Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_00864 - Integrale heraanleg van de Hippoliet Van Peenestraat te Mariakerke - ontwerpplannen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:39
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00864 - Integrale heraanleg van de Hippoliet Van Peenestraat te Mariakerke - ontwerpplannen - Goedkeuring 2022_CBS_00864 - Integrale heraanleg van de Hippoliet Van Peenestraat te Mariakerke - ontwerpplannen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals het opstarten van de aanvraag tot omgevingsvergunning, verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, …

Oorsprong van het dossier:

De straat wordt integraal heraangelegd. De huidige betonrijweg is sterk aan het degraderen en de naastgelegen halfverharde zone waar vrij wordt geparkeerd zal mee heraangelegd worden. Ook de riolering moet vernieuwd worden.

Staat van de wegenis volgens WIS:

De rijweg is voornamelijk van kwaliteitsklasse C2.
De voetpaden zijn voornamelijk een mengeling van kwaliteitsklasse C1 en C2.
Fietspad is kwaliteitsklasse B


Data IKZ-vergaderingen
19/01/2012 (adviesvraag)
1/12/2016 (voorontwerp)
20/04/2017 (terugkoppeling infomoment)
22/03/2018 (voorontwerp)

Consultatie van de bevolking

07/03/2017: infomoment voor Cliviastraat, Narcisstraat, Cyclamenstraat & Hippoliet Van Peenestraat.
In het oorspronkelijke wegenisconcept was de Hippoliet Van Peenestraat als één recht stuk woonerf ingetekend. Op vraag van bewoners (vrees voor overdreven snelheid) werden 4 asverschuivingen en 2 verkeerskussens voorzien in het woonerf.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Beschrijving uit te voeren werken

Het projectgebied van de heraanleg Hippoliet Van Peenestraat start vanaf de Petrus de Broestraat tot aan de Mimosastraat. Daarbij worden de aansluitingen op deze 2 aanliggende straten ook uitgevoerd. Het naastliggende fietspad wordt ook meegenomen in de heraanleg: aan de Mimosastraat zal de aansluiting met het fietspad ook aangepakt worden. Aan de zijde van de Petrus de Broestraat wordt omwille van de rioleringswerken de geasfalteerde rijweg mee in de projectzone opgenomen. 

De Hippoliet Van Peenstraat ligt binnen de bebouwde kom en heeft zoals alle omliggende straten het verkeersjuridisch statuut van een zone 50. Bij de heraanleg zal ze als een woonerf ingericht worden. 

De huidige rijrichting van de Van Peenestraat is een enkele rijrichtingsstraat komende van de Petrus De Broestraat richting de Mimosastraat. Aangelanden mogen de straat in 2 richtingen gebruiken (aan de Mimosastraat staat het C1-verbodsbord met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’). Bij de omvorming naar woonerf blijft deze configuratie van rijrichtingen behouden. 

De Hippoliet Van Peenstraat heeft momenteel een sterk versteende aanleg. De rijweg bestaat uit betonplaten van 3m breed, de naastgelegen berm is een halfverharde strook in steenslag en wordt gebruikt om vrij op te parkeren, dit gebeurt wanordelijk. Er zijn momenteel geen bomen of andere groenvoorziening aanwezig in de zone van openbare wegenis direct palend aan de woningen.

Bij de heraanleg als woonerf wordt de verharding heraangelegd in grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat. Het vrije parkeren wordt in het nieuwe ontwerp gebundeld in stroken met dwarsparkeren aan de zijde van het Westerringspoor (kant fietspad). Waar de woningen geen voortuin hebben (en met hun voorgevel op de perceelsgrens staan) plaatsen we aan beide zijden van de wegenis langsparkeervakken. Hierdoor ontstaan 4 asverschuivingen in de straat en ook plaatselijke insnoeringen (tot 4m) waardoor het verkeer wordt gedwongen de snelheid aan te passen aan het woonerf.

De langsparkeerplaatsen in het woonerf worden voorzien in kasseien en zijn afgelijnd met verzonken betonnen kantstroken en een kleine parkeertegel in de hoek.

De dwarsparkeervakken en langsparkeervakken zijde Westerringspoor/fietspad zullen uitgewerkt worden in betongrasdallen. Een opstaande boordsteen zal verhinderen dat er op het vrijliggend fietspad zal geparkeerd worden. Er is nog een groenstrook van 1,30m à 1,80m tussen parkeerstrook en fietspad. Aangezien deze straat gelegen is langs een groenklimaatsas komt er,  in overeenstemming met de visienota Groenklimaatassen, ter hoogte van de dwarsparkeervakken in deze strook een haag van 1,5 m hoog. Deze haag zal zorgen voor visueel-ruimtelijke afscheiding van de straat/parkeerstroken met de groene ruimte langs de groenklimaatas. Er zullen ook op 2 plaatsen in de straat rijbaankussens voorzien worden.

De volledige wegenis watert af richting fietspad waar er in de tussenliggende groenzone verschillende wadi’s zullen geplaatst worden. Er zijn openingen tussen de trottoirbanden gelaten waardoor het overtollige water (welke niet infiltreert in de grasbetontegels) naar de wadi kan stromen. Alle wadi’s worden voorzien van een overloop-kolk.

Om de 5 parkeerplaatsen wordt een groenvak met boom voorzien (in totaal 12 extra bomen in de straat).

Het huidig fietspad zal op dezelfde plek heraangelegd worden op een breedte van 3,70m. De aansluiting op de Mimosastraat wordt ook meegenomen in de heraanleg zodat de oversteekbeweging naadloos wordt uitgewerkt en de fietsers hier ook in voorrang komen. Er zal een plateau voorzien worden aan de Mimosastraat om dit mogelijk te maken (hierdoor verdwijnt 1 parkeerplaats langsheen de Mimosastraat). De bestaande middeneilandjes op het fietspad met groen en haagmassief worden weggewerkt.

Er zijn momenteel geen fietsenstallingen aanwezig in de Hippoliet Van Peenestraat, bij de heraanleg voorzien wij 4 fietsenstallingen type Gent die in totaal plaats bieden aan 20 fietsen. Deze fietsenstallingen worden verspreid ingeplant in de straat (kant Mimosastraat voorzien we wel 2 gekoppelde stallingen).

Verhardingsbalans:

 

Bestaande toestand

Ontworpen toestand

Verharding

2.430 m²

2.753 m²

Halfverharding

890 m²

504 m²

Groen / Onverhard

843 m²

841 m²

TOTAAL

4.164 m²

4.164 m²

 

 • Verharding: alle oppervlakten die niet infiltrerend zijn (bv betonstraatsteen, asfalt, beton, …)
 • Halfverharding: alle verharde oppervlaktes die waterdoorlaten zijn (bv steenslagverharding, grasdallen, waterdoorlatende betonstraatstenen, grindgazon, …)
 • Groen/Onverhard: alle oppervlaktes die rechtstreeks en zonder enige beperking infiltreren in de ondergrond (bv wadi’s, gazon, plantvakken, straatgeveltuintjes, …)

Er is geen ontharding in dit project, dit komt door het aanleggen van gebundelde haakse parkeerplekken tussen wegenis en fietspad. In bestaande, huidige toestand is dit een ongedefinieerde strook grindverharding en grasberm.

 Parkeerbalans:

Parkeerbalans auto’s

 

Bestaande toestand

Ontworpen toestand

Hippoliet Van Peenestraat

34

47

Mimosastraat

1

0

SOM

35

47

 

 Fietsparkeerplaatsen:

 

Bestaande toestand

Ontworpen toestand

Hippoliet Van Peenestraat

0

20 (4 stallingen)

 

Motivering parkeerbalans:

 • De parkeerbalans in huidige toestand berekenen is moeilijk, hier ligt momenteel een steenslag-verharding en er wordt wild geparkeerd (ook in de graskant naast het fietspad). 
 • Als we rekenen met langsparkeerplekken over de volledige lengte van de straat (165m) dan komen we uit op 34 wagens die daar kunnen parkeren. In praktijk wordt deze zone ook gebruikt om dwars op te parkeren & ook dubbel, wat volgens de wegcode niet kan.
 • Door het bundelen en ordenen van de parkeerplaatsen in afgeboorde plaatsen kunnen we in de ontworpen toestand 47 parkeerplekken realiseren, dit ook als compensatie voor het wegvallen van parkeerplekken in de heraanleg van de in de buurt gelegen Clivia-, Narcis- & Cyclamenstraat.

 Farys/TMVW zal de riolering integraal vernieuwen. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem voorzien.

Raming:

 • Totaal der werken (Stad Gent + Farys) wordt geraamd op 494.424,50 euro (excl. btw)
 • Aandeel stad Gent: 197.974,50 euro (excl. btw)
 • Aandeel TMVW: 296.450,00 euro (excl. btw)

Volgens de huidige regelgeving zijn de werken NIET vrijgesteld van vergunning.
Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen zal de omgevingsvergunningsaanvraag door de projectleider worden ingediend op het omgevingsloket namens de stad Gent, conform het subdelegatiebesluit van 30 maart 2017.

Adviezen

Dienst Monumentenzorg Advies niet van toepassing

Geen uitspraak gezien de projectzone geen officieel erfgoedstatuut in zich draagt.

Groendienst Gunstig onder voorwaarden
Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden:
 • Er wordt een ontsluiting vanuit de begraafplaats naar de H. Van Peenestraat gepland. Het huidige ontwerp hypothekeert dit niet, maar kleine aanpassingen aan de randen van de wadi zullen dan misschien nodig zijn.
  - Ontsluiting is mogelijk via bestaande voetpad Mimosastraat. 

 • Een tweetal parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn te voorzien, met aangepaste grootte en uitstapruimte.
  - OK, is opgenomen in de ontwerpplannen.

 • De bomen iets meer richting fietspad opschuiven, zodat ze minder verharding en meer groeiruimte krijgen.
  - Op de voorliggende plannen werden de bomen iets opgeschoven richting fietspad. Ze dienen toch dicht genoeg bij de rijweg te staan zodat de rijweg visueel wordt ingesnoerd. Bij uitvoering zal
  hiervoor extra aandacht nodig zijn om de bomen zo oordeelkundig mogelijk te planten tussen rijweg en wadi.  

 • De stapstenen worden best hetzij groter, hetzij speelser voorzien.
  - Werd aangepast in de ontwerpplannen.

 • “De wadi’s inzaaien met aangepast wadimengsel/vaste planten/kleine heesters. Deze zullen als ruigte beheerd worden.”
  - Opmerking zal meegenomen worden tijdens uitvoering door de leidend ambtenaar.
 • “De overige grasvlakken inzaaien met kruidengazon.”
  - Opmerking zal meegenomen worden tijdens uitvoering door de leidend ambtenaar

Mobiliteitsbedrijf Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden:
 • 03/2017.  Ondertussen is de visie op deze F400 veranderd (meer verwacht potentieel) en zijn de normen voor een fietssnelweg algemeen ook aangepast. Rekening houdende met de nieuwe normen voor een fietssnelweg vragen we als compromis een netto-breedte van minimaal 3m50.”
  - Aangepast op de plannen.

 • “Kruising fietspad met Mimosastraat: Voorstel om op deze locatie autowerende paaltjes te voorzien volgens de aanbevelingen uit de stedelijke visienota paaltjes”.
  - Aangepast op de plannen.

 • “Indien de bestaande verlichtingspalen worden vervangen, dan moeten deze geplaatst worden met een schuwafstand  van 75cm ten opzichte van het fietspad, conform het fietsvademecum.”
   - Wordt zo doorgegeven aan lichtcel.

 • “Mobiliteitsbedrijf stelt voor om de 2 verkeerskussens aan de kant van de Petrus de Broestraat 2 meter naar de Petrus de Broestraat op te schuiven, om te voorkomen dat een auto moet manoeuvreren op het rijbaankussen bij het in- en uitrijden van/naar de oprit.
  - Aangepast op de plannen.

 • “Graag ook nog een aanpassing voor de inrit met 1 rijbaankussen (thv huisnummer 2). Een rijbaankussen is standaard 1.80m breed, wat ongeveer overeen komt met de breedte van een wagen.  Dus naast de rijbaankussens is er volgens huidige plan nog telkens 1.70m doorgang, hetgeen de efficiëntie van een rijbaankussen teniet doet. Een aanpassing is mogelijk door de boomcirkel een beetje uit te stulpen, zodat tussen boordsteen (boom) en rijbaankussen 1m overblijft  en aan de gevel 1.50m wordt voorzien.
  - Aangepast op de plannen.

 • “Voor de parkeerstroken tegen de huizenkant vragen we een vaste inname door laag groen op de koppen van de parkeerstroken, zodat de asverschuiving ook werkt als er geen auto’s staan.”
  - Hier gaan we niet op ingaan. Te weinig kwalitatief groen kan hier gerealiseerd worden. 
 • “Parkeerplaatsen: Mobiliteitsbedrijf maakt toch de opmerking dat er in werkelijkheid veel meer parkeerplaatsen zijn (tot 80 ppl.), vooral omdat er haaks of schuin geparkeerd wordt. In de perceptie van de bewoners zal er een behoorlijke afname zijn van het aantal parkeerplaatsen. We geven aan dat we niet kunnen zorgen voor een compensatie van deze weggevallen parkeerplaatsen.”
  - Zie punt ‘motivering parkeerbalans’

 


Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Brandweer Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stadsarcheologie Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Milieu en Klimaat Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot de integrale heraanleg van de Hippoliet Van Peenestraat te Mariakerke, zodat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.


Bijlagen

 • Plannen
 • Foto's