Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01152 - Inname van het openbaar domein – Meulestedepark in Gent - voor de organisatie van Meulestedepark Straatactie Vlaams Belang Koepel Gent op 06/02/2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:48
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01152 - Inname van het openbaar domein – Meulestedepark in Gent - voor de organisatie van Meulestedepark Straatactie Vlaams Belang Koepel Gent op 06/02/2022 - Goedkeuring 2022_CBS_01152 - Inname van het openbaar domein – Meulestedepark in Gent - voor de organisatie van Meulestedepark Straatactie Vlaams Belang Koepel Gent op 06/02/2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 1990, artikelen 1 en 2;
  • Het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019, artikel 6 - laatste paragraaf.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 12/01/2022 ontving de Dienst Feesten en Ambulante Handel een aanvraag van Vlaams Belang Koepel Gent, om op 06/02/2022 van 09u30 tot 12u gebruik te maken van Meulestedepark in Gent - voor de organisatie van Meulestedepark Straatactie Vlaams Belang Koepel Gent.

Deze inname kan plaatsvinden mits strikte naleving van de geldende besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.


De organisator wil gedurende dit evenement elektronisch versterkte muziek spelen. Daarvoor gelden de standaardvoorwaarden.

Vermits het hier gaat om de inname van het openbaar domein voor de organisatie van een actie van een politieke partij, stelt de Dienst Feesten en Ambulante Handel  voor vrijstelling te verlenen van betaling van belasting op het privaat gebruik van de openbare weg volgens artikel 6 - laatste paragraaf - van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019. Deze vrijstelling zal achteraf aan de gemeenteraad ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De organisator doet geen beroep op IVAGO. Hij zamelt zelf de afvalfracties selectief in en laat het openbaar domein proper achter.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de innemingen van het openbaar domein.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig onder voorwaarden
AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM Gunstig onder voorwaarden
GROENDIENST Gunstig onder voorwaarden
DIENST MILIEU EN KLIMAAT M.B.T. AFVAL EN LUCHTKWALITEIT Gunstig onder voorwaarden
MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT – CEL VERKEERSTECHNISCHE TAKEN Gunstig onder voorwaarden
DIENST MILIEU EN KLIMAAT M.B.T. GELUID Gunstig onder voorwaarden
DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN Gunstig onder voorwaarden
DIENST WELZIJN EN GELIJKE KANSEN M.B.T. TOEGANKELIJKHEID Gunstig onder voorwaarden

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Aan Vlaams Belang Koepel Gent, het gebruik van Meulestedepark in Gent - voor de organisatie van Meulestedepark Straatactie Vlaams Belang Koepel Gent toe te staan op 06/02/2022, zoals opgenomen in bijgevoegd plan en mits naleving van de voorwaarden geformuleerd in het bij dit besluit gevoegde document.

Artikel 2

Aan de organisator vrijstelling van betaling van belasting op het privaat gebruik van de openbare weg te verlenen.


Bijlagen

  • Aanvraag IOD
  • Plan
  • Inplantingsplan
  • Draaiboek
  • Voorwaarden