Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01067 - Aanleggen van een voetpaduitstulping en doorlopend voetpad in de Raveschootstraat te Gent - ontwerpplannen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01067 - Aanleggen van een voetpaduitstulping en doorlopend voetpad in de Raveschootstraat te Gent - ontwerpplannen - Goedkeuring 2022_CBS_01067 - Aanleggen van een voetpaduitstulping en doorlopend voetpad in de Raveschootstraat te Gent - ontwerpplannen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, …

Oorsprong van het dossier:
In de Raveschootstraat wenst de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen onderhoudswerken aan de voetpaden uit te voeren. Samen met deze werken wenst de Stad de straatmonden veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker.

WIS-kwaliteiten:
Voetpaden: kwaliteit B en C1
Rijweg: kwaliteit B en C1

Data IKZ-vergaderingen:
25/11/2021 (Voorontwerp)

Consultatie bevolking:
geen

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit te voeren werken:

Ter hoogte van de Tentoonstellingslaan wordt een uitstulping van het voetpad aangebracht. Zo wordt de straatmond van de Raveschootstraat ingesnoerd en is de oversteekbeweging voor de voetganger veel korter en zichtbaarder. De uitstulping wordt voorzien van een plantvak. De bestaande fietsenstalling worden op de uitstulping geplaatst. 

Ter hoogte van de Gustaaf Carlierlaan wordt een doorlopend voetpad voorzien. Zo wordt de aandacht op de voetganger gevestigd. Het voetpad ter hoogte van de garages wordt mee uitgestulpt. 

Er wordt blindengeleiding voorzien. 

De voetpaden worden aangelegd in klinkers 22/22.  

Het verkeersjuridisch statuut zone 30 blijft behouden 

De rijrichtingen blijven behouden namelijk enkelrichtingsverkeer. 

Het aantal fietsparkeerplaatsen blijft gelijk. Doordat er een parkeerverbod moet voorzien worden ter hoogte van de huisnummers 9-23 in functie van de draaicirkel van de brandweer en van Ivago, verdwijnen er aan die zijde een 2-tal parkeerplaatsen. Aan de zijde van de pare huisnummers blijft de parkeerruimte dezelfde. De voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners blijven behouden.


Verhardingsbalans

 

Bestaande toestand

Ontworpen toestand

Verschil

Verharding

275.2 m²

100 %

262.3m²

%

-5 %

Halfverharding

0m²

0 %

0 m²

%

0 -%

Groen 

0 m²

0 %

 12.9 m²

%

+5 %

  • Verharding: alle oppervlakten die niet infiltrerend zijn (bvb. betonstraatsteen, asfalt, beton, …)
  • Halfverharding: alle verharde oppervlaktes die waterdoorlaten zijn (bv grasdallen, dolomiet, waterdoorlatende betonstraatstenen, grindgazon, …)
  • Groen/Onverhard: alle oppervlaktes die rechtstreeks en zonder enige beperking infiltreren in de ondergrond (bv wadi’s, gazon, plantvakken, straatgeveltuintjes, …)


De werken worden geraamd op 27.500,00 euro (excl. btw).

In functie van het jaarlijks extra onderhoud dient een gevolgkost voor het groen in rekening gebracht te worden voor ca. 12,9 m² nieuw groen a rato van 2,34 euro/m² per jaar. Dit komt bijgevolg op een jaarlijkse gevolgkost van 30,19 euro.

Er zijn geen rioleringswerken nodig.

Er zijn geen verwervingen nodig.

Er is geen omgevingsvergunning nodig.

Adviezen

Dienst Milieu en Klimaat Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stadsarcheologie Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Brandweer Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Groendienst Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Mobiliteitsbedrijf Gunstig onder voorwaarden
Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden: mits vermelding dat er 2 parkeerplaatsen verdwijnen.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot aanleggen van een voetpaduitstulping en doorlopend voetpad in de Raveschootstraat te Gent.


Bijlagen

  • Wis-plan
  • Foto's
  • Plannen