Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01131 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - afbakening zones 30 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:46
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. één of meerdere gewestwegen.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01131 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - afbakening zones 30 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_01131 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - afbakening zones 30 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit collegebesluit wordt de zone 30 in Sint-Amandsberg (ten zuiden van N70) ingevoerd. Deze zone omvat de straten tussen de N70, R4 en de gemeentegrens met Destelbergen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 20 januari 2022 wordt de zone 30 in het gebied Heuvelpoort/Ottergemse Dries verder beter afgebakend in de Ottergemsesteenweg en wordt de zone 30 in de Sint-Pietersaalstwijk geregulariseerd en verder gesloten in de Koekoekslaan.

Bij collegebesluit van 6 januari 2022 werd een nieuwe zone 30 ingevoerd die overeenkomt met de Liniestraat die als woonstraat wordt aangelegd binnen de nieuwe verkaveling 'Speistraat'. 

Bij collegebesluit van 16 december 2021 werd volgende verkeersmaatregel getroffen: in artikel 28 werd de afbakening gewijzigd van de zone 30 zodat deze zone iets werd uitgebreid van aan de Pieter Lachaertstraat tot aan de noordwestelijke hoek van Hundelgemsesteenweg huisnummer 27 nabij de rotonde (exclusief) met de Jacques Eggermontstraat.

Bij collegebesluit van 28 oktober 2021 werd de invoering van de zone 30 in Afsnee en de uitbreiding van de zone 30 in Sint-Amandsberg als verkeersmaatregel getroffen. De zone omvat alle straten tussen de N70, de R4, de John F. Kennedylaan en de Motorstraat (het gedeelte Motorstraat tussen de Lourdesstraat en Vliegtuiglaan inbegrepen) en de westelijk gelegen spoorweg, dit met uitzondering van de Hogeweg, de Grondwetlaan tussen huisnummer 35 en de Hogeweg en het gedeelte N70a tussen de August van Geertstraat en de N70 (richting Lochristi). De zone 30 in de binnenstad en de zone 30 in de schoolomgeving Melopee werden aan dat reglement toegevoegd en het reglement van 23 maart 2015 wordt geschrapt. Er zijn geen wijzigingen aan deze zones 30.

Bij collegebesluit van 17 juni 2021 werden diverse zones 30 verder gesloten of ingevoerd. Ten eerste werd de zone 30 ter hoogte van de Gasmeterlaan, Stapelplein, Begijnhoflaan en Opgeëistenlaan beter aangeduid aan de in- en uitgangen van het Rabotpark.  Ook in de Stationsbuurt-Noord en -Zuid werd de zone verruimd naar de Koningin Fabiolalaan, Koning Albertlaan Rijsenbergstraat en Patijntjesstraat en verder gesloten ter hoogte van de kruisingen van de fietspaden in het verlengde van de Arthur Verhaegenstraat en Leo Baekelandstraat. Ten tweede werd de zone 30 in Ledeberg omgevormd tot een intergemeentelijke zone 30 die overgaat in de zone 30 op het grondgebied van Merelbeke en Melle. het college van burgemeester en schepenen van Melle in zitting van 12 mei 2021 gaf het principieel akkoord, de mobiliteitsdienst van Merelbeke op 19 mei 2021. De colleges van burgemeester en schepenen van beide gemeentes dienen nog een besluit te nemen voor deze intergemeentelijke zone 30 voor wat de afbakening op hun grondgebied betreft. Deze besluiten worden dan uitgewisseld. Ten derde werd de bestaande zone 30 in de Dampoortwijk uitgebreid. Het volledige gebied tussen de Schelde (aansluitend op de zone 30  Gentbrugge), de R40 , de N70, de  Alfons Braeckmanlaan, de Admiraalstraat en de gemeente Destelbergen werd opgenomen in de zone 30. Ten vierde werd de zone 30 in de Stationsbuurt-Noord en -Zuid geregulariseerd, samengesmolten alsook verder en beter gesignaleerd ter hoogte van het fietspad en het einde van Valentin Vaerwyckweg en het dubbelrichtingsfietspad langs de R4-Binnnenring. Ze werd ook uitgebreid naar de Koningin Elisabethlaan, Koning Albertlaan en Rijsenbergstraat als verdere uitrol van het snelheidsplan. Ten vijfde werd de zone 30 op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer de noordwestelijke parallelweg van de Keizervest (R40) (R.040.0151)  uitgebreid tot aan huisnummer 78, welke ook logisch is gezien de schoolomgeving.  Ten zesde werd de bestaande dynamische zone 30 in de Antoon Catriestraat (wegbeheerder AWV) ter hoogte van de school 'De Mijlpaal' gewijzigd naar een permanente zone 30 en werd ook de zuidelijke fiets/voetgangersoversteekplaats in de nieuwe zone ingesloten. De nieuwe grenzen zijn: Antoon Catriestraat  18-20c en 36 en Congregatiestraat 11. Voor punten 3,4 en 5 werd op 21 mei 2021 akkoord verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent voor wat betreft wegen in hun beheer.

Bij collegebesluit van 18 februari werd de uitbreiding van de bestaande zone 30 in Gentbrugge goedgekeurd. Het volledige gebied tussen de Brusselsesteenweg, Melle en de Schelde wordt opgenomen in de zone 30. Het betreft hier een realisatie van de uitgesproken ambitie in het Mobiliteitsplan om  woongebieden op te nemen in zone 30. 

Bij collegebesluit van 5 november 2020 werd de zone 30 dorpskern Zwijnaarde uitgebreid met de Gebuurtestraat en een zone 30 in de woonwijk te Zwijnaarde ten noorden van de Tramstraat/Adolphe della Faillelaan ingevoerd. De zone 30 in omgeving van de Ottergemse Dries wordt geregulariseerd en de signalisatie van de zone 30 wordt vervolledigd ter hoogte van het Frédéric Thomaspad met de Corneel Heymanslaan.

Bij collegebesluit van 17 september 2020 werd er in de omgeving van de Gestichtstraat (beheerd door AWV) als schoolomgeving een zone 30 ingevoerd voor de veiligheid van alle weggebruikers. Daarvoor werd op 1 september 2020 akkoord verkregen van AWV Oost-Vlaanderen. Tevens wordt in de Pieter Pauwel Rubenslaan ter hoogte van huisnummer 2 een bord dat de einde zone 30 aankondigt verwijderd omdat deze voor verwarring zorgt, de zone 30 ten zuidoosten van het centrum (Veldwijk en Moscou) geregulariseerd, de zone 30 in he centrum opnieuw afgebakend door de komst van het Elsa Guyssenspad. Voor de zone 30 van Sint-Denijs-Westrem werden nog enkele zijstraten van de Beukenlaan voorzien van de nodige signalisatie.

Bij besluit van 9 juli 2020 wordt de zone 30 in Stropwijk geregulariseerd. Ook wordt de zone 30 uitgebreid rekening houdende met de nieuwe fietsersbrug tussen de Stropkaai en Ter Platen, de Warmoezeniersweg en de te garanderen van de vele wandelaars en fietsers en de aanleg van een fietspad in de Filips de Goedekaai richting de fietsersonderdoorgang onder de Dierentuinen Zuidparklaan.

Bij collegebesluit van 9 januari 2020 werd een zone 30 ingevoerd in de wooncluster Sint-DenijsWestrem. Deze zone 30 is een intergemeentelijke zone 30 samen met Sint-Martens-Latem. Daartoe moet ook door het bestuur van Sint-Martens-Latem het nodige besluit worden genomen.

Bij collegebesluit van 14 november 2019 werd de zone 30 in de woonclusters Wondelgemnoord, Maaltemeers en Klossestraat ingevoerd.

Bij collegebesluit van 14 augustus 2019 werd een kleine technische aanpassing uitgevoerd van de zone 30 in en rond de Rijvisschestraat.

Bij collegebesluit van 10 juli 2019 werd de zone 30 in het gebied Muide/Meulestede vervolledigd. Het gebied vanaf de R40 tot de Meulesteedsesteenweg wordt toegevoegd aan de reeds bestaande zone rond de Meulesteedsesteenweg.

Bij collegebesluit van 29 mei 2019 werd de zone 30 in en rond de Rijvisschestraat goedgekeurd.

Bij collegebesluit van 7 maart 2019 werd een maatregel getroffen ter uitbreiding van de zone 30 schoolomgeving in de Goedlevenstraat en de Waterstraat/Krijtestraat als gevolg van de uitbreiding van de school.

Bij collegebesluit van 14 februari 2019 werd de zone 30 in de Maaltemeers en Armand Bourdonlaan goedgekeurd.

Bij collegebesluit van 20 december 2018 werd een maatregel getroffen ter uitbreiding van de zone 30 in de ventweg van de Gentstraat ter hoogte van huisnummers 121-141. Dit kadert in het verschuiven van de grens van de bestaande zones 30 in de Wolfputstraat en de Gentstraat naar één grens net voor het plateau ter hoogte van huisnummer 54.

Bij collegebesluit van 11 oktober 2018 zijn het invoeren van een nieuwe zone 30 in Ledeberg en de uitbreiding van de zone 30 aan het Houtdokpark goedgekeurd.

Bij collegebesluit van 24 mei 2018 werd een maatregel getroffen ter uitbreiding van de zone 30 in Zwijnaarde, Drongen en in de Herlegemstraat goedgekeurd. De zone in de Herlegemstraat maakt deel uit van een grensoverschrijdende zone 30 op grondgebied Destelbergen-Gent, waarover beide gemeenten een overeenkomst hebben afgesloten. 

Bij collegebesluit van 29 maart 2018 werd een maatregel getroffen ter uitbreiding van de zone 30 in de Braemkasteelstraat, de Hazenakker en het Ooievaarsnest. Dit om de zone's 30 van de verschillende scholen in deze straten aan elkaar te koppelen. Verder werd een dynamische zone 30 ingevoerd op de Blaisantvest, tussen de Spaarstraat en de Kaprijkestraat en van de Kaprijkestraat tot en met het kruispunt met de Vogelenzang in de andere richting. Het betreft signalisatie in het kader van de beveiliging van de schoolomgeving;

Bij collegebesluit van 07 december 2017 werd een maatregel getroffen ter uitbreiding van de zone 30 in het Zuidledeplein.

Bij collegebesluit van 24 augustus 2017 werd een maatregel getroffen ter uitbreiding van de zone 30 in de Sint-Bernadettestraat en Lourdestraat. Het betreft een koppeling van een aanvraag tot snelheidsreductie in het deel van de Lourdesstraat dat naar het containerpark leidt met een uitbreiding van de zone 30 omgeving in de Sint-Bernadettestraat.

Bij collegebesluit van 27 april 2017 werd een maatregel getroffen ter uitbreiding van de zone 30 in de Pintelaan. In De Pintelaan wordt een zone 30 (schoolomgeving) ingevoerd voor de school (international school of Ghent). 

Het oude aanvullende reglement van 23 maart 2015 betreffende de afbakening van de zone 30 binnen de stadsring R40 wordt aan dit reglement toegevoegd. Bedoeling is om op termijn één aanvullend reglement te hebben van alle zones 30 op Gents grondgebied.

De zones 30 voldoen aan de snelheidsvisie zoals goedgekeurd in het Mobiliteitsplan Gent-Strategische Mobiliteitsvisie (d.d. 29 september 2015).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening zones 30 op grondgebied Gent, goedgekeurd in zitting van 20 januari 2022, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer en het signalisatieplan betreffende de afbakening zones 30 op grondgebied Gent.