Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01204 - Subsidiereglement Samen aan Zet - samenstelling jury - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01204 - Subsidiereglement Samen aan Zet - samenstelling jury - Goedkeuring 2022_CBS_01204 - Subsidiereglement Samen aan Zet - samenstelling jury - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het subsidiereglement 'Samen aan Zet. Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen', goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober 2021.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, ยง1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de gemeenteraad van oktober 2021 werd een nieuw subsidiereglement 'Samen aan Zet. Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen', goedgekeurd. Dit nieuwe reglement trad in werking op 01.01.2022. De beoordeling van de aanvragen is vastgelegd in het 'Subsidiereglement Samen aan Zet. Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen'. Subsidieaanvragen boven de 500 euro worden beoordeeld door een jury. De jury wordt samengesteld uit medewerkers van het Departement Welzijn en Samenleving, andere betrokken stadsdiensten en externen. Een pool van juryleden wordt aangelegd. Per indienronde wordt uit de pool een jurypanel samengesteld. Juryleden engageren zich om jaarlijks aan minstens drie panels deel te nemen. Aanvragen tot en met 500 euro volgen een ander parcours en worden strikt ambtelijk beoordeeld.

De jury beraadslaagt tijdens een bijeenkomst om tot een geïntegreerd advies te komen. De jury formuleert binnen één maand na elke uiterste indiendatum een advies. De jury kan hierbij voorwaarden koppelen aan de toekenning van het subsidiebedrag.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij de samenstelling van de jury vertrekken we vanuit volgende uitgangspunten:

  • de nood aan voldoende deskundigheid
  • de nood aan voldoende diversiteit
  • de nood aan voldoende kennis van het werkveld / middenveld in Gent
  • de nood aan voldoende input vanuit de wijken

We bouwen een ruime centrale jurypoule uit met interne en externe juryleden, met een meerderheid van externe juryleden. We zorgen voor de aanwezigheid van diversiteit in de poule (diversiteit in brede zin: leeftijd, geslacht, herkomst, handicap, geaardheid...) en betrekken zowel externen uit de academische wereld als uit het brede middenveld, als uit de voormalige jury's van Wijk aan Zet (voor het wijkgerichte aspect). Van juryleden verwachten we een brede kijk, kennis van en een link hebben met Gent, kennis hebben over thema's met betrekking tot samenleven en welzijn en de bereidheid om zich inhoudelijk voor te bereiden en in consensus tot adviezen te komen tijdens een jurybijeenkomst.

Naast de betrokkenheid via jurering, doen we ook beroep op andere stadsdiensten om feedback te geven over subsidieaanvragen voorafgaand aan de juryronde. Dit gebeurt zowel thematisch als wijkgericht. Bij wijkgerichte initiatieven hebben we per wijk een aanspreekpersoon die adviezen opvraagt bij andere medewerkers en sleutelfiguren uit de wijk over deze subsidieaanvragen.

Een longlist van mogelijke juryleden werd opgesteld met input vanuit de Dienst Lokaal Sociaal Beleid en de Dienst Ontmoeten en Verbinden. We lanceerden een oproep naar de voormalige juryleden Wijk aan Zet om zich kandidaat te stellen om toe te treden tot de jurypoule. We kregen heel wat positieve reacties, de meeste mensen die we contacteerden waren bereid om zich te engageren als jurylid.

Per bijeenkomst nodigen we maximaal 12 juryleden uit om lid te zijn van het panel. Bij de samenstelling van een jurypanel per indienronde hanteren we een evenwicht tussen medewerkers van de stad, voormalige Wijk aan Zet juryleden, experten uit de academische wereld en  experten uit het middenveld. Geen enkele groep zal een meerderheid hebben in de samengestelde jury.

Hierbij wordt voorgesteld om volgende juryleden aan te stellen voor het subsidiereglement 'Samen aan Zet':

medewerkers van het Departement Welzijn en Samenleving:

- Frank Philips, Dienst Lokaal Sociaal Beleid, team Gelijke Kansen

- Maaike Buyst, Dienst Thematische Ondersteuning, Beleidscel precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

- Mohamed El Bakali, Dienst Preventie voor Veiligheid, team Thematische Ondersteuning

 medewerkers van andere betrokken stadsdiensten:

- Eric Dirikx, Data en Informatie

- Kathleen Bautmans, Cultuur Gent

- Bossuyt Stef, Cultuur Gent

- Sofie Van Moeffaert, Cultuur Gent

- Marc Verheirstraeten, dienst Beleidsparticipatie

- Katrien Van Goidsenhoven, dienst Beleidsparticipatie 

- Björn Denaert, dienst Beleidsparticipatie 

 

externen:

- Emmy Damiaens, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Martine De Gos, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Toon De Koker, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Marleen De Loof, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Roland Deras, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Frank Henry, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Els Huigens, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet' 

- Nellie Ivanova, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Josiane Tytens, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet' 

- Leen Gyssels, expert thema gezondheid (coördinator WGC)

- Betty Johnson, expert thema gezondheid (coördinator WGC)

- Karen Braet, expert thema geestelijke gezondheid (Eerstelijnszone Gent) 

- Kurt Vanhauwaert, expert uit het middenveld (Konekt vzw, vrijwilliger klankbordgroep toegankelijkheid)

- Ria Buyssens, expert uit het middenveld (vrijwilliger klankbordgroep toegankelijkheid)

- Rudy De Ceunynck, expert uit het middenveld (vrijwilliger klankbordgroep toegankelijkheid)

- Julie Declercq, expert uit het middenveld (vrijwilliger klankbordgroep toegankelijkheid) 

- Dieter Gryp, HoGent, Vakgroep Humane en Sociale Wetenschappen

- Burhan Karanfil, Artevelde Hogeschool, docent Bachelor Sociaal Werk

- Béatrice Zeltner, voormalig medewerker HoGent, Vakgroep Humane en Sociale Wetenschappen

-  Ignace Van Dingenen, expert uit het middenveld (voormalig diensthoofd Erasmus Hogeschool, voormalig directeur Kwasimodo vzw)

 - Robert Crivit, expert uit het middenveld (voormalig coördinator Uit de Marge vzw)

- Jan Deduytsche, expert uit het middenveld (sociaal-cultureel werk, Vlaamse overheid)

- Hugo De Vos, expert uit het middenveld (voormalig directeur FOV, huidig lid Cultuurraad)

- Mutlu Cetin, expert uit het middenveld (lokale vereniging)

- Meryem Cosgun, expert uit het middenveld (vrijwilliger IN-Gent vzw)

- Nadia El Allaoui, expert uit het middenveld (vrijwilliger IN-Gent vzw)

- Hilde Wolff, expert uit het middenveld

- Inge Goddijn, expert uit het middenveld (jeugdcultuur, sociaal-artistiek werk)

- Karel Busschop, expert uit het middenveld (jeugdwelzijnswerk, JONG vzw)

Deze lijst zal op regelmatige basis worden geactualiseerd.

Activiteit

AC35150 Ondersteunen van verenigingen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenstelling van de jury in het kader van het 'Subsidiereglement Samen aan Zet. Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen', goedgekeurd in de gemeenteraad van 25.10.2021 als volgt:

medewerkers van het Departement Welzijn en Samenleving:

- Frank Philips, Dienst Lokaal Sociaal Beleid, team Gelijke Kansen

- Maaike Buyst, Dienst Thematische Ondersteuning, Beleidscel precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

- Mohamed El Bakali, Dienst Preventie voor Veiligheid, team Thematische Ondersteuning

 medewerkers van andere betrokken stadsdiensten:

- Eric Dirikx, Data en Informatie

- Kathleen Bautmans, Cultuur Gent

- Stef Bossuyt, Cultuur Gent

- Sofie Van Moeffaert, Cultuur Gent

- Marc Verheirstraeten, dienst Beleidsparticipatie

- Katrien Van Goidsenhoven, dienst Beleidsparticipatie 

- Björn Denaert, dienst Beleidsparticipatie 

 

externen:

- Emmy Damiaens, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Martine De Gos, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Toon De Koker, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Marleen De Loof, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Roland Deras, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Frank Henry, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Els Huigens, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet' 

- Nellie Ivanova, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet'

- Josiane Tytens, voormalig jurylid 'Wijk aan Zet' 

- Leen Gyssels, expert thema gezondheid (coördinator WGC)

- Betty Johnson, expert thema gezondheid (coördinator WGC)

- Karen Braet, expert thema geestelijke gezondheid (Eerstelijnszone Gent) 

- Kurt Vanhauwaert, expert uit het middenveld (Konnekt vzw, vrijwilliger klankbordgroep toegankelijkheid)

- Ria Buyssens, expert uit het middenveld (vrijwilliger klankbordgroep toegankelijkheid)

- Rudy De Ceunynck, expert uit het middenveld (vrijwilliger klankbordgroep toegankelijkheid)

- Julie Declercq, expert uit het middenveld (vrijwilliger klankbordgroep toegankelijkheid) 

- Dieter Gryp, HoGent, Vakgroep Humane en Sociale Wetenschappen

- Burhan Karanfil, Artevelde Hogeschool, docent Bachelor Sociaal Werk

- Béatrice Zeltner, voormalig medewerker HoGent, Vakgroep Humane en Sociale Wetenschappen

-  Ignace Van Dingenen, expert uit het middenveld (voormalig diensthoofd Erasmus Hogeschool, voormalig directeur Kwasimodo vzw)

 - Robert Crivit, expert uit het middenveld (voormalig coördinator Uit de Marge vzw)

- Jan Deduytsche, expert uit het middenveld (sociaal-cultureel werk, Vlaamse overheid)

- Hugo De Vos, expert uit het middenveld (voormalig directeur FOV, huidig lid Cultuurraad)

- Mutlu Cetin, expert uit het middenveld (lokale vereniging)

- Meryem Cosgun, expert uit het middenveld (vrijwilliger IN-Gent vzw)

- Nadia El Allaoui, expert uit het middenveld (vrijwilliger IN-Gent vzw)

- Hilde Wolff, expert uit het middenveld

- Inge Goddijn, expert uit het middenveld (jeugdcultuur, sociaal-artistiek werk)

- Karel Busschop, expert uit het middenveld (jeugdwelzijnswerk, JONG vzw)


Bijlagen

  • subsidiereglement Samen aan Zet nieuw 2022.pdf