Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_01017 - Oproep aan Volkshaard in naam van Gentse sociale huurder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01017 - Oproep aan Volkshaard in naam van Gentse sociale huurder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring 2022_CBS_01017 - Oproep aan Volkshaard in naam van Gentse sociale huurder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van de oprichting van de Woonmaatschappij met werkingsgebied Gent, geeft Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so de voorkeur aan het verkopen van haar patrimonium op Gents grondgebied aan de toekomstige Gentse Woonmaatschappij in plaats van de door de Vlaamse minister geprefereerde piste van fusie/splitsing. Er mag vanaf 1/1/2023 immers slechts één sociale woonactor actief zijn in een vooraf afgebakend werkingsgebied. Stad Gent bereidt samen met de sociale woonactoren de oprichting van deze slagkrachtige woonmaatschappij voor en wil nogmaals bij Volkshaard cvba-so aandringen op fusie/splitsing in plaats van de verkoop aan venale waarde.

Het traject naar één Woonmaatschappij betreft een grootschalige door de Vlaamse overheid gestuurde reorganisatie van de sector sociale huisvesting. De Vlaamse overheid ambieert als deadline 1/1/2023. Gelet op de ambitieuze doelstellingen van het Gentse bestuursakkoord, vertaald in concrete acties in de beleidsnota Wonen, is het zeer belangrijk dat de nieuwe Gentse Woonmaatschappij kan opstarten met een gunstige financiële omkadering. Het aankopen van ruim 3.500 woningen aan venale waarde is daarbij geen optie. Bovendien sprak minister van Wonen Diependaele zich al meermaals uit over de geprefereerde piste van fusie/splitsing om tot die ene Woonmaatschappij te komen. V

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Via dit schrijven wenst het college van burgemeester en schepenen nogmaals de nadruk leggen op de nefaste keuze van Volkshaard cvba-so voor vooral de Gentse sociale huurder.

Deze brief wordt ter kennisgeving eveneens bezorgd aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, WoninGent en De Gentse Haard.

Activiteit

AC35402 Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed dat Stad Gent aandringt bij Volkshaard cbva-so om haar patrimonium in de op te richten woonmaatschappij actief op het Gents grondgebied in te kantelen via fusie/splitsing en niet via verkoop aan venale waarde, zoals verwoord in de bij dit besluit gevoegde brief. Deze brief wordt ter kennisgeving eveneens bezorgd aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, WoninGent en De Gentse Haard.


Bijlagen

  • Oproep aan Volkshaard in naam van Gentse sociale huurder.pdf