Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01133 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gustaaf Carelshof - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:46
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01133 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gustaaf Carelshof - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_01133 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gustaaf Carelshof - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is het verwijderen van het parkeerverbod aangeduid dmv borden E1 tussen de Antwerpsesteenweg en huisnummer 64. Door de invoering van éénrichtingsverkeer is dit verbod niet langer nodig. Door de aanleg en breedte van de straat in dit deel, is de reglementering voor parkeren volgens de wegcode voldoende duidelijk, zodat bijkomende signalisatie overbodig is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 02 december 2021 werd de afschaffing van het verbod voor voertuigen van meer dan 1.5t, uitgezonderd diensten beslist. Door de invoering van beperkt éénrichtingsverkeer is dit verbod niet langer nodig. Ook is door de rijrichting in te voeren weg van de N70 het ontwijken van de verkeerslichten in de Heiveldstraat ook niet meer aan de orde. Bovendien was dit oude verbod enkel voorzien van een onderbord 'uitgezonderd diensten', wat impliceerde dat bewoners ook aan het verbod onderhevig waren. 

Bij collegebesluit van 18 februari 2021 werd de invoering van beperkt éénrichtingsverkeer in het Gustaaf Carelshof met uitzondering van het weggedeelte tussen de Hippodroomlaan en huisnummer 35 goedgekeurd. In deze smalle straten is tweerichtingsverkeer zeer moeilijk en met dit plan wordt een voorafname gemaakt op de circulatie die voorzien is in de heraanleg van de cluster. De vervroegde maatregel komt er op vraag van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en moet tegemoetkomen aan de klachten van de bewoners hierover.

Bij collegebesluit van 6 april 2017 werd  de bestaande toestand geregulariseerd en werden geen nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Gustaaf Carelshof, goedgekeurd in zitting van 2 december 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer en het signalisatieplan betreffende de gemeenteweg Gustaaf Carelshof.