Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01081 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Henegouwenstraat 6 - [P-237452] - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:40
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01081 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Henegouwenstraat 6 - [P-237452] - Goedkeuring 2022_CBS_01081 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Henegouwenstraat 6 - [P-237452] - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn uitvoeringsbesluiten;
 • Het Politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990 en zoals later gewijzigd;
 • Het Politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en zoals later gewijzigd;
 • Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016 en zoals later gewijzigd.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1;
 • Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016, artikel 4, § 1, a.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 23 februari 2016 het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen (Terrasreglement) goed.

Royce Holding, Henegouwenstraat 6 A000, 9000 Gent, diende op 31/08/2021 een aanvraag in tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een terras bij House of Caviar, gelegen Henegouwenstraat 6.

De aanvraag werd overeenkomstig het Terrasreglement behandeld en beoordeeld door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR). 

De volgende diensten gaven advies bij de terrasaanvraag: De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Mobiliteitsbedrijf. De adviezen zijn bij dit besluit gevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig de beoordeling door IPR en de ingewonnen adviezen, beslist het college van burgemeester en schepenen op basis van het Terrasreglement om de vergunning te verlenen, mits naleving van de reglementaire bepalingen en de voorwaarden in het vergunningsdocument dat deel uitmaakt van dit besluit.

Voor het terras gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

 •  Het terras is infrastructureel afgebakend van de rijbaan. Er zijn geen openingen naar de rijbaan toegestaan; op de rand van het terras, grenzend aan de rijbaan, dienen plantenbakken geplaatst te worden van max. 1,2 m hoog, plant inbegrepen;
 • Ten behoeve van de zichtbaarheid van het obstakel op de rijbaan dienen reflectoren te worden voorzien aan beide zijden van de inname, op ongeveer 1/2m hoogte.
 • Een rode reflector in de rijrichting aan de rechterzijde, een witte reflector voor de andere zijde;
 • De vlotte doorstroming voor fietsers dient te allen tijde te worden gevrijwaard;
 • Het terras mag geen hinder op de rijbaan veroorzaken. Afscheiding tussen rijbaan en terras noodzakelijk. 

 Met dit besluit wordt (deels) afgeweken van het advies / de adviezen van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en het  Mobiliteitsbedrijf, omdat het college van oordeel is dat de voorwaarden van MOBBED en Dienst Stedenbouw onderling niet volledig compatibel zijn. Stedenbouw vraagt immers dat deze terrassen (wanneer niet aanpalend met een ander terras) langs weerzijden voorzien worden van een bufferzone van 1,50m. Het opleggen van deze voorwaarde impliceert dat er voor een terras op één parkeerplaats in feite bijna 3 parkeerplaatsen onttrokken worden aan publiek gebruik.

 Volgens het Terrasreglement kunnen afwijkingen op het principe van terrassen op het trottoir enkel gemotiveerd worden op basis van advies MOBBED (artikel 4,§4,b). Dit advies vermeldt geen bufferzone van 1,50 m aan weerzijden van het terras, zoals gevraagd door de dienst Stedenbouw, noch is dit vandaag reglementair vereist. Het college legt deze voorwaarde daarom niet op aan de vergunninghouder van het terras, maar kan in het kader van de aanleg of inrichting van het openbaar domein uiteraard steeds beslissen om later eventueel toch een bufferzone te voorzien indien dit wenselijk of noodzakelijk zou blijken


Adviezen

Mobiliteitsbedrijf Gunstig advies

Het terras is infrastructureel afgebakend van de rijbaan. Er zijn geen openingen naar de rijbaan toegestaan.

Reflectoren worden voorzien aan de rijbaanzijde (in de rijrichting rood vooraan/wit achteraan) op ongeveer 1/2m hoogte.

Het terras mag geen hinder op de rijbaan veroorzaken. Afscheiding tussen rijbaan en terras noodzakelijk.

Het Mobiliteitsbedrijf verleent gunstig advies voor deze terrasaanvraag te Henegouwenstraat 6 waarbij 1 parkeerplaats zal worden ingenomen.

Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg Gunstig onder voorwaarden

De Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde inname voor het terras met meubels en parasols maar kan niet akkoord gaan met de op het formulier aangeduide zonneluifel. Het pand Henegouwenstraat 6 is samen met nr. 8 als eenheidsarchitectuur opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en wordt op de wetenschappelijke inventaris als volgt beschreven:

"Twee gekoppelde enkelhuizen met laat-gotische en middeleeuwse reminiscenties in de gevelornamenten en -afwerking. Deel uitmakend van de huizen gebouwd bij de aanleg van de straat in het laatste kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van architect Edmond De Vigne, behorende tot de doorsnee-architectuur van die tijd: sobere bak- en hardsteenbouw met drie bouwlagen en meestal twee traveeën, onder mansardedak (leien of kunstleien) met dakkapellen, bekroond met houten frontons. Als winkelstraat voorzien hebben alle huizen ontworpen winkelpuien met grote vitrines, met gekorniste puilijst, op de verdieping bekroond met doorlopende ijzeren leuningen. Hoekhuizen met afgesnuite hoektravee.

Arduinen pui geritmeerd door drie brede tudorbogen op consoles, waarvan de middelste met deelzuil, de korfboogvormige deuren omsluit. Verder horizontaal geleed door puilijst, cordons en speklagen en vertikaal afgelijnd met hoekblokken. Bovenverdieping met gekoppelde korfboogvensters voorzien van halfrond balkon in de middentravee en rechthoekige vensters met typische drielobbige boogvelden op de bovenste verdieping."

Voor een zonneluifel is een omgevingsvergunning vereist maar de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg benadrukt dat een zonneluifel aan deze noordgeoriënteerde gevel die deel uitmaakt van een eenheidsarchitectuur niet gunstig zal worden geadviseerd. Het monteren van een zonneluifel is niet combineerbaar met de bogen boven de etalageruit en deze boven de gekoppelde inkomdeuren én met de console van de erker. De luifel zou het beeld van de volledige eenheidsarchitectuur verstoren. Het monteren van een luifel zou ook de blauwe hardstenen gevelbekleding beschadigen. 


Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig onder voorwaarden

Het terras in de parkeerstrook moet afgebakend worden met plantenbakken, behalve aan de zijde van het voetpad. De plantenbakken mogen maximaal 1,20m hoog zijn, inclusief de beplanting. De beplanting mag niet buiten de bak uitsteken. Wanneer meerdere plantenbakken in lijn opgesteld worden, moet er tussen alle plantenbakken minimaal een tussenafstand zijn van 40 cm. Aan de zijden van het terras in de parkeerstrook waar er geen aanpalend vergund terras is, moet er voorbij de perceelsgrenzen een bufferzone gecreëerd worden van 1,50m. Dit kan door middel van een plantenbak of door een fietsmodule. 

Om ruimtelijke redenen oordelen wij dat de parkeerplaats t.h.v. het naastliggende pand nr. 4 beter wordt geschrapt en een andere invulling krijgt.

De aanvraag kan naast bovenstaande verder door IPR beoordeeld worden op basis van het vigerende terrasreglement.

Activiteit

AC34865 Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Verleent een vergunning aan Royce Holding, Henegouwenstraat 6 A000, 9000 Gent, voor het plaatsen van een terras bij horecazaak House of Caviar, gelegen Henegouwenstraat 6, mits naleving van de reglementaire bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in het vergunningsdocument dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.


Bijlagen

 • Aanvraag
 • Inplantingsplan
 • Vergunning