Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01136 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Cyrille Van de Veegaetestraat - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:46
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01136 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Cyrille Van de Veegaetestraat - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring 2022_CBS_01136 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Cyrille Van de Veegaetestraat - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregelen die bij dit besluit getroffen worden, zijn het voorzien van een parkeerhaak ter hoogte van huisnummer 47 en gele onderbroken strepen ter hoogte van huisnummers 45-47 en dit op vraag van een burger. De maatregelen worden voorzien om vlotter in- en uit de  garage of inrij te kunnen rijden. Daarnaast wordt de signalisatie met betrekking tot de parkeervakken gecorrigeerd (conform de situatie op het terrein) in dit aanvullend reglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 14 november 2019 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap verwijderd ter hoogte van huisnummer 38 wegens verhuis van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Bij collegebesluit van 13 september 2018 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van huisnummer 33 vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit 22 maart 2018 werd een verbod ingevoerd om, komende van de Cyrille Van de Veegaetestraat, links af te slaan richting het Hertooienbos. Dit omdat dit deel van het Hertooienbos een verboden rijrichting geworden is. Het verbod telt niet voor fietsers.

Bij collegebesluit van 18 januari 2018 werden 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden ter hoogte van huisnummer 50-48 weggenomen en het werd 1 parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van huisnummer 38 ingevoerd. Verder werden er parkeerhaken geplaatst ter hoogte van huisnummer 44.

Bij collegebesluit van 15 december 2016 werd  de bestaande toestand geregulariseerd en werden er geen nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Cyrille Van de Veegaetestraat, goedgekeurd in zitting van 14 november 2019, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Cyrille Van de Veegaetestraat.