Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01153 - OMV_2021179085 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van oeverwerken - zonder openbaar onderzoek - Veerstraat thv nr 82, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:49
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01153 - OMV_2021179085 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van oeverwerken - zonder openbaar onderzoek - Veerstraat thv nr 82, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_01153 - OMV_2021179085 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van oeverwerken - zonder openbaar onderzoek - Veerstraat thv nr 82, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Frank Snoeck met als contactadres Oostveld Kouter 194, 9920 Lievegem heeft een aanvraag (OMV_2021179085) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het uitvoeren van oeverwerken

• Adres: Veerstraat thv nr 82, 9031 Drongen

• Kadastrale gegevens: afd. 27 - Sie B - openbaar domein

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 13 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 24 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het jeugdterrein positioneert zich aan de gedempte Leie langsheen de Veerstraat in Drongen. Momenteel bevindt zich op de site één gebouw bestaande uit één niveau met zadeldak dat wordt gebruikt door een jeugdvereniging (zeescouts).

 

Aan westzijde heeft de Leie een gedeeltelijk gedempte, doodlopende arm. Hier werden recent nieuwe aanlegsteigers vergund (ref. OMV_2021096174).

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van oeverwerken. De eindoever of dam van de doodlopende Leie-arm, welke paalt aan de parking, is door een historische oeververzakking aan restauratie en stabilisatie toe. Het uiteinde van de dode Leie-arm dient hersteld te worden door graafwerken. Deze werken zijn beperkt in tijd, volume en oppervlakte. Het materiaal dat uit het water gehaald wordt, bestaat uit zand en specie die origineel van de oever afkomstig is en wordt op diezelfde oever gedeponeerd. Zodoende wordt het talud hersteld.

2.       HISTORIEK

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 29/09/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen en herbouwen van een jeugdlokaal (3de en 4de FOS De Wilde Eend) en het vellen en herplanten van hoogstammen. (2016/05112)

Omgevingsvergunningen

  • Op 15/04/2021 werd een weigering afgeleverd voor het plaatsen van een drijvende aanlegsteiger en een natuurtrap. (OMV_2020169373)
  • Op 29/07/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het plaatszen van een drijvende aanlegsteiger. (OMV_2021096174)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

-          Gunstig advies van Agentschap Natuur en Bos afgeleverd op 14 december 2021:

Uit het dossier en plaats bezoek blijkt dat er geen natuurwaarden in het gedrang zullen komen. De oeverversteviging wordt voorzien binnen de zone voor waterloop grenzend aan de zone voor bebouwing. De zone voor vallei met natuurwaarden zal geen negatieve effecten ondervinden.

 

-          Voorwaardelijk gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 5 januari 2022 onder ref. AB/2021/99:

De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West verleent aan vermelde omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een oeververdediging in de Veerstraat (kadaster: afdeling 27 sectie B) te 9030 Drongen (Gent) een voorwaardelijk gunstig advies.

 

De voorwaarde waaraan voldaan moet worden, is:

De materialen waaruit de oeververdediging opgebouwd wordt, mogen niet behandeld worden, zodat er geen giftige stoffen in de waterloop terechtkomen.

 

Verder wordt er aangeraden om de oeververdediging te voorzien van een fauna-opstapplaats.

 

A) Advies m.b.t. het beheer en de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv

Er is interferentie met het beheer en/of de exploitatie van de waterweg. Het projectgebied grenst aan de Leie. Er wordt een oeververdediging in natuurlijke materialen (hout) aangelegd. De materialen waaruit de oeververdediging opgebouwd wordt, mogen niet behandeld worden, zodat er geen giftige stoffen in de waterloop terechtkomen. Verder wordt er aangeraden om de oeververdediging te voorzien van een fauna-opstapplaats.

 

B) Watertoetsadvies

1. Beschrijving van het project en de kenmerken van het watersysteem die door het project kunnen beïnvloed worden

 

Het projectgebied is gelegen langs en stroomt af naar de Leie (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv).

 

Het projectgebied ligt conform de watertoetskaarten deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Deze overstromingsgevoeligheid is echter niet afkomstig vanuit de Leie of de Ringvaart Om Gent. Het projectgebied ligt niet in recent overstroomd gebied.

 

Door gebrek aan doorstroming is de diepgang van de Leiearm de voorbije decennia significant verminderd. Vooral aan het uiteinde van de Leiearm is de oever jaar na jaar verzakt in de rivierbedding. Om de veiligheid van de leden van de zeescouts te garanderen en de parkeerplaats te vrijwaren van verdere verzakkingen, wordt een oeververdediging aangelegd in natuurlijke materialen (hout). Deze verhindert het opnieuw afkalven van de oever.

 

2. Op het project toepasselijke voorschriften uit het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde

Het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde formuleert maatregelen om wateroverlast (en watertekort) in het bekken te voorkomen. De strategie "vasthouden-bergen-afvoeren" is hierbij van toepassing. Dit kan door het vermijden van de toename van verharde oppervlakte, het afkoppelen van hemelwater van de riolering, hergebruik ter plaatse, infiltreren waar mogelijk, bufferen, vertraagd afvoeren, vermijden van inbuizingen, aanleggen van groendaken, ... Via het instrument van de watertoets worden schadelijke effecten van nieuwe plannen, programma’s en vergunningen vermeden door het opleggen van gepaste maatregelen of het niet toestaan van nieuwe ontwikkelingen.

 

Er zijn geen acties opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde (2016-2021) die betrekking hebben op de vergunningsaanvraag.

 

3. Beoordeling van verenigbaarheid met het watersysteem

3.1 gewijzigd overstromingsregime

Het projectgebied is conform de fluviale overstromingsgevaarkaarten niet overstromingsgevoelig. Er wordt geen effect op het overstromingsregime verwacht.

 

3.2 gewijzigd afstromingsregime en gewijzigde infiltratie naar het grondwater

De aanvraag voorziet niet in de uitbreiding van de bebouwing of verharding (met meer dan 40m2), de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater is dus niet van toepassing. De Vlaamse Waterweg verwacht bijgevolg geen wijzigingen in het afstromingsregime en de infiltratie van het hemelwater ten gevolge van het project.

 

3.3 gewijzigde oppervlaktewaterkwaliteit en gewijzigd aantal puntbronnen

De materialen waaruit de oeververdediging opgebouwd wordt, mogen niet behandeld worden, zodat er geen giftige stoffen in de waterloop terechtkomen. Onder deze voorwaarde worden er ten gevolge van de geplande ingrepen geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

 

3.4 gewijzigd grondwaterstromingspatroon en gewijzigde grondwaterkwaliteit

Het project voorziet geen nieuwe ondergrondse constructies, waardoor er geen impact op het

grondwaterstromingspatroon wordt verwacht. Er wordt ook geen impact op de grondwaterkwaliteit verwacht.

 

3.5 watergebonden natuur en structuurkwaliteit

Binnen het projectgebied komt geen biologisch waardevolle watergebonden natuur voor. Er worden werken aan de oever voorzien en bijgevolg zal de structuurkwaliteit van de Leie beperkt veranderen. Er wordt geen significant negatieve impact op de watergebonden natuur en structuurkwaliteit verwacht.

 

4) Toetsing aan doelstellingen en beginselen DIWB

Het project voldoet aan het standstillbeginsel. De aanvraag is onder hoger vermelde voorwaarde verenigbaar met de beginselen en doelstellingen van het ‘Decreet Integraal Waterbeleid’.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'VEERSTRAAT' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 5 februari 2009), in een zone voor waterloop.

 

Enkel activiteiten en handelingen die conform zijn met de functie als waterloop en die rekening houden met de landschappelijke en natuurwaarden zijn toegelaten.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP zijn voldoende gedetailleerd opgesteld en worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven. Omdat het voorstel overeenstemt met deze voorschriften, getuigt het dus ook van een goede ruimtelijke ordening.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van oeverwerken aan de heer Frank Snoeck gelegen te Veerstraat thv nr 82, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg nv (advies van 5 januari 2022, met kenmerk AB/2021/99) moeten strikt nageleefd worden.

-          De materialen waaruit de oeververdediging opgebouwd wordt, mogen niet behandeld worden, zodat er geen giftige stoffen in de waterloop terechtkomen.