Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01139 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Heerweg-Zuid - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01139 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Heerweg-Zuid - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_01139 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Heerweg-Zuid - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is het voorzien van parkeerverbod door middel van gele onderbroken lijnen ter hoogte van de inrit van huisnummer 32 en dit om de toegang tot dit bedrijf steeds mogelijk te maken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 12 mei 2021 worden in het kader van de heraanleg volgende nieuwe maatregelen getroffen: waar de weg versmald en de fietser van het fietspad op suggestiestrook komt krijgt hij rugdekking door een groenstrook, de auto's zullen een voorrangsregeling opgelegd worden en ter hoogte van het fietspad aan de oostelijke zijde van de rijweg wordt een D7 voorzien. Deze maatregelen zijn nodig om een veilig en vlot verloop van het verkeer te verzekeren. 

Bij collegebesluit van 26 november 2020 is de inrichting van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van huisnummer 33 op de buurtparking in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2016. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie.

Bij collegebesluit van 16 januari 2020 werd er voor meer duidelijkheid een herhalingsbord toegevoegd ter hoogte van huisnummer 228. Tussen huisnummer 222 en 230 wordt het parkeren op de berm verhinder door anti-parkeerpaaltjes.

Bij collegebesluit van 21 juni 2018 werd er een parkeerverbod, tussen huisnummer 222 en 232 aan de pare zijde ingevoerd. Dit omdat er nu vaak op het fietspad geparkeerd wordt.

Bij collegebesluit van 1 maart 2018 werd de bestaande toestand geregulariseerd. en signalisatie dat parkeren in de berm verplicht  aangebracht. Dit van huisnummer 170 tot 224 aan de pare zijde.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Heerweg-Zuid, goedgekeurd in zitting van 12 mei 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Heerweg-Zuid.