Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01137 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Muinkkaai - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01137 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Muinkkaai - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_01137 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Muinkkaai - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het invoeren van een parkeerverbod voor de in- en uitrit van de fietsenparking van het Administratief Centrum 'De Stroom' van de Stad Gent ter hoogte van huisnummer 1 van de Hofstraat. Geparkeerde voertuigen hinderen fietsers die van en naar de parking rijden. Op vraag van de gebouwbeheerder wordt het parkeerverbod voorzien vanaf het kruispunt met de Hofstraat tot aan de knip op de Muinkkaai.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 13 januari 2022 werd enerzijds een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ingericht ter hoogte van huisnummers 88-115 in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie. Anderzijds werd het artikel geschrapt uit dit reglement met betrekking tot de signalisatie in fietsstraten (verkeersborden F111 en F113). In het Verkeersreglement zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de signalisatie in fietsstraten en dit vanaf 1 augustus 2021. Zo verdwijnt oa het verkeersbord F113 uit het Verkeersreglement en zou de fietsstraat op de Muinkkaai met zonale borden moeten worden gesignaleerd. Er werd geen overgangsperiode voorzien voor de steden en gemeenten om deze aanpassing door te voeren, daarom kunnen de bestaande verkeersborden met betrekking tot de fietsstraat niet meteen verwijderd en aangepast worden. Om een aanpassing te kunnen doen aan het bestaande aanvullend reglement van de Muinkkaai is het noodzakelijk om dit artikel te verwijderen.

Bij collegebesluit van 23 april 2020 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap verwijderd ter hoogte van huisnummer 73-79 wegens verhuis van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Bij collegebesluit van 23 januari 2020 is er ter hoogte van huisnummer 35 een parkeerplaats voorbehouden voor elektrisch laden toegevoegd. Daarenboven is de signalisatie verduidelijkt van de 2 bestaande parkeerplaatsen (waarvan 1 autodeelplaats) voor elektrisch laden ter hoogte van huisnummer 34. 

Bij collegebesluit van 20 december 2018 werd een parkeerhaak aangebracht ter hoogte van huisnummers 88-115 en huisnummer 116, dit om de toegang tot de garage van huisnummers 88-115 te vrijwaren.

Bij collegebesluit van 30 augustus 2018 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van huisnummer 73-79 vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 16 augustus 2018 werden twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen ingericht, waarvan één voorbehouden voor autodelen, ter hoogte van huisnummer 34.

Bij collegebesluit van 22 maart 2018 werd de Muinkkaai ingericht als fietsstraat. Tegelijk worden ook enkele bijkomende fietsstallingen geplaatst. 

Bij collegebesluit van 8 december 2016 werden twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingericht tegenover huisnummer 2 ten behoeve van de toegankelijkheid van de bibliotheek De Krook.

Bij collegebesluit van 15 september 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Muinkkaai, goedgekeurd in zitting van 13 januari 2022, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Muinkkaai.