Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01094 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Lange Kruisstraat 6 - [P-255066] - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:41
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01094 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Lange Kruisstraat 6 - [P-255066] - Goedkeuring 2022_CBS_01094 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Lange Kruisstraat 6 - [P-255066] - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn uitvoeringsbesluiten;
 • Het Politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990 en zoals later gewijzigd;
 • Het Politiereglement op de openbare rust en veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en zoals later gewijzigd;
 • Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016 en zoals later gewijzigd;

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1;
 • Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016, artikel 4, § 1, a.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 26 januari 2021 het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen (Terrasreglement) goed.

Koffeine, Jenny Tanghestraat 5 0302, 9050 Gent, diende op 23/11/2021  een aanvraag in tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een terras bij Koffeine, gelegen Lange Kruisstraat 6, 9000 Gent.

De aanvraag werd overeenkomstig het Terrasreglement behandeld en beoordeeld door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR).

De volgende diensten gaven advies bij de terrasaanvraag: Brandweer; Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning; Dienst Monumentenzorg; Innames Publieke Ruimte. De adviezen zijn bij dit besluit gevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig de beoordeling door IPR en de ingewonnen adviezen, beslist het college van burgemeester en schepenen op basis van het Terrasreglement om de vergunning te verlenen, mits naleving van de reglementaire bepalingen en de voorwaarden in het vergunningsdocument dat deel uitmaakt van dit besluit.

Voor het terras gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

 Bijzondere voorwaarde: 

 • Geen inname van de kantgoot;

 

Adviezen

Brandweer Gunstig onder voorwaarden

Positief advies van brandweer mits geen inname van de rijbaan en geen inname van de kantgoot.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig onder voorwaarden

Wij hebben geen ruimtelijke opmerkingen voor de uitbreiding van het terras kant Mageleinsteeg. Wij wijzen er wel op dat de ruimte voor de toegang eveneens deel moet uitmaken van de terraszone. Deze ruimte wordt immers gebruikt voor het bedienen van het terras. 

Dienst Monumentenzorg Geen advies noodzakelijk

Het aangevraagde terras bevindt zich niet binnen een beschermd stadsgezicht of ligt niet binnen een perimeter van 5 meter ten opzichte van een beschermd monument. Daarom is er geen advies vereist van de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg op deze aanvraag. 

Dienst Innames Publieke Ruimte Ongunstig advies

De zone in de Mageleinsteeg kan niet opgenomen worden in de vergunning: volgens terrasreglement in voetgangerszone blijft er geen ruimte genoeg over voor een minimum diepte van 0,70m.

Activiteit

AC34865 Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Verleent een vergunning aan Koffeine, Jenny Tanghestraat 5/0302, 9050 Gent, voor het plaatsen van een terras bij horecazaak Koffeine, gelegen Lange Kruisstraat 6, 9000 Gent, mits naleving van de reglementaire bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in het vergunningsdocument dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.


Bijlagen

 • Aanvraag
 • Inplantingsplan
 • Inplantingsplan
 • Vergunning