Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01142 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jutestraat - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01142 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jutestraat - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring 2022_CBS_01142 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jutestraat - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is het voorzien van antiparkeermaatregelen op vraag van een burger, ter hoogte van huisnummer 32 in de Jutestraat, aangegeven door gele onderbroken belijning ter hoogte van huisnummer 34 tot 36 en een parkeerhaak ter hoogte van huisnummer 30. Dit ter vrijwaring van en met het oog op het toegankelijk maken van de inrit. De breedte van de rijweg is ongeveer 7 meter en er mag langs beide zijden van de weg geparkeerd worden. De resterende ruimte is bijgevolg niet voldoende voor het in- en/of uitrijden van de private inrit in minder dan 3 bewegingen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 20 januari 2022 werd beslist tot het verwijderen van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 50 wegens verhuis van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Bij collegebesluit van 6 januari 2022t werd de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 17 verwijderd wegens een melding van verschillende bewoners in de straat dat deze parkeerplaats praktisch altijd leeg staat, alsook heeft de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap niet gereageerd op 2 brieven die werden verstuurd waarin gevraagd werd of ze nog gebruik maakte van deze parkeerplaats.

Bij collegebesluit van 3 oktober 2019 werd er een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van huisnummer 50 vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 25 augustus 2016 werd de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 79 verwijderd wegens verhuis van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Bij Collegebesluit van 4 februari 2016 werden op vraag van een burger, ter hoogte van huisnummer 374 te Brugsesteenweg en huisnummer 3 in de Jutestraat antiparkeermaatregelen ingevoerd, m.n. het aanbrengen van gele onderbroken belijning en een parkeerhaak dit ter vrijwaring van en met het oog op het toegankelijk maken van de inrit. De breedte van de rijweg is ongeveer 7 meter en er mag langs beide zijden van de weg geparkeerd worden. De resterende ruimte is bijgevolg niet voldoende voor het in- en/of uitrijden van de private inrit.

Dit reglement regulariseert de bestaande toestand.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jutestraat, goedgekeurd in zitting van 22 januari 2022, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jutestraat.