Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01134 - Aanvraag tot wijziging van het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Kuhlmannlaan - Riemekaai - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01134 - Aanvraag tot wijziging van het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Kuhlmannlaan - Riemekaai - Goedkeuring 2022_CBS_01134 - Aanvraag tot wijziging van het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Kuhlmannlaan - Riemekaai - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor fietsvoorzieningen gelegen op het lokaal functioneel fietsroutenetwerk, goedgekeurd door de Provincieraad op 29 april 2020.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op het college van burgemeester en schepenen van 15 november 2018 werd het stadsregionaal fietsroutenetwerk vastgelegd. Een aanzienlijk deel van dit netwerk werd na besprekingen met de stad Gent door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen opgenomen in het gesubsidieerd bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF-netwerk) of het lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF-netwerk) waardoor de Stad Gent en North Sea Port voor de opgenomen routes in aanmerking komen voor subsidies.

De provincie Oost-Vlaanderen is beheerder van het LFF-netwerk binnen de provinciegrenzen. Aanpassingen van dit netwerk op het grondgebied van de Stad Gent worden dan ook behandeld door de Provincie Oost-Vlaanderen, waar de finale beslissing wordt genomen door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Op 3 november 2021 ontvingen we een brief met bijhorende kaart ondertekend door zowel de Provincie Oost-Vlaanderen als North Sea Port met de vraag om een wijziging van het LFF-netwerk, met name een verlegging van het tracé van de Kuhlmannlaan naar de Riemekaai (N474).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De bestaande LFF-route via de Kuhlmannlaan is een private weg van Total Energies met een tijdelijk open karakter. Vanaf het moment dat de nieuwe ontsluitingsweg op de Kuhlmannsite in gebruik wordt genomen, plant Total Energies de straat ook effectief af te sluiten als openbare weg. 

Met eventuele onteigeningen zouden o.a. een woning, straatverlichting, bomen en de beveiliging van brandstoftanks worden geïmpacteerd. Zonder onteigeningen is er op deze route geen ruimte voor kwalitatieve fietsinfrastructuur. 

  • Alternatieven zoals een fietsstraat of fietssuggestiestroken in combinatie met havenverkeer is niet aangewezen
  • De rijweg kan niet worden versmald

Een verlegging van het LFF-netwerk naar de Riemekaai biedt in tegenstelling tot de Kuhlmannlaan wel mogelijkheden om de fietsinfrastructuur te verbeteren:

  • Er werd reeds een breed en kwalitatief dubbelrichtingsfietspad aangelegd tussen de Puinenstraat en de Riemekaai
  • In de Riemekaai, een weg in beheer van AWV, zijn momenteel al fietspaden aanwezig langs weerszijden. Deze fietspaden zijn weliswaar zeer smal; verwervingen zijn op termijn dan ook aangewezen om de fietspaden kwalitatiever in te richten. Total Energies, die eigenaar is van de aanpalende gronden, heeft ook reeds aangegeven dat het hiervoor in gesprek wenst te gaan.

Een kanttekening bij het verleggen van de route is wel dat er voor de fietsers noordwaarts wellicht twee extra oversteken zullen nodig zijn en dat de route ongeveer 175m langer zal zijn dan ingetekend in het huidige LFF-netwerk.

Deze route is met name bedoeld om de lokale fietsbereikbaarheid -en veiligheid van de Kuhlmannsite en omgeving te verbeteren. Voor de verdere noord-zuidverbindingen in de haven, zoals tussen Doornzele en Zelzate, zal de nog te ontwerpen fietsroute op grondgebied Evergem / Zelzate langsheen de spoorweg tussen de Kanaalstraat en Zelzate sowieso een korter en sneller alternatief zijn. 

Er wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om dit voorstel goed te keuren door middel van een collegebesluit, dat zal worden toegevoegd bij de aanvraag tot wijziging van het LFF-netwerk aan de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Activiteit

AC35482 Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed het verleggen van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF-netwerk) van de Kuhlmannlaan naar de Riemekaai.


Bijlagen

  • Brief vraag wijziging LFF-netwerk Kuhlmannlaan.pdf
  • LFF en BFF Gent noord_maart 2021.pdf