Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01147 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Terneuzenlaan - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:48
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01147 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Terneuzenlaan - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring 2022_CBS_01147 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Terneuzenlaan - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregelen die bij dit besluit getroffen worden, zijn het invoeren van 2 verdrijvingsvlakken ter hoogte van het kruispunt met de Boekhoutestraat en het voorzien van gele onderbroken strepen aan de overzijde van de Boekhoutestraat. Dit op vraag van Ivago en de bewoners, omdat er geregeld doorgangsproblemen zijn bij het indraaien vanuit de Terneuzenlaan naar de Boekhoutestraat. Hinderlijk en foutief geparkeerde wagens belemmeren de doorgang, en verhinderen de afvalophaling in de straat. De maatregelen zijn nodig, zodat de brandweer ook ten alle tijde de Boekhoutestraat kan bereiken zonder problemen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 20 januari 2022 werd de bestaande toestand geregulariseerd na het plaatsen van de signalisatieborden bij de fietsenstalling.

Bij collegebesluit van 19 augustus 2021 werd als nieuwe maatregel getroffen, het plaatsen van signalisatie met betrekking tot het vrachtwagenverbod op de brug. De ondersteunende signalisatie is nodig omdat het zicht op het vrachtwagenverbod niet goed is vanuit de Terneuzenlaan.   

Bij collegebesluit van 10 juni 2021 werd de optimalisatie van de signalisatie goedgekeurd  in functie van de geplande infrastructuur-maatregelen ter hoogte van het Makelaarspark waarbij de aansluiting van het bestaande fietspad wordt verlegd om de oversteken te concentreren en leesbaarder te maken.Bij collegebesluit van 5 september 2019 werd volgende maatregel getroffen, de invoering van signalisatie bij de nieuwe doorsteek langsheen de spoorweg (noordelijke zijde) voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs. 

Bij collegebesluit van 6 september 2018 werden parkeerhaken ter hoogte van huisnummer 13A goedgekeurd,  om het in- en uitrijden van de inrit mogelijk te maken.

Bij collegebesluit van 21 september  2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en als nieuwe maatregel werd bijkomende signalisatie geplaatst om zwaar verkeer te weren uit de buurt begrepen tussen de Terneuzenlaan, de Muidepoort en de Loodsenstraat.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Terneuzenlaan, goedgekeurd in zitting van 20 januari 2022, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Terneuzenlaan.