Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01146 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Makelaarsstraat - nieuwe parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:48
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01146 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Makelaarsstraat - nieuwe parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring 2022_CBS_01146 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Makelaarsstraat - nieuwe parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 19 vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 5 september 2019 werd de fiets -en voetgangers doorsteek afgebakend met passende signalisatie F99a gezien het hier gaat over parkgebied. Voetgangers, fiets en speedpedelecs worden toegelaten.  

Bij collegebesluit van 21 september 2017 werd bijkomende signalisatie geplaatst om zwaar verkeer te weren uit de buurt begrepen tussen de Terneuzenlaan, de Muidepoort en de Loodsenstraat.

Bij collegebesluit van 25 augustus 2016 werd een parkeerhaak ter hoogte van huisnummer 37-37A aangebracht om de toegang tot de garage van de eigendom te vrijwaren en werd de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 34 verwijderd wegens overlijden van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

De Makelaarsstraat maakt deel uit van de zone 30 buiten de R40 (Stadsring).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Makelaarsstraat, goedgekeurd in zitting van 5 september 2019, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Makelaarsstraat.