Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 02/06/2022 - 08:31 Collegezaal

Mededeling algemeen directeur

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf
Cultuurdienst

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Dienst Kinderopvang
Onderwijscentrum Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het afsprakenkader te bekrachtigen met de Gentse onderwijspartners betreffende de organisatie van noodopvang binnen de krijtlijnen bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 december 2021 'tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen' en zijn goedkeuring te verlenen aan de compensatieaanvraag bij de Vlaamse overheid per 31 mei 2022, alsmede aan de doorstorting van een deel van de compensatie aan die scholen die binnen het stedelijke afsprakenkader noodopvang organiseerden, een ontvankelijke aanvraag richtten aan de Stad gent en aan de voorwaarden voldoen.

  Door de vigerende coronamaatregelen dienden de scholen tijdens de week voor kerst 2021 de activiteiten op te schorten. Aan de ouders werd gevraagd hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen. Voor kinderen voor wie dit niet mogelijk of wenselijk was, werd noodopvang georganiseerd door het Onderwijscentrum Gent (i.s.m. de Sportdienst) op vier buurtlocaties. Daarnaast voorzagen de Dienst Kinderopvang en enkele scholen in een noodopvangaanbod.

  De noodopvang, georganiseerd tijdens deze periode, valt binnen de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 'tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen'. Dit besluit regelt compensatie voor alle noodopvang, die aan bepaalde voorwaarden voldoet: gratis, binnen een lokaal afsprakenkader, enkel voor kinderen basisonderwijs, en georganiseerd tijdens de periode 13 december 2021 tot en met 15 april 2022. 

  Dat die periode pas afliep op 15 april 2022 is meteen de reden waarom dit dossier nu pas aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Onderwijscentrum Gent

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen

Departement Gezondheid en Zorg

Lokale Dienstencentra

Departement Welzijn en Samenleving

Thematische hulp - Beleidscel POOW

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
Projectbureau Ruimte
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Organisatieontwikkeling

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Projectbureau Ruimte

IVA Mobiliteitsbedrijf

Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Parkeergebouwen
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016, op te heffen en een nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent goed te keuren, met inwerkingtreding op 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen betreffende het fietsparkeerabonnement Ledeberg,  de schrapping van de congreskaart en de toevoeging van de betalingsmogelijkheid via e-loket die in werking treden op 1 juli 2022.

Circuleren 1
Straatparkeren
Fiets

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de vraag tot afwijking van de vergunning straatanimatie (aantal leden) bij het bekomen van een vergunning straatanimatie door het zangkoor Kantorij, nl. voor een optreden in de Stadshal op het Emile Braunplein in Gent op 11/06/2022 van 14.30 uur tot 16.00 uur.
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan Dekenij Verenigd Drongen, het gebruik van het Drongenplein en omliggende straten in Gent - voor de organisatie van Drongenkermis met rommelmarkt en ‘horen-, zien- en proevenmarkt’ toe te staan van 10/06/2022 19u t.e.m. 12/06/2022 23u (opbouw vanaf 07/06/2022 08u – afbouw t.e.m. 13/06/2022 22u).

  Het betreft een evenement in openlucht met geluidsuitzendingen. Er werd bij de Dienst Milieu en Klimaat een aanvraag afwijking geluidsnormen ingediend.


  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan de Beroepsvereniging van Ambulante Handelaars, het gebruik van de Abdijmolenstraat in Gent - voor de organisatie van een avondmarkt naar aanleiding van Drongenkermis toe te staan op 10/06/2022 van 15u t.e.m. 23u30.

  Er wordt voorgesteld toestemming te verlenen om daarbij gedistilleerde dranken te schenken.

   

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan de Dienst Feesten en Ambulante Handel, het gebruik van het Drongenplein in Gent - voor het plaatsen van foorattracties naar aanleiding van Drongenkermis toe te staan van 10/06/2022 15u t.e.m. 16/06/2022 23u (opbouw vanaf 07/06/2022 18u – afbouw t.e.m. 17/06/2022 23u).

   

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan de Dienst Feesten en Ambulante Handel, het gebruik van de Abdijmolenstraat, de Rondehuisjesdreef, de Mariakerksesteenweg en de Alfons Bynlaan - voor het organiseren van een jaarmarkt naar aanleiding van Drongenkermis toe te staan op 16/06/2022 van 06u t.e.m. 23u59.


  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan Brasserie Aurelle, de toelating te geven voor de uitbreiding van hun terras naar aanleiding van Drongenkermis van 10/06/2022 t.e.m. 13/06/2022 naar aanleiding van Drongenkermis.

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan Café Dageraad, de toelating te geven voor de uitbreiding van hun terras naar aanleiding van Drongenkermis op 16/06/2022 naar aanleiding van de jaarmarkt.

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst