Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_VB_00014 - Indienen van een projectvoorstel 'Interactief' in de oproep Integratie 2022 - 2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - Goedkeuring

vast bureau
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:43
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_VB_00014 - Indienen van een projectvoorstel 'Interactief' in de oproep Integratie 2022 - 2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - Goedkeuring 2022_VB_00014 - Indienen van een projectvoorstel 'Interactief' in de oproep Integratie 2022 - 2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent ontvangt reeds geruime tijd Europese subsidies voor activiteiten in kader van sociale activering van nieuwkomers uit derde landen (vroeger via Europees Integratiefonds EIF, heden het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, AMIF, met cofinanciering van de POD Maatschappelijke Integratie).  Enkel de 5 grootste OCMW's / CPAS'en van België kunnen op deze projectoproepen intekenen. Het gaat om een financiering van 75% door het AMIF en 15% door de POD Maatschappelijke Integratie.   OCMW Gent voegt hier 10% cofinanciering aan toe.   Ter informatie is het besluit mbt het projectvoorstel van de huidige projectperiode (2020-2021) aan dit besluit gekoppeld.  

Recent werd de projectoproep "Integratie 2022 - 2024" gepubliceerd, waardoor de Dienst Werk en Activering  de mogelijkheid krijgt om deze dienstverlening de komende 3 jaar opnieuw met subsidies te continueren

De deadline om een projectvoorstel in te dienen is 12 januari 2022 maar het project mag met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2022, zodat het aansluit op het huidige project dat afloopt op 31 december 2021.    

Op vandaag is de nieuwe online applicatie voor het projectbeheer echter nog steeds niet toegankelijk, en kunnen wij nog geen uiteindelijk projectvoorstel opmaken. De gevraagde goedkeuring aan het vast bureau is dan ook een principiële goedkeuring om een projectvoorstel in te dienen.

Het nieuwe projectvoorstel zal inhoudelijk een verderzetting zijn van het huidige project. Het bundelt een aantal vormen van dienstverlening die aanvullend zijn op het reguliere hulp- en dienstverleningsaanbod; activiteiten die de integratie en sociale activering van derdelanders ten goede komt.  Cliënten nemen deel aan één of meerdere modules, naargelang de noden en keuzes in hun individuele traject.  Het gaat meer bepaald om:

- de onthaalvorming "OCMW Go" waar nieuwe steungerechtigden informatie krijgen over de dienstverlening van OCMW Gent, het rechten-plichten verhaal,... met aanwezigheid van een tolk;

- het inzetten van intercultureel medewerkers in de gesprekken tussen maatschappelijk werkers en cliënten (tolken en culturele duiding);

- de groepswerking VIA, een voortraject naar werk voor anderstaligen;

- de groepswerking Maatschappelijke Integratie, een alternatief op klassieke NT2 voor cliënten in een sociaal activeringstraject (actief op een werkvloer in niet-contractuele setting: arbeidsmatige activiteiten, ingroeistage,...);

- taalcoaching voor anderstaligen actief op een werkvloer als medewerker arbeidsmatige activiteiten.  

In de praktijk staat dit aanbod niet enkel open voor derdelanders, maar ook voor anderstalige EU-burgers. Via het project wordt echter enkel de begeleiding aan de derdelanders gefinancierd: dit gebeurt aan de hand van een verdeelsleutel voor de loonkosten; het aandeel derdelanders ten opzichte van alle deelnemers in totaal.

Daarnaast is er binnen de projectoproep, net als in 2020 en 2021, een mogelijkheid tot het vormen van een partnerschap met kleinere OCMW's met als doel expertise en kennis verder te verspreiden.  OCMW Gent wil het partnerschap met OCMW Merelbeke, Ninove, Evergem en Eeklo verder zetten, opnieuw door middel van een lerend netwerk en mogelijkheid tot deelname van cliënten aan de modules.  

De beschikbare subsidies in deze oproep liggen lager dan in de voorgaande projectperiode, dat de laatste projectperiode van een lopende programmaperiode was, waarin restmiddelen beschikbaar waren. Het is bij indienen ook moeilijk om in te schatten of het bedrag dat gevraagd wordt ook toegekend zal worden, omdat het totale bedrag verdeeld moet worden onder de 5 OCMW's en er geen maximumbedrag per OCMW is vastgelegd. Met andere woorden, het toegekend bedrag zal mede afhankelijk zijn van de projectvoorstellen en begrotingen van de andere OCMW's. 

De projectbegroting die we zullen indienen bevat de loonkosten voor 2,7 VTE intercultureel medewerkers (voor OCMW Go en ICB), 1,6 VTE consulenten voor VIA en 1 VTE consulent voor taalcoaching, Maatschappelijke Integratie en de organisatie en begeleiding van het partnerschap.  Hierop passen we een verdeelsleutel van 50% toe voor het aandeel derdelanders binnen de totale groep van cliënten die deze medewerkers begeleiden.  

Dat levert volgende kosten op: 

Totaal van 514.660 euro:

385.995,76 euro AMIF (75%)

77.199,15 euro POD M.I. (15%)

51.465,1 euro cofinanciering OCMW Gent (10%)

Hiermee vragen we 30% van de beschikbare subsidies binnen de oproep.   We mikken bewust op meer dan 1/5 omdat het project van Gent op heden ook het grootste is en omdat we inzetten op een partnerschap (optioneel binnen de oproep).  De kans is reëel dat we meer dan 1/5 toegewezen krijgen maar de kans bestaat ook dat het AMIF dit voorstel afkeurt en ons een lager maximum bedrag aanreikt. Als dit gebeurt zullen wij de projectbegroting aanpassen: verminderen van de personeelsinzet en de kwantitatieve indicatoren; of verhogen van het eigen aandeel cofinanciering.  

Na de goedkeuring wordt het exacte bedrag in de budgetten van 2022, 2023 en 2024 ingeschreven. De gevraagde cofinanciering bestaat uit personeel en werking die nu al opgenomen zijn in het budget, er is dus geen meerkost voor het OCMW.

Bij het projectvoorstel moeten meteen ook partnerschapsovereenkomsten ingediend worden.  De zitting van het Vast Bureau gaat aan het indienen vooraf, maar die van de raad voor Maatschappelijk Welzijn niet.  De overeenkomsten zullen daarom eerst niet-ondertekend worden meegestuurd, maar pas na bekrachtiging door de raad voor Maatschappelijk Welzijn ondertekend worden.  Deze werkwijze is voor de subsidieverstrekker geldig.    Waarom wordt deze beslissing genomen?

OCMW Gent tekent in op de projectoproep "Integratie 2022 - 2024" van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, met als indieningsdeadline 14 januari 2022. 

Het betreft de continuering van het huidige project in de periode 2022 - 2024, waarvoor de middelen reeds zijn voorzien. 

Omdat de online applicatie voor het projectbeheer nog niet toegankelijk is kunnen we nog geen projectvoorstel voorleggen. 


Activiteit

ACD3815 Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Keurt goed het indienen van een projectvoorstel "Interactief" in de projectoproep Integratie 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie