Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01158 - OMV_2019157583 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stabiliteitswerken en gevelrestauratie + verbouwing van een eetcafé met woning naar louter horeca - met openbaar onderzoek - Kraanlei 1 en Sint-Veerleplein 15, 9000 Gent - Verlenging Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:49
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01158 - OMV_2019157583 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stabiliteitswerken en gevelrestauratie + verbouwing van een eetcafé met woning naar louter horeca - met openbaar onderzoek - Kraanlei 1 en Sint-Veerleplein 15, 9000 Gent - Verlenging Vergunning 2022_CBS_01158 - OMV_2019157583 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stabiliteitswerken en gevelrestauratie + verbouwing van een eetcafé met woning naar louter horeca - met openbaar onderzoek - Kraanlei 1 en Sint-Veerleplein 15, 9000 Gent - Verlenging Vergunning

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 99.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?


Het college heeft op 7 mei 2020 een voorwaardelijke vergunning verleend aan MONSAERT BVBA .

 

De omgevingsvergunning handelt over:

• Onderwerp: het uitvoeren van stabiliteitswerken en gevelrestauratie + verbouwing van een eetcafé met woning naar louter horeca

• Adres: Kraanlei 1 en Sint-Veerleplein 15, 9000 Gent

• Kadastrale gegevensafdeling 1 sectie A nr. 430B

 

Op 12 januari  2022 vroeg de heer Ahmed El-Saidy namens Monsaert BVBA een verlenging van de vervaltermijn van de omgevingsvergunning met 2 jaar, op basis van artikel 99 van het Omgevingsvergunningsdecreet. 

       

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Waarom wordt deze beslissing genomen?


Het college van burgemeester en schepenen moet over de vraag tot verlenging een beslissing nemen. 

 

De vraag tot verlenging van de vervaltermijn van de omgevingsvergunning werd tijdig en minstens 3 maanden voor het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van 2 jaar aangevraagd, namelijk op 12 januari  2022. 

 

De coronacrisis is zonder meer een vreemde oorzaak die de vergunninghouder niet kan worden toegerekend en die het tijdig starten met de werken kan verhinderd hebben. 

Er zijn geen voorschriften tot stand gekomen waarmee de vergunde handelingen in strijd zijn. 

 

Om voorgaande redenen wordt beslist om de verlenging van de vervaltermijn met 2 jaar toe te staan. Dit wil zeggen tot en met 7 mei 2024. 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de vervaltermijn van de op 7 mei 2020 verleende omgevingsvergunning met kenmerk OMV_2019157583 voor het uitvoeren van stabiliteitswerken en gevelrestauratie + verbouwing van een eetcafé met woning naar louter horeca aan MONSAERT BVBA gelegen Kraanlei 1 en Sint-Veerleplein 15, 9000 Gent, met 2 jaar.