Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01208 - OMV_2022005002 - melding voor het exploiteren van een ondergronds tractiestation OVL Gent-Zuid + refter - Graaf van Vlaanderenplein zn op openbaar domein, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01208 - OMV_2022005002 - melding voor het exploiteren van een ondergronds tractiestation OVL Gent-Zuid + refter - Graaf van Vlaanderenplein zn op openbaar domein, 9000 Gent - Aktename 2022_CBS_01208 - OMV_2022005002 - melding voor het exploiteren van een ondergronds tractiestation OVL Gent-Zuid + refter - Graaf van Vlaanderenplein zn op openbaar domein, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn VLGEWGEM met als contactadres Motstraat 20, 2800 Mechelen heeft een aanvraag (OMV_2022005002) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 14 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een ondergronds tractiestation OVL Gent-Zuid + refter

• Adres: Graaf van Vlaanderenplein zn op openbaar domein, 9000 Gent

Kadastrale gegevens:  openbaar domein

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 25 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

 

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een ondergronds tractiestation OVL Gent-Zuid + refter.

 

Volgende rubrieken worden gemeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | 3 transformatoren van 2 x 1.000 kVA (ter aandrijving van de traminfrastructuur) en 1 x 100 kVA (ter aandrijving van de laagspanning) | klasse 3 | Nieuw

1000 kVA

12.3.1°

accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 | Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000. Hier gaat het om 60 batterijen van elk 12 V x 150 Ah. Dit maakt een totaal van 108.000 VAh | klasse 3 | Nieuw

108000 VAh

 

2.  HISTORIEK

Op 26/04/2001 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een ondergronds tractiestation + refter en sanitaire ruimtes (4642/E/2).

 

BEOORDELING MELDING

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.. Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL ZUID, goedgekeurd op 29 november 2002, en is bestemd als zone voor openbare ruimten.

 

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

 

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

 

4.  OMGEVINGSTOETS

MILIEUHYGIËNISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Er zijn geen opmerkingen over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten.

 

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

In de aanvraag worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De aanvraag moet zich situeren binnen de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen. Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning.

 

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

Volgende rubrieken worden geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | 3 transformatoren van 2 x 1.000 kVA (ter aandrijving van de traminfrastructuur) en 1 x 100 kVA (ter aandrijving van de laagspanning) | Nieuw

1000 kVA

12.3.1°

accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 | Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000. Hier gaat het om 60 batterijen van elk 12 V x 150 Ah. Dit maakt een totaal van 108.000 VAh | Nieuw

108000 VAh

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34245 Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn vlgewgem (O.N.:0242069537) voor het exploiteren van een ondergronds tractiestation OVL Gent-Zuid + refter, gelegen Graaf van Vlaanderenplein zn op openbaar domein, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20211206-0118, omvattende volgende rubrieken:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

12.2.1°

Aktename

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | 3 transformatoren van 2 x 1.000 kVA (ter aandrijving van de traminfrastructuur) en 1 x 100 kVA (ter aandrijving van de laagspanning)  (Nieuw)

1000 kVA

12.3.1°

Aktename

accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 | Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000. Hier gaat het om 60 batterijen van elk 12 V x 150 Ah. Dit maakt een totaal van 108.000 VAh  (Nieuw)

108000 VAh

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Er worden geen aandachtspunten meegegeven.