Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01162 - Verkavelingsvergunning OMV_2021067969- Attest verkoop percelen – Botestraat, 9032 Wondelgem

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01162 - Verkavelingsvergunning OMV_2021067969- Attest verkoop percelen – Botestraat, 9032 Wondelgem 2022_CBS_01162 - Verkavelingsvergunning OMV_2021067969- Attest verkoop percelen – Botestraat, 9032 Wondelgem

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 2
  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 augustus 2021 de omgevingsvergunning OMV_2021067969 voor een verkaveling verleend aan de heer en mevrouw Robert Hemelsoet – Regina Eeckhout, met als adres Botestraat 91, 9032 Wondelgem, voor een grond gelegen aan de Botestraat, 9032 Wondelgem, kadastraal bekend 30ste afdeling, sectie B nrs. 556K en 557E2.

 

De aanvraag beoogde het verkavelen van een perceel bestemd voor een eengezinswoning en het verschuiven van de perceelsgrens tussen lot 1 en lot 2.

 

In de verkavelingsvergunning werden lasten opgelegd voor de aanpassing van de riolering en nutsvoorzieningen.

 

In het advies van Farys staat vermeld dat het nieuwe lot op normale en reglementaire wijze kan aangesloten worden op het bestaand drinkwaterdistributienet. Er is geen uitbreiding noodzakelijk.
Voor wat de riolering betreft moet elk lot afzonderlijk aangesloten worden op de riolering. Per lot is te voorzien in een dubbele huisaansluiting: één voor afvalwater en één voor regenwater.
Voor het nieuwe lot is een nieuwe aansluiting noodzakelijk. Na uitvoering van deze werken kan het lot aangesloten worden op het bestaand rioleringsstelsel.
Farys heeft de werken uitgevoerd en de vergunninghouder heeft voldaan aan de financiële verplichtingen.


Fluvius heeft bevestigd dat het lot reeds aansluitbaar is voor zowel gas en elektriciteit gezien het lot reeds een apart kadasternummer heeft.

 

Telenet heeft bevestigd dat de nodige infrastructuur reeds aanwezig is om de distributie van informatie- en communicatiesignalen te verzekeren.

      

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van art. 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een verkavelingsakte pas verleden worden na overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat voor de volledige verkaveling het geheel van de lasten is uitgevoerd of gewaarborgd.

De vergunninghouder heeft alle lasten opgelegd in de verkavelingsvergunning, die moeten uitgevoerd worden om een attest te bekomen dat tot de verkoop van de loten van de verkaveling mag worden overgegaan, uitgevoerd of gewaarborgd.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Geeft aan de vergunninghouders, heer en mevrouw Robert Hemelsoet – Regina Eeckhout, een attest dat tot de verkoop van lot 1, van de omgevingsvergunning OMV_2021067969 voor een verkaveling goedgekeurd op 12 augustus 2021 voor een grond gelegen aan de Botestraat 9032 Wondelgem, kadastraal bekend 30ste afdeling, sectie B nrs. 556K en 557E2, mag worden overgegaan.