te behouden trap.

 

Publiciteit - erfgoed

Een opschrift kan enkel bestaan uit losse letters die qua schaal en vormgeving afgestemd zijn op de concrete situatie. Een paneel of lichtbak wordt niet aanvaard.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Algemene voorschriften vanuit het lichtplan

Goede verlichte reclames en uithangborden, zowel deze die aangelicht worden als deze die van binnenuit verlicht zijn, hebben een sobere, stabiele (niet flikkerende of dynamische) verlichting, met wit of zachtgekleurd licht. Dergelijke van binnenuit verlichte reclames en uithangborden geven op de aanliggende gevels en openbaar domein niet meer licht dan 2 lux. Bij aangelichte reclames is het licht goed en enkel gericht op de reclame zelf; deze ontvangt maximaal een lichthoeveelheid van 10 lux. Bij van binnenuit verlichte reclames verdient verlichting met negatief contrast (door het uitsnijden letters of figuren uit een donker vlak) de voorkeur. Andere van binnenuit verlichte reclames bevinden zich bij voorkeur onder de ramen van de eerste verdieping. Het gebruik van LED’s voor de verlichting van reclames is meer dan wenselijk gelet op de vele voordelen daarvan (laag verbruik, lange levensduur, goede zichtbaarheid zonder te veel te verlichten).

 

Specifieke voorschriften

• Om alle vormen van lichthinder of lichtvervuiling tegen te gaan, wordt opgelegd om een dimmer te voorzien op de LED-lichtinstallatie. Bij vermoeden/melding van lichthinder zal ter plaatse geëvalueerd en bepaald worden hoeveel de lichtinstallatie moet gedimd worden (conform bestaande normen en richtlijnen).

• Geen dynamische of flikkerende verlichting te gebruiken. Dit geldt ook voor LED-schermen die achter glas worden geplaatst, en zichtbaar zijn vanop openbaar domein.  Als regel wordt vooropgesteld dat een bepaalde lichtkleur of lichtbeeld (vanaf valavond) minstens 15 seconden vast moet blijven staan, alvorens naar een ander statisch verlicht beeld of kleur over te springen.

 

• De commerciële verlichting wordt bij voorkeur gedoofd bij sluitingstijd van de handelszaak (of na de kantooruren), of ten laatste om 24 u (tenzij de handelszaak nog open is na 24 u). NB Zo ook wordt de monument- en sfeerverlichting in Gent gedoofd om 24u (uitgezonderd de 3 torens van Gent).

 

Vlarem 2

Deel 4: algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen

Hoofdstuk 4.6 beheersing van hinder door licht:

• (artikel 4.6.01) Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.

• (artikel 4.6.02) Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.

• (artikel 4.6.03) Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.

• (artikel 4.6.04) Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

 

Artikel 80.2 (lid 1) van de wegcode

Artikel 80.2 van de wegcode verbiedt het aanbrengen op de openbare weg van reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen, die, zij het ook maar gedeeltelijk, verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van verre met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen.

 

Indien het gaat om verlichting die wordt aangevraagd in de buurt van verkeerslichten, geldt ook volgende  regel uit Artikel 80.2 lid 1 Wegcode: Het is verboden een luminositeit met een rode of groene tint te geven aan alle reclameborden, uithangborden of inrichtingen die zich, binnen een afstand van 75 m van een verkeerslicht, op minder dan 7 m boven de grond bevinden.

 

Potentie overdracht binnengebied naar openbaar domein

Het voorzien van deze gevelreclame en de naar buiten opendraaiende deur zijn bijkomende redenen om een eventuele vraag voor een overdracht van dit binnengebied naar het openbaar domein mogelijk negatief te beoordelen.