Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01099 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Vogelenzang [P-257631] - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01099 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Vogelenzang [P-257631] - Goedkeuring 2022_CBS_01099 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Vogelenzang [P-257631] - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn uitvoeringsbesluiten;
  • Het reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement), goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2021;
  • Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 januari 2021 het reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement) goed.

Volgens artikel 17 van dit reglement beslist het college van burgemeester en schepenen over de vraag voor werken. Dit is de zogenaamde 'reservatievergunning', die desgevallend ook de nodige 'domeintoelating' omvat.

Het college beslist meer bepaald of en onder welke voorwaarden de aangevraagde nuts- en infrastructuurwerken in een bepaalde referentieperiode uitgevoerd mogen worden.

Afhankelijk van deze beslissing, kunnen de werken concreet ingepland worden en vraagt de uitvoerder de nodige uitvoeringsvergunning(en) (signalisatie) aan bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR). De uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken onder jaartoelating is enkel mogelijk binnen het voorziene reglementaire kader.

De opdrachtgevers en uitvoerders van nuts- en infrastructuurwerken dienen in ieder geval de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid na te leven, zoals ook beschreven in de gids voor de uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken in Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen diende op 06/12/2021 conform artikel 19 van voormeld NINF-reglement een aanvraag in voor de uitvoering van volgende werken:

  • aanleg van teledistributieleidingen in Vogelenzang

Deze werken hebben gezien hun aard de volgende impact op het openbaar domein: voetpad

De aanvrager wenst deze werken uit te voeren binnen een termijn van 1 kalenderdag, in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/06/2022. De aanvraag en plannen zijn opgenomen als bijlage bij dit besluit.

De toelating kan worden verleend, mits naleving van de voorwaarden opgesomd in de bij dit besluit gevoegde reservatievergunning.

De Stad Gent behoudt zich in het kader van haar minderhinder-beleid het recht voor om de periode en de voorwaarden voor de uitvoering van de werken zo nodig aan te passen.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed op vraag van Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen de uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken in Vogelenzang, in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/06/2022, mits naleving van de voorwaarden opgenomen in de bijgevoegde reservatievergunning.


Bijlagen

  • Aanvraag_25063239_Brief-Vergun-Gent-NL_20211203.pdf
  • Uitvoeringsplan_25063239.pdf
  • Beslissing_Goedkeuring