Terug
Gepubliceerd op 28/02/2022

2022_CBS_01043 - Delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het subsidiereglement Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen. - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:35
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01043 - Delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het subsidiereglement Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen. - Goedkeuring 2022_CBS_01043 - Delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het subsidiereglement Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 57, eerste lid;


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 57, eerste lid;

Het subsidiereglement 'Samen aan Zet', goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 oktober 2021.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 oktober 2021 keurde de gemeenteraad het vernieuwde Subsidiereglement 'Samen aan Zet' goed. 

De uitgangspunten van het reglement hebben als doel om de procedure en de werklast op een kwalitatieve manier administratief te vereenvoudigen.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een meer laagdrempelige en vereenvoudigde administratieve aanpak is wenselijk om de initiatieven binnen de vooropgestelde timing te kunnen goedkeuren en aanvragers sneller een antwoord te bieden. Een delegatie aan de algemeen directeur en de bevoegde ambtenaar verlaagt de administratieve druk en komt de aanvragers ten goede die op die manier sneller een antwoord ontvangen. 

In artikel 7, § 1c en in artikel 7, § 2c wordt een beslissingsmoment vermeld dat in principe tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen behoort. Om de bruikbaarheid van het reglement en de administratieve vereenvoudiging te maximaliseren, is het raadzaam om deze bevoegdheden te delegeren aan het betrokken diensthoofd. 

In eerste instantie wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om haar bevoegdheden inzake de voornoemde artikels van het Subsidiereglement 'Samen aan Zet', te delegeren aan de algemeen directeur, onder volgende voorwaarden: 

1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om de subsidie al dan niet toe te kennen (zoals bepaald in artikel 7, § 1c en artikel 7, § 2c van het subsidiereglement 'Samen aan Zet') aan de algemeen directeur.

2. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheden wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Subsidiereglement 'Samen aan Zet'.

3. De aan de algemeen directeur gedelegeerde bevoegdheden kunnen het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

4. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheden. Een overzicht van de goedgekeurde en geweigerde initiatieven wordt overgemaakt.

Activiteit

AC35150 Ondersteunen van verenigingen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Stelt het reglement met betrekking tot delegatie van de bevoegdheden inzake artikel 7, § 1c en artikel 7, § 2c van het Subsidiereglement 'Samen aan Zet', vast als volgt:

1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om de subsidie al dan niet toe te kennen (zoals bepaald in artikel 7, § 1c en artikel 7, § 2c van het subsidiereglement voor 'Samen aan Zet') aan de algemeen directeur.

2. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheden wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Subsidiereglement 'Samen aan Zet'.

3. De aan de algemeen directeur gedelegeerde bevoegdheden kunnen het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

4. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheden. Een overzicht van de goedgekeurde en geweigerde projecten wordt overgemaakt.


Bijlagen

  • subsidiereglement Samen aan Zet nieuw 2022.pdf