Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01227 - Afweging evenement: Inname van Sint-Pietersplein en parcours met passage over de B401 in Gent - voor de organisatie van de Stadsloop – 15/05/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01227 - Afweging evenement: Inname van Sint-Pietersplein en parcours met passage over de B401 in Gent - voor de organisatie van de Stadsloop – 15/05/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring 2022_CBS_01227 - Afweging evenement: Inname van Sint-Pietersplein en parcours met passage over de B401 in Gent - voor de organisatie van de Stadsloop – 15/05/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 1990, artikelen 1 en 2;
  • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2018 betreffende 'Beslissingen inzake vergunningen voor privatieve inname openbaar domein voor evenementen: afwegingskader impact van de evenementen op het openbaar domein en delegatie bij reglement'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°;
  • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2018 betreffende 'Beslissingen inzake vergunningen voor privatieve inname openbaar domein voor evenementen: afwegingskader impact van de evenementen op het openbaar domein en delegatie bij reglement', artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26/01/2022 ontving de Dienst Feesten en Ambulante Handel een aanvraag van Golazo Sports NV om op 15/05/2022 - met start opbouw op 14/05/2022 -  gebruik te maken van het Sint-Pietersplein en parcours met passage over de B401 in Gent voor de organisatie van de Stadsloop.

Op 25/01/2022 werd tijdens een voorafgaande coördinatievergadering met organisatie en de betrokken stads-, mobiliteits- en veiligheidsdiensten een akkoord bereikt rond het gekozen parcours.

Bij toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein, wordt de mogelijke impact van dit evenement gequoteerd als ‘zwaar’ omwille van de volgende reden(en):

  • 1 parameter haalt een score van 5 op het vlak van ‘Impact op mobiliteit (voetgangers, fietsers, auto’s, maar ook circulatieplan, knips, e.d.)’ – Het evenement impacteert de mobiliteit in die mate dat specifieke maatregelen rond de evenementenlocatie en op verschillende andere plekken in de stad zich opdringen, die veel inspanningen van de stad zullen vergen.

Als gevolg hiervan wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om de opportuniteit van dit evenement voorafgaand te beoordelen en eventueel proactief duidelijke randvoorwaarden aan de organisator op te leggen. Na positieve beoordeling start de Dienst Feesten en Ambulante Handel de formele aanvraag- en adviesprocedure ‘Inname Openbaar Domein’ op en legt het volledige dossier ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester van schepenen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Feesten en Ambulante Handel stelt voor dit evenement principieel goed te keuren:

  • omdat deze professionele organisator een grote expertise heeft op vlak van het organiseren van sportwedstrijden in Gent. In het verleden zijn hiermee nooit grote problemen geweest. 
  • omdat er een grondig coördinatieoverleg gebeurt met de organisatie en alle betrokken stads- mobiliteits- en veiligheidsdiensten.

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt principieel goed het gebruik van het Sint-Pietersplein en parcours met passage over de B401 in Gent - voor de organisatie van de Stadsloop op 15/05/2022 - met start opbouw op 14/05/2022 - door Golazo Sports NV.


Bijlagen