Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01151 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Hoogstraat - correctie en nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:48
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01151 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Hoogstraat - correctie en nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap - Goedkeuring 2022_CBS_01151 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Hoogstraat - correctie en nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregelen die bij dit besluit worden getroffen, zijn enerzijds de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 67 vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016. Anderzijds worden de artikels gecorrigeerd met betrekking tot de voorbehouden parkeerplaats voor autodelen en de voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen ter hoogte van huisnummer 19. Het artikel dat aangeeft dat de voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen betalend is, wordt verwijderd. Het gaat hier ook over een artikel dat dubbel opgenomen is. Het artikel dat spreekt over een parkeerplaats voor elektrische voertuigen besteld voor autodelen wordt vervangen naar autodelen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 6 februari 2020 werden volgende maatregelen getroffen: ten eerste niet alleen fietsen, maar ook bromfietsen klasse A en B en speed pedelecs werden toegelaten op de bijzonder overrijdbare bedding vanaf het kruispunt met de Peperstraat tot het kruispunt met de Begijnengracht in de richting van de Begijnengracht. Hiertoe werd het onderbord M2 bij het C1-bord vervangen door M3 zonder letter 'A'. Ook de wegmarkeringen in de bijzonder overrijdbare bedding en het bord F18 werdeb in die zin aangepast (het symbool bromfiets wordt toegevoegd). Ten tweede werd een parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen duidelijker gesignaleerd ter hoogte van huisnummer 19.

Bij collegebesluit van 17 januari 2019 werden de parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen ter hoogte van huisnummer 19 duidelijker gesignaleerd.

Bij collegebesluit van 23 augustus 2018 werd de Begijnengracht, ter hoogte van het kruispunt met de Brugsepoortstraat en de Hoogstraat, enkel toegankelijk gemaakt voor plaatselijk verkeer. Het plaatsen van een afslagverbod, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer, op de Hoogstraat ter hoogte van het kruispunt met de Begijnengracht ondersteunt deze maatregel. Daarnaast werden ook twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen, waarvan een parkeerplaats voorbehouden voor autodelen, ingericht ter hoogte van huisnummer 19.

Bij collegebesluit van 5 juli 2018 werd een parkeerverbod ingesteld ter hoogte van het kruispunt met de Turrepoortsteeg, dit om de toegang tot de Turrepoortsteeg te vrijwaren.

Bij collegebesluit van 29 maart 2018 werd tweerichtingsverkeer ingevoerd op de Hoogstraat, gedeelte begrepen tussen de Peperstraat en de Oude Houtlei. Deze maatregel past in kader van de aanpassingen aan het circulatieplan na evaluatie.

Bij collegebesluit van 23 februari 2017 werd in kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2016, op de Hoogstraat, gedeelte begrepen tussen de Peperstraat en de Oude Houtlei eenrichtingsverkeer ingevoerd. Deze maatregel geldt niet voor fietsers, bussen, taxi's en prioritaire voertuigen.

Bij collegebesluit van 10 november 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werd om de doorstroming voor het openbaar vervoer te verbeteren de signalisatie op de voorrangsas Brugsepoortstraat-Hoogstraat-Poel-Sint-Michielsstraat verduidelijkt. In kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2016, werd de configuratie van het kruispunt met de Oude Houtlei en Ramen gewijzigd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Hoogstraat, goedgekeurd in zitting van 6 februari 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Hoogstraat.

Bijlagen