Terug
Gepubliceerd op 10/06/2022

2022_VB_00653 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2021 - Advies

vast bureau
do 09/06/2022 - 08:31 Collegezaal
Datum beslissing: do 09/06/2022 - 08:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Filip Watteeuw, schepen-voorzitter; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
2022_VB_00653 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2021 - Advies 2022_VB_00653 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2021 - Advies

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, 1e lid.

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490 § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490 § 2 en 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sociaal Verhuurkantoor Gent is een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: SVK Gent). 

OCMW Gent is oprichtend lid van SVK Gent.

Artikel 485, 1e lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: DLB) bepaalt dat welzijnsverenigingen onderworpen zijn aan dezelfde regels aangaande het bestuurlijk toezicht als OCMW's.

Artikel 490, §2 van het DLB schrijft voor dat de algemene vergadering van welzijnsverenigingen zich vóór 30 juni dienen uit te spreken over de vaststelling van de jaarrekening van het voorgaand boekjaar en dat ze hiervan binnen de 20 dagen een afschrift dienen te bezorgen aan de betrokken OCMW's. OCMW Gent is het enige lid van SVK Gent.

Artikel 490, §3 van het DLB bepaalt dat de betrokken raad voor maatschappelijk welzijn advies kan uitbrengen over voormelde jaarrekening. Indien zij binnen de 50 dagen na ontvangst door het OCMW van voormelde jaarrekening geen advies uitbrengen bij de toezichthoudende overheid worden zij geacht positief te hebben geadviseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 8 juni 2022 stelde de algemene vergadering van SVK Gent de jaarrekening van 2021 vast.

Bij gunstig advies bevestigt de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening van 2021 van welzijnsvereniging SVK Gent zoals vastgesteld door de algemene vergadering van SVK Gent van 8 juni 2022 als een getrouwe weergave van de financiële situatie van SVK Gent:

- SVK Gent voert een budgettaire en algemene boekhouding, overeenkomstig het DLB, het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC; artikel-81-93) en het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (MB BBC).

- De boekhouding wordt eveneens gevoerd conform de Boekhoudrichtlijnen SVK OCMW-verenigingen en welzijnsverenigingen van het VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en in lijn met de algemeen geldende boekhoudprincipes.

Activiteit

ACP1511 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening van 2021 van welzijnsvereniging SVK Gent zoals vastgesteld door de algemene vergadering van welzijnsvereniging SVK Gent van 8 juni 2022.