Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01160 - OMV_2021167764 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Beeldhouwersstraat 57, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:49
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01160 - OMV_2021167764 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Beeldhouwersstraat 57, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning 2022_CBS_01160 - OMV_2021167764 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Beeldhouwersstraat 57, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

NAL Invest BVBA met als contactadres Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021167764) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een rijwoning

• Adres: Beeldhouwersstraat 57, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 1147E4

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 25 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel bevindt zich langs de Beeldhouwersstraat in Sint-Amandsberg.

De omgeving wordt gekenmerkt door gesloten bebouwing, waarvan de hoofdgebouwen hoofdzakelijk 3 tot 3,5 bouwlagen tellen.
De panden zijn hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen, met uitzondering van het rechter aanpalende pand waarin een kleine elektro-zaak gevestigd is.

 

Het pand met adres Beeldhouwersstraat nr. 57, 9040 Sint-Amandsberg is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en wordt er als volgt beschreven:

‘Beeldhouwersstraat nr. 49-57. Twee reeksen van drie in eenheidsbebouwing opgetrokken rijhuizen, met drie bouwlagen en één travee volgens repeterend schema uit begin 20ste eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels met art-nouveau-inslag. Toepassing van ritmerende horizontale banden en versmallende pseudo-pilasters. Brede getoogde vensters en rondboogdeuren met markerende booglijsten.’

 

Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 60m², de straatbreedte meet 4,95m en de perceelsdiepte meet 12,31m.
Het pand betreft een rijbebouwing, ingevuld met een eengezinswoning.
Het hoofdgebouw meet 8,55m diep en telt 3 bouwlagen met een zadeldak.
Achter het hoofdgebouw zijn gelijkvloerse bijgebouwen aangebouwd die reiken tot tegen de achterste perceelsgrens op een diepte van 12,31.
Langsheen de linker zijperceelsgrens is tussen een bouwdiepte van 8,55m en 10,98m een koer met een oppervlakte van +/-5,5m² aanwezig, welke overdekt is met golfplaten.

 

Gewenste toestand

De functie eengezinswoning blijft behouden. Volgende ingrepen worden voorzien :

 

Hoofdgebouw:
In het voorste dakvlak wordt een insnijding gemaakt voor het creëren van een dakterras.
De insnijding gebeurt net achter de kroonlijst en reikt tot een hoogte van 2,0m boven de kroonlijst, de breedte meet 3,77m en de afstanden tot de linker en rechter zijperceelsgrens bedragen telkens 0,60m. 
Verder wordt het dak intern geïsoleerd en aan de voorgevel worden geen aanpassingen voorzien. 
De achtergevel wordt extern geïsoleerd met een nieuwe gevelbekleding in licht grijze cementering. Op de gelijkvloerse bouwlaag wordt een grotere opening voorzien naar de buitenruimte, waarin een schuifraam en een achterdeur geplaatst worden.

Intern het hoofdvolume worden volgende aanpassingen gepland :
Op de 1e verdieping wordt de achterste slaapkamer omgevormd tot een badkamer en een afzonderlijk toilet.  De dakverdieping wordt opgedeeld naar een dakterras aan de straatzijde en achteraan een slaapkamer. Tussen beide ruimten wordt een schuifraam voorzien.

 

Bijgebouwen /buitenruimte
De bijgebouwen worden gesloopt en er worden geen nieuwe bijgebouwen opgericht.
Bijgevolg ontstaat een buitenruimte met een oppervlakte van +/-15,3m², welke deels verhard wordt tot terras en deels onverhard en begroend wordt.

 

Scheidingsmuren :

De profielen van de scheidingsmuren wijzigen niet.

 

Diverse

Er wordt geen septische put en geen hemelwaterput voorzien.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:
Artikel 11:
Dit artikel verplicht de plaatsing van een septische put bij nieuwbouw of bij verbouwingen van het gelijkvloers en/of de kelder die voor gevolg hebben dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan worden aangepast.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij gemotiveerde beslissing een afwijking van bovenstaande verplichting toestaan indien het technisch niet mogelijk is om een septische put te plaatsen.
->  Voor het voorliggende ontwerp zijn er geen argumenten om een afwijking toe te laten : De buitenruimte is voldoende ruim en ook de perceelsbreedte is hier bijna 5m breed. Het voorzien van bijvoorbeeld een prefab-septische put van 1500 liter (die een volume bezit van 1,88 meter lang, 0,72m breed en met een hoogte van 1,32m) zal geen problemen opleveren voor de stabiliteit van muren die ca. 1,5m daar vandaan geplaatst zijn.
In de bijzondere voorwaarden wordt opgelegd dat er een septische put onder de buitenruimte moet worden geplaatst.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Beoordeling zie punt 5 Waterparagraaf.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.

De bebouwde oppervlakte verkleint en onder de kleine buitenruimte moet een septische put geplaatst worden, zodat er geen ruimte is voor het plaatsen van een hemelwaterput, bovendien is er ook geen mogelijkheid voor het inrichten van een groendak gezien er geen platte daken aanwezig zijn.

De geplande verhardingen (terras) dienen uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen. De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.
Dit wordt opgenomen bij de bijzondere voorwaarden.

Bijgevolg kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Erfgoedwaarden:
De bebouwing heeft architectuurhistorische erfgoedwaarde. Deze wordt niet alleen bepaald door het waardevolle uitzicht van het pand maar heeft meerdere dimensies:

-          De dragende structuur: dragende muren, houten vloerroosteringen en dakconstructie.

-          De indeling: kenmerkende plattegrond van een vroeg 20ste-eeuwse burgerwoning met aan de ene zijde de hal met verticale circulatie en aan de andere zijde opeenvolgende salons of kamers.

-          De ruimtelijkheid die het gevolg is van de hierboven vermelde aspecten.

-          Authentieke interieurelementen: trappen, schouwen, sierplafonds, binnenschrijnwerk en dergelijk meer.

Al deze aspecten hebben waarde en bepalen het karakter van het pand, deze moeten maximaal geïntegreerd worden in het ontwerp van een toekomstige herbestemming.

->  Het is vanuit erfgoedoogpunt positief dat de oorspronkelijke functie van eengezinswoning behouden blijft. Een toekomstgerichte herbestemming is de beste garantie voor duurzaam behoud van een waardevol pand. Er is geen bezwaar tegen de afbraak van de volumes achter het hoofdgebouw die vermoedelijk uit de originele bouwfase dateren maar een beperkte erfgoedwaarde hebben. Er kan akkoord gegaan worden met het inrichten van een inpandig dakterras aangezien het om een gordingendak gaat (geen aanpassing van een spant nodig) en de opstand van de gevel dienst kan doen als borstwering. Hierdoor blijft de impact op het volume en beeld beperkt.

 

Volume en woonkwaliteit:
De verbouwingswerken betekenen een meerwaarde voor de woonkwaliteit van deze eengezinswoning. Door het slopen van de bijgebouwen wordt een bruikbare buitenruimte met terras en groene stroken voorzien. Het groot schuifraam in de achtergevel zorgt voor extra lichtinval en versterkt het contact met de buitenruimte.

Door het slopen van de bijgebouwen en het behoud van de profielen van de zijdelingse en achterste scheidingsmuren is de impact van de verbouwingen op de aanpalende percelen zeer gering, de buren zullen geen onaanvaardbare vermindering van de belichting, bezonning en/of zichten ervaren.

De dakinsnijding voor het dakterras gebeurt achter de kroonlijst en gelet op de beperkte straatbreedte en bouwhoogte van het hoofdgebouw zal de dakinsnijding nauwelijks tot niet zichtbaar zijn in de omgeving en zal deze ingreep dus ruimtelijke en esthetisch verantwoord zijn.
Gezien de dakinsnijding aan de straatzijde gebeurt en op 0,60m van de zijdelingse perceelsgrenzen, zal er ook geen storende inkijk genomen worden bij de zijdelingse aanpalende percelen.

In conclusie kan worden gesteld dat – mits het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden – de erfgoedwaarden, het bouwvolume, de gevelmaterialen en de binnenindeling ruimtelijk en esthetisch aanvaardbaar zijn binnen hun omgeving en bijdragen tot een hogere woonkwaliteit voor de betreffende eengezinswoning.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning aan NAL Invest bvba (O.N.:0665619344) gelegen te Beeldhouwersstraat 57, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Terrasverharding

De geplande verhardingen (terras) dienen uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening.
Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen.
De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.

 

Riolering:

Het plaatsen van een septische put wordt verplicht.

De aard en omvang van de verbouwing laten toe om een septische put te realiseren. Bijgevolg moet deze blijven voorzien worden.

 

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.
 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

-          De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).
De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

-          Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.
De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.
Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).
Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Erfgoed

Het authentiek buitenschrijnwerk (ramen, deur en kroonlijst) van de straatgevel dient bij voorkeur behouden te blijven. Dit verfijnde schrijnwerk maakt onlosmakelijk deel uit van de architectuur van het pand. Wanneer om bouwfysische of constructieve reden vervanging noodzakelijk is, gebeurt dit bij voorkeur door geschilderd houten schrijnwerk met een raamindeling en -profilering identiek aan het originele schrijnwerk, waarbij aanpassing naar dubbele beglazing aanvaardbaar is. Op die manier wordt de gevel opnieuw in totaliteit in ere hersteld.

 

Indien de straatgevel wordt geschilderd gebeurt dit bij voorkeur in een kleurstelling die afgestemd is op de originele kleurstelling van de architectuur en die de eenheid met de aanpalende panden opnieuw in ere herstelt/verbetert. De oorspronkelijke kleurstelling kan achterhaald worden op basis van een kleuronderzoek in situ. Dit zou een meerwaarde betekenen voor de beeldwaarde van het pand en voor de omgeving waarin het zich bevindt.

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).

 

Er zijn wegen- en rioleringswerken gepland in de Beeldhouwerstraat die voor de uitvoering van de aangevraagde bouwwerken belangrijke hinder kunnen opleveren. Voor bijkomende informatie kan men contact opnemen met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.