Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01132 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - afbakening zones 50 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:46
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01132 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - afbakening zones 50 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_01132 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - afbakening zones 50 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is het invoeren van een zone 50 tussen de bebouwde kom van Gent en de bestaande zone 50 in Lochristi.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 3 juni 2021 werd de bestaande zone 50 in het industrieterrein 'Lumco-site' geregulariseerd. Deze is gelegen in de Watlingtonstraat die op 2 plaatsen aansluit met de Zeeschipstraat. In het kader van de eigendomsoverdracht van deze verkaveling vroeg de Dienst Vastgoed om de bestaande signalisatie te controleren.   

Bij collegebesluit van 5 november 2020 werd het invoeren van een algemeen zonaal aanvullend reglement voor de verschillende zones 50 goedgekeurd. Daarin werd als eerste de zone 50 in de omgeving van Zwijnaarde Zonneput opgenomen. Dit is een intergemeentelijke zone 50. De grenslocaties buiten de gemeentegrens worden door de buurgemeenten opgenomen in aanvullende reglementen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening zones 50 op grondgebied Gent, goedgekeurd in zitting van 3 juni 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer en het signalisatieplan betreffende de afbakening zones 50 op grondgebied Gent.