Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01207 - OMV_2022005086 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie - Franklin Rooseveltlaan 2, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01207 - OMV_2022005086 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie - Franklin Rooseveltlaan 2, 9000 Gent - Aktename 2022_CBS_01207 - OMV_2022005086 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie - Franklin Rooseveltlaan 2, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

ORANGE BELGIUM NV met als contactadres Bourgetlaan 3, 1140 Evere heeft een aanvraag (OMV_2022005086) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 14 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een Orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie

• Adres: Franklin Rooseveltlaan 2, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie D nr. 2542A2

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 25 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een Orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.3.1°

accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 | Back-up batterijen in de technische kast | klasse 3 | Nieuw

14400 VAh

 

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen 

* Op 12/03/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de renovatie van het ‘administratief centrum zuid’, de renovatie en restauratie van het voormalige bibliotheekgebouw, de nieuwbouw van een agora die zal fungeren als ontvangstgebouw voor de burger en het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een administratief centrum (OMV_2019139598).

* Op 30/04/2020 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een bemaling voor het graven van een ondergrondse tunnel (OMV_2020047073).

* Op 06/05/2021 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een dieseltank tijdens de renovatie van AC Zuid (OMV_2021058509).

* Op 09/09/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie (OMV_2021142056).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 17/06/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 5 buismasten waar antennes op aangebracht worden, technische cabines op het dak van. (1999/336)

* Op 10/03/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de renovatie van het koning Albert I-park. (2003/826)

* Op 21/09/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van 2 levenslijnen, bevestigd op de bestaande antennebuizen en het dak; de vervanging van 2 bestaande ladders. (2004/377)

* Op 16/11/2006 werd een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van verlichte signalisatie (ng/dpgent3/9000). (2006/813)

* Op 23/01/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een nieuwe verankerde mast van 5m hoog op het dak van het bestaand gebouw - op deze mast worden antennes geplaatst en de bijhorende technische kast wordt eveneens op het dak geplaatst. (2006/823)

* Op 09/07/2009 werd een vergunning afgeleverd voor plaatsing reclame de post (store) van miniem belang. (2009/492)

* Op 07/02/2012 werd een vergunning afgeleverd voor het aanpassen van de inkomsassen van het administratief centrum - blok a. (2011/953)

* Op 12/02/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van lichtreclames. (2014/870)

 

 

 

BEOORDELING MELDING

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
In de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn de voorzieningen toegelaten, welke gericht zijn op het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. Woongelegenheid kan toegestaan worden voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen (artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL ZUID, goedgekeurd op 29 november 2002, en is bestemd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

De voorgestelde inrichting of activiteiten zijn in overeenstemming met de voorgeschreven planologische bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften.

 

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

 

4.  OMGEVINGSTOETS

MILIEUHYGIËNISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Er zijn geen opmerkingen over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten.

 

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

In de aanvraag worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De aanvraag moet zich situeren binnen de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen. Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning.

 

 

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

Volgende rubriek wordt geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.3.1°

accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 | Back-up batterijen in de technische kast | Nieuw

14400 VAh

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34245 Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door ORANGE BELGIUM nv (O.N.:0456810810) voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie, gelegen Franklin Rooseveltlaan 2, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20220114-0012, omvattende volgende rubriek:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

12.3.1°

Aktename

accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 | Back-up batterijen in de technische kast  (Nieuw)

14400 VAh

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Er worden geen aandachtspunten meegegeven.