Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01140 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Bruiloftstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01140 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Bruiloftstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_01140 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Bruiloftstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit besluit wordt de bestaande toestand geregulariseerd en wordt volgende nieuwe maatregel getroffen: het invoeren van eenzijdig parkeerverbod met asverschuiving aangegeven door borden E1 met onderborden Xb en Xa vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg tot ter hoogte van huisnummer 42 langs de kant van de pare huisnummer en van het kruispunt met de Braemkasteelstraat tot huisnummer 77 langs de kant van de onpare huisnummers en van huisnummer 73 tot huisnummer 39 langs de kant van de onpare huisnummers en door borden E1 met onderborden Xa en Xd ter hoogte van de overzijde van huisnummer 69 tot het kruispunt met de Arthur Van Laethemstraat langs de kant van de pare huisnummers. Deze maatregel komt er ter vervanging van het beurtelings parkeren tussen de Brusselsesteenweg en het kruispunt met de Arthur Van Laethemstraat/Braemkasteelstraat en dit omdat de vorige maatregel op wisseldagen regelmatig aanleiding gaf tot doorstromingsproblemen voor alle verkeer omdat de straat te smal is. De nieuwe maatregel zal de veiligheid voor fietsers verhogen en snelheidsremmend werken door de asverschuivingen. Bovendien werd parkeerverbod ter hoogte van de zijstraten voorzien om uitwijkruimte voor kruisend verkeer te hebben en de doorstroming voor brandweer en Ivago te garanderen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Bruiloftstraat.