Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00933 - OMV_2021168004 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Erpelsteeg 70, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00933 - OMV_2021168004 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Erpelsteeg 70, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00933 - OMV_2021168004 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Erpelsteeg 70, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Steven Verlinde - Marjan Zabeau met als contactadres Erpelsteeg 70, 9000 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021168004) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 15 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning

• Adres: Erpelsteeg 70, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 2 sectie B nr. 1416D

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 10 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 19 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De te verbouwen woning bevindt zich langs de Erpelsteeg in het historische centrum van Gent. De onmiddellijke omgeving bestaat uit gesloten bebouwing. Aan de overzijde van de woning bevinden zich de gebouwen van de lokale politie.

 

Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning bestaande uit twee bouwlagen en een hellend dak. De woning bestaat uit ‘split-levels’ doordat de vloeren van het hoofdvolume zich niet op hetzelfde peil bevinden als de vloeren van het achtergelegen volume.

 

Het pand is opgenomen als 'Arbeiderswoningen' op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 86323) en wordt er als volgt beschreven:
“Erpelsteeg nrs. 62-70. Enkelhuizenrij die samen met de huizen Duivelsteeg nr. 1-9 één blok vormt met afgesnuite hoektravee en twee bouwlagen onder een mansardedak (leien en pannen) met dakkapellen uit 19e en 20ste eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met imitatiebanden boven de beschilderde plint, geritmeerd door getoogde vensters met lekdrempels; op de bovenverdieping verrijkt met geprofileerde omlijsting.”

 

Met deze aanvraag wordt de eengezinswoning verbouwd. De volgende werken worden aangevraagd:

 

Algemeen

De interne trap die zich centraal in de woning bevind wordt vernieuwd en aangepast zodat de tussenbordessen als bruikbare woonruimte worden ingericht.

De scheidingsmuren met de linker en rechter aanpalenden worden beperkt opgehoogd in functie van de plaatsing van de zones voor beplantingen aan de achtergevel op de gelijkvloerse en eerste verdieping.

Gelijkvloers

De betonnen buitentrap wordt gesloopt. De buitenruimte (16m²) wordt ingericht met waterdoorlatende verhardingen en beplantingen. De knik in de achtergevel op de gelijkvloerse verdieping wordt rechtgetrokken. De bouwdiepte in de nieuwe toestand bedraagt 12,49m.

Eerste verdieping

In functie van de vergroening van de achtergevel wordt een zone voor beplantingen gecreëerd bij de leefruimte. Hierdoor neemt de bouwdiepte 70cm toe, tot 13,21m.

Tweede verdieping

Aan de achterzijde van de woning, op de tweede verdieping, wordt een dakuitbouw voorzien, waarachter zich een extra slaapkamer bevindt. De uitbouw houdt ca. 75cm afstand van de linker aanpalende en ca. 95cm van de rechter. Ook bij deze verdieping wordt een zone voor beplantingen gecreëerd. De totale bouwdiepte op deze verdieping is 12,51m.

Derde verdieping

Binnen het bestaande volume wordt een bureau ingericht. Aan de achtergevel wordt een zone voor beplanting voorzien van 1,02m diep; op ca. 75cm afstand van de linker aanpalende en ca. 95cm van de rechter.

Dak

De platte daken worden ingericht als groendak.

Gevels

Het schrijnwerk in de achtergevel wordt vernieuwd.

Er gebeuren geen wijzigingen aan de voorgevel, met uitzondering van de vervanging van het bestaande schijnwerk.

2.       HISTORIEK

Volgende relevante historiek is bekend voor het betrokken goed.

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 15/12/1980 werd een vergunning verleend voor het vernieuwen van een woning (Litt. E-12-80).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

In de voorliggende aanvraag verkleint de verharde oppervlakte door het ontpitten van de buitenruimte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan. Nieuwe platte daken worden bovendien aangelegd als groendak. Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De verbouwingswerken worden gunstig geadviseerd. Het herwerken van de interne trap heeft een gunstige impact op de bruikbare/nuttige vloeroppervlakte in de woning, waardoor het gezinsvriendelijk karakter ervan toeneemt.

De dakuitbouw zorgt voor een optimalisatie van het bestaande volume, wat de kwaliteit van de slaapkamer ten goede komt. De dakuitbouw is ondergeschikt aan het bestaande dakvolume, valt binnen de gangbare afmetingen en houdt voldoende afstand tot de perceelgrenzen.

 

De aanpassingen aan de scheidingsmuren zijn zeer beperkt en bijgevolg aanvaardbaar. De bouwdieptes vallen binnen de gebruikelijke normen qua bouwdiepte en hoogte. De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving beperkt.

De sloop van de buitentrap, de ontpitting van de gelijkvloerse tuin en de inspanning om de achtergevel te vergroenen wordt gewaardeerd. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van de buitenruimte bij de woning.

Beoordeling van de erfgoedwaarden

Op het perceel is enkel de historische gevel bewaard gebleven. Achter deze gevel werd in de jaren ’80 een grondige verbouwing doorgevoerd waarbij een volledig nieuwe constructie werd opgetrokken. Deze werd uitgewerkt als een split-level, waarbij een centrale vide wordt overgestoken door dwarse trappen die de verdiepingen onderling verbinden.

 

De erfgoedwaarde wordt bepaald door de gevel en bijhorend dakvlak zichtbaar vanop het openbaar domein, als onderdeel van een eenheidsarchitectuur van arbeidershuizen. In het interieur zijn er geen waardevolle elementen aanwezig.

 

Er is vanuit erfgoedoogpunt geen bezwaar tegen het ingediende ontwerp waarvan de ingrepen zich situeren ter hoogte van het interieur (aanpassen van de trap en interieurafwerking), de achtergevel en het achterste dakvlak. Aan de voorgevel zijn geen ingrepen gepland.


CONCLUSIE

Gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Steven Verlinde - Marjan Zabeau gelegen te Erpelsteeg 70, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

 

 

Artikel 2

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.