Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_VB_00133 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Wijziging

vast bureau
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_VB_00133 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Wijziging 2022_VB_00133 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/nonprofit-sectoren;
  • Protocol gesloten tussen de sociale partners van de publieke sector m.b.t. de invoering van de IFIC-barema's in de geregionaliseerde sectoren, de voorafnames op IFIC in de klassieke zorg en welzijnssectoren en de financiering van de lokale besturen ter uitvoering van het VIA6-akkoord van 30 maart 2021, luik koopkracht publieke sector;
  • Brief van 22 december 2021 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, 84§1;
  • Rechtspositieregeling Ouderenzorg, bijlage 1, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op het vast bureau van 6 januari 2022 werd het voorstel tot functietoewijzing in kader van de implementatie van IFIC in de woonzorgcentra goedgekeurd. Uit de verdere bespreking kwam echter nog naar voor dat het mogelijks problematisch zou zijn om de huidige functie van 'teamcoach ouderenzorg' te koppelen aan de IFIC-functie 'hoofdverpleegkundige residentiële ouderenzorg'. Daarnaast is er ondertussen ook meer duidelijkheid over de inschaling van de functie van 'zorgcoördinator'.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om bovenstaande redenen wordt dan ook gevraagd om het overzicht van functietoewijzingen voor de medewerkers van de woonzorgcentra in die zin te wijzigen. Namelijk de toevoeging van de functie van 'zorgcoördinator' en de wijziging van de te koppelen IFIC-functie voor de functie van 'teamcoach ouderenzorg'.

Adviezen

Begeleidingscommissie IFIC Gunstig advies

Activiteit

ACN1710 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Wijzigt het overzicht van functietoewijzingen voor de medewerkers van de woonzorgcentra, zoals goedgekeurd door het besluit van het vast bureau van 6 januari inzake 'toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra', door het overzicht zoals deel uitmakend van dit besluit.


Bijlagen