Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00938 - OMV_2021174567 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van een aangebouwde overdekte constructie en een verharding + het rooien van 6 bomen (soort: een apenboom, een populier en 4 naaldbomen) + het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Lauwstraat 10, 9051 Afsnee - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00938 - OMV_2021174567 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van een aangebouwde overdekte constructie en een verharding + het rooien van 6 bomen (soort: een apenboom, een populier en 4 naaldbomen) + het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Lauwstraat 10, 9051 Afsnee - Vergunning 2022_CBS_00938 - OMV_2021174567 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van een aangebouwde overdekte constructie en een verharding + het rooien van 6 bomen (soort: een apenboom, een populier en 4 naaldbomen) + het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Lauwstraat 10, 9051 Afsnee - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer en mevrouw Steff Van Oost - Marieke Vlerick met als contactadres
Hogeheerweg 59, 9051 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021174567) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 20 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het afbreken van een aangebouwde overdekte constructie en een verharding + het rooien van 6 bomen (soort: een apenboom, een populier en 4 naaldbomen) + het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning

• Adres: Lauwstraat 10, 9051 Afsnee

Kadastrale gegevens: afdeling 25 sectie D nrs. 69Y2, 69P en 69N

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 17 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 20 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen in de Lauwstraat, in de deelgemeente Sint-Denijs-Westrem. De nabije omgeving wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door vrijstaande en halfopen eengezinswoningen
(1-2 bouwlagen en een hellend dak). Op het perceel bevindt zich een halfopen eengezinswoning
(2 bouwlagen, afgewerkt met hellend dak), ingeplant op min. ca. 5 m achter de rooilijn. Het perceel rechts is eveneens van de aanvrager en bevat uitsluitend bomen.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het slopen van een bijgebouw, het rooien van 6 bomen, het renoveren en uitbreiden van de eengezinswoning en het verwijderen van verharding. In functie van de uitbreiding worden de bestaande aanbouwen gesloopt.

 

Sloop
In de achtertuin wordt een vrijstaand bijgebouw, dat ingeplant staat langs de linker perceelsgrens, gesloopt (opp.: ca. 36 m²). Aan de achterzijde en rechterzijde van de woning worden een veranda en een deel van de aanbouw gesloopt. De maximale bouwdiepte van de woning wordt hierdoor teruggebracht naar ca. 14,5 m.

 

Verbouwing en uitbreiding

Er wordt een nieuwe aanbouw (29,7 m²) voorzien aan de rechterzijde van de woning. Deze aanbouw is twee bouwlagen hoog, afgewerkt met een lessenaarsdak (kroonlijsthoogte: 5,44 m, nokhoogte = kroonlijsthoogte dak hoofdvolume: 5,97 m).De aanbouw behoudt minstens
ca. 9,4 m van de rechter perceelsgrens. De bouwdiepte op de verdieping komt hierdoor
op 12 m, de breedte van de woning bedraagt hierna ca. 10 m. In de aanbouw worden de nieuwe keuken, een nieuwe berging en twee slaapkamers voorzien. De aanbouw wordt hoofdzakelijk afgewerkt met donkerkleurig gebeitste houtbekleding.

 

Het lessenaarsdak van de bestaande aanbouw aan de achterzijde van de woning wordt verlaagd: de nieuwe nokhoogte bedraagt 3,46 m, de nieuwe kroonlijsthoogte 2,99 m. Er wordt een dakvenster voorzien in het dakvlak. Voor het overige wordt het hoofdvolume intern heringericht.

 

Omgevingsaanleg

In de zij- en achtertuinstrook wordt ca. 168 m² verharding opgebroken. Er wordt een nieuw terras met een opp. van 35 m² in waterdoorlatende verharding aangelegd. In de voortuinstrook wordt de oprit heraangelegd in waterdoorlatende verharding.

 

In de zij- en achtertuinstrook worden 5 naaldbomen en een populier gerooid in functie van de uitbreiding en omwille van valgevaar in de toekomst (populier) en slechte inplanting (te weinig afstand onderling). Er worden 7 nieuwe bomen aangeplant.

 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 01/09/1988 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van 1 boom. (1988/1132)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'SINT-DENIJS-WESTREM DORP' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 16 mei 2007). De locatie is volgens dit RUP gelegen in zone voor bouwvrije tuinstroken en zone voor wonen: gekoppelde bebouwing.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Sloop
Een verouderd tuinbijgebouw en een deel van de aanbouwvolumes worden gesloopt. Hierdoor vermindert de verhardings- en bebouwingsgraad op het perceel sterk, dit wordt gunstig beoordeeld.

Aanbouw
De verbouwingswerken betekenen een meerwaarde voor deze eengezinswoning. Mits een beperkte uitbreiding van de footprint wordt de woonoppervlakte aanzienlijk vergroot. De raampartijen zorgen voor extra lichtinval en versterken het contact met de tuin. Het bijkomende volume valt binnen de gebruikelijke normen qua bouwdiepte en hoogte. De woning wordt aangepast aan het hedendaags woon- en leef comfort terwijl de hinder voor de aanpalende tot een aanvaardbaar minimum wordt beperkt. De aanbouw behoudt voldoende afstand naar de aanpalende percelen. De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving is bijgevolg beperkt.

Omgevingsaanleg
Er wordt een nieuw terras aangelegd in de tuinzone en de oprit in de voortuin wordt heraangelegd. Er wordt gebruik gemaakt van waterdoorlatende materialen en de oppervlaktes worden beperkt tot een minimum. Deze verharding is aanvaardbaar.

 

In functie van de uitbreiding worden 2 naaldbomen gerooid. Volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan staan deze in de bouwzone. Verder zijn deze bomen zijn van weinig ecologische waarde. De andere, aangeduide naaldbomen zijn van geringe grootte (omtrek op 1m hoogte boven het maaiveld <50cm) en hebben ook weinig ecologische waarde. Er is geen bezwaar tegen het rooien van deze bomen. De populier vormt mogelijks een gevaar voor de woning van de aanvragers en de omwonenden (zeer oppervlakkige hoofdwortel gecombineerd met grote hoogte) en mag worden gerooid. Als compensatie worden minstens 3 nieuwe hoogstammige bomen (met minimumstamomtrek HS12/14) heraangeplant. Dit gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrens. De aanvragers geven zelf aan 7 nieuwe bomen aan te planten.

 

Mits het naleven van de bijzondere voorwaarden komt deze aanvraag voor vergunning in aanmerking.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het afbreken van een aangebouwde overdekte constructie en een verharding + het rooien van 6 bomen (soort: een apenboom, een populier en 4 naaldbomen) + het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning aan de heer en mevrouw Steff Van Oost - Marieke Vlerick gelegen te Lauwstraat 10, 9051 Afsnee.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Bomen

Er worden minstens 3 nieuwe hoogstammige bomen (met minimumstamomtrek HS12/14) heraangeplant en dit ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrens.

 

Verharding

De geplande verhardingen dienen uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen. De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.

 

Openbaar domein

Er wordt slechts één oprit -de bestaande oprit- met een breedte van maximum 3,00 meter op het openbaar domein toegestaan. Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn. De overige strook dient fysiek afgesloten te worden (blijven) van het openbaar domein.

 

Riolering

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een aansluiting op het gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Het is toegestaan het regenwater ter plaatse te laten infiltreren.

 

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:


Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).