Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01038 - Principiële vaststelling van de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok - Vaststelling

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:34
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01038 - Principiële vaststelling van de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok - Vaststelling 2022_CBS_01038 - Principiële vaststelling van de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 24 september 2019 een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen van de Verapazbrug en het realiseren van omgevingsaanleg + bronbemaling. Dit project houdt ondermeer in dat zowel Koopvaardijlaan als Dok-Noord door de Verapazbrug in twee worden gesplitst waardoor voor beide wegen een naamswijziging van een van de twee segmenten zich opdringt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het zowel voor Koopvaardijlaan als Dok-Noord noodzakelijk dat de wegsegmenten ten noorden van de Verapazbrug richting Houtdok een naamswijziging krijgen. Betreffende wegsegmenten tellen het minst aantal geïmpacteerden.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Er werd binnen dezelfde thema's gezocht als de oude plaatsnaamgevingsdossiers van de site Oude Dokken. Daar werd voor de naamgeving van de straten inspiratie gezocht binnen de thema’s “houtsoorten” en “scheepvaart”. Omdat de namen binnen deze thema’s uitgeput raken en niet langer bruikbaar noch herkenbaar zijn, heeft het Archief Gent andere inspiratie gezocht binnen het thema "scheepvaart". Het binnenvaren van sommige schepen in de Gentse haven vormde soms een mijlpaal in de geschiedenis van de haven. Die gebeurtenis gaf toen aanleiding tot het slaan van een gedenkpenning. Enkele namen van schepen waarvoor deze medailles werden geslagen zijn: de ‘Watlington’, de ‘Bruxellia', de ‘Fohr’ en de ‘Millinocket’. De Watlington is niet bruikbaar omwille van min of meer gelijkluidendheid met de bestaande Watlingtonstraat. De Bruxellia maakt deel uit van een hele vloot (Ganda, Brugia, Flandria, Legia, Russia, Dania en Belgica), vele namen die beter als thema gereserveerd worden op een specifieke locatie. De namen 'Fohrpad' en 'Millinocketpad' worden voorgesteld. Na toetsing op gelijkluidendheid kunnen beide voorgestelde namen worden gebruikt.

Voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok, wordt de naam ‘Millinocketstraat’ voorgesteld. De eerste Amerikaanse stoomboot die, na het einde van de Eerste Wereldoorlog, de Gentse haven binnenvaart op vrijdag 21 maart 1919. Hij heeft een lading van 10.000 balen katoen aan boord voor de rekening van de samenwerkende vereniging ‘La textile’, een heuglijke gebeurtenis die met een officiële ontvangst en een gedenkpenning wordt bedacht. 

Voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok, wordt de naam ‘Fohrstraat’ voorgesteld. Op 25 december 1911 komt de Duitse Fohr uit Wiborg. Het schip heeft een tonnenmaat van 564 eenheden en brengt door zijn lading de havenbeweging op één miljoen ton. De lading hout is bestemd voor houthandelaar Dapsens uit Doornik die in de Gentse haven zijn stapelplaats heeft. Het gemeentebestuur overhandigt aan kapitein Dubberke een gouden herinneringsmedaille.

Over deze plaatsnaamgevingen zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen. 

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad, een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Stelt de naam 'Millinocketstraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 2

Stelt de naam 'Fohrstraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • PL562 plan bestaande toestand
  • PL562 situatieplan
  • PL562 plan nieuwe toestand