Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00945 - OMV_2021179045 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Putstraat 40, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00945 - OMV_2021179045 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Putstraat 40, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning 2022_CBS_00945 - OMV_2021179045 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Putstraat 40, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Isabelle Matthys met als contactadres Putstraat 40, 9051 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021179045) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een veranda

• Adres: Putstraat 40, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Kadastrale gegevens: afdeling 25 sectie B nr. 165G

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 13 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 19 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag situeert zich langs de Putstraat, in de deelgemeente Sint-Denijs-Westrem. Op het betreffende perceel bevindt zich een vrijstaande eengezinswoning, ingeplant ca. 21 m achter de rooilijn. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 3.080 m². De woning bevindt zich in een landelijke omgeving, net ten zuiden van een spoorlijn. Ten noorden van deze spoorlijn bevindt zich een residentiële woonwijk met vrijstaande eengezinswoningen op ruime percelen.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

In 2017 werd een veranda geplaatst zonder vergunning (zie punt 2. Historiek). Deze aanvraag betreft de regularisatie hiervan. De veranda bevindt zich aan de achterzijde van de woning, op 10,50 m van de linker perceelsgrens en op 13,30 m van de rechter. De veranda is 3 m diep, 5 m breed en 2,86 m hoog. De afwerking gebeurt in zwarte aluminium profielen en glas.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 20/08/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een siervijver. (2010/70109).

 

Bouwmisdrijf

Er werd op 16 november 2021 het volgende vastgesteld:

  • omstreeks 2010 werd de verharding in de voortuin heraangelegd en uitgebreid. Naast de strikt noodzakelijke oprit  naar de garage werden er ook autostaanplaatsen aangelegd.
  • de veranda achteraan werd in 2017 zonder vergunning geplaatst. Deze aanvraag heeft tot doel de veranda te regulariseren.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Infrabel NV Directie I-I.NW afgeleverd op 17 december 2021 onder ref. 3516.2021.676.GENT:
Ingevolge uw aanvraag in het omgevingsloket nr. 2021179045 kunnen wij u melden dat Infrabel geen principiële bezwaren heeft bij bovenvermelde aanvraag van Isabelle Matthys voor de regularisatie van het plaatsen van een veranda in de Putstraat 40, 9000 GENT.

 

Ter info: de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden met betrekking tot bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd (zie bijlage op het omgevingsloket).

 

Gunstig advies van Provincie Oost-Vlaanderen - Directie Leefmilieu afgeleverd op 3 januari 2022 onder ref. M02\Dossiers\37751\BG:
In het kader van de watertoets vroeg u advies over de aanvraag van mevrouw Isabelle Matthys, met als voorwerp 'het plaatsen van een veranda' op een perceel gelegen te Gent, Putstraat 40 en met als kadastrale ligging: GENT 25 AFD/ST-DENIJS-WESTREM Sectie B Nr 165g.

 

Het project is gelegen in het stroomgebied van de waterloop nr. O709 (2de categorie) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten wel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied maar niet in effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming.

 

Motivering

Ons inziens zal het project geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktewaterhuishouding in de omgeving.

 

Conclusie

Gunstig advies wordt verleend aan de aanvraag van mevrouw Isabelle Matthys met als voorwerp 'het plaatsen van een veranda' op een perceel gelegen te Gent, Putstraat 40.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het et bouwperceel ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent, deelproject 6C Parkbos, zoals definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 9 juli 2010.

Volgens dit uitvoeringsplan is het bouwperceel bestemd als zone voor landbouw. De woning heeft een overdruk als 'cultuurhistorisch waardevol gebouw'.

 

Art. 1.1 van de stedenbouwkundige voorschriften schrijft voor:

- het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde volume of het uitbreiden van bestaande woningen, met inbegrip van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen (op het bestemmingsplan aangeduid met een stersymbool), mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • (1) de woning is op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot;
  • (2) de woning is hoofdzakelijk vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie betreft;
  • (3) de uitbreiding – met inbegrip van de woningbijgebouwen die er fysisch één geheel mee vormen – leidt tot een maximaal bouwvolume van 1000 m³ nuttige ruimte en de uitbreiding overschrijdt de volumevermeerdering niet met 100%;

 

Het totale volume na plaatsing van de veranda (regularisatie) bedraagt ca. 906 m³. De veranda heeft een volume van ca. 50 m³.

 

  • De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften voor wat betreft de plaatsing van de veranda.
  • De aanvraag heeft géén betrekking op de verhardingen in de voortuinstrook. Deze maken geen deel uit van deze vergunning.
    1. Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte maar ligt wel in mogelijk overstromingsgebied. Het perceel ligt niet in effectief overstromingsgevoelig gebied.

Door de toename van de verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze veranda moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de veranda terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. In dit concreet geval infiltreert het water in de tuin. Er werd een gunstig advies gegeven door de Directie Leefmilieu van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Er kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De plaatsing van de veranda is conform de voorschriften van het gewestelijk RUP, deelgebied 6C Parkbos. Het maximaal toegelaten volume van 1.000 m³ wordt niet overschreden. De veranda heeft door de beperkte oppervlakte (15 m²) en de plaatsing op 10,50 m en 13,30 m afstand tot de perceelsgrenzen een kleine ruimtelijke impact en veroorzaakt geen hinder voor de aanpalenden. Het opgevangen hemelwater infiltreert in de tuinzone.

 

Er wordt herhaald dat de aanvraag géén betrekking heeft op de verhardingen in de voortuinstrook. De verhardingen op de site maken geen deel uit van deze vergunning.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda aan Isabelle Matthys gelegen te Putstraat 40, 9051 Sint-Denijs-Westrem.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Aangevraagde werken:

Deze vergunning heeft enkel betrekking op de regularisatie van de veranda aan de achterzijde van de woning.

 

Infrabel:

De voorwaarden opgenomen in het advies van Infrabel NV Directie I-I.NW (advies van 17/12/2021, met kenmerk 3516.2021.676.GENT) moeten strikt nageleefd worden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bijzondere aandacht van de bouwheer wordt erop gevestigd dat de woning opgericht wordt in een gebied met risico's tot overstromen. De bouwheer moet de nodige maatregelen treffen om wateroverlast in zijn woning te voorkomen. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast ten gevolge van een overstroming.

Hogere waterpeilen dan in het verleden zijn niet uit te sluiten. Er is dan ook geen enkele garantie dat het perceel in de toekomst gespaard zal blijven van wateroverlast.

 

Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.