Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01166 - OMV_2021176454 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis - met openbaar onderzoek - Kriekerijstraat 38, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01166 - OMV_2021176454 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis - met openbaar onderzoek - Kriekerijstraat 38, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning 2022_CBS_01166 - OMV_2021176454 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis - met openbaar onderzoek - Kriekerijstraat 38, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Francis Eyland met als contactadres Kriekerijstraat 38, 9040 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021176454) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 17 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis

• Adres: Kriekerijstraat 38, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 1012V11

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 1 december 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 27 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel waarop voorliggende aanvraag betrekking heeft, bevindt zich langs de Kriekerijstraat in de wijk Sint-Amandsberg. De omgeving bestaat voornamelijk uit rijwoningen.

Het perceel in kwestie is bebouwd met een eengezinswoning (2 bouwlagen en een dak) en beschikt over een tuinzone van ca. 80 m².

 

De aanvraag strekt tot het plaatsen van een tuinhuis. Het tuinhuis wordt perceelsbreed (4,70 m) ingeplant op de achterste perceelsgrens. Het heeft een diepte tussen 4,70 m en 5,00 m.

Het volume wordt afgewerkt met een plat dak waarvan de kroonlijsthoogte 3,00 m bedraagt.

Het ontwerp voorziet een extensief groendak over de volledige dakoppervlakte van het tuinhuis. Hierbij wordt geen goot en/of regenpijpen voorzien.

 

Tegen de bestaande linker tuinafsluiting met een hoogte van 2,00 m, tegen de bestaande achter tuinmuur met een hoogte van 1,60 m en tegen de bestaande rechter tuinmuur met een hoogte van ongeveer 3,15 m, worden nieuwe scheidingsmuren gebouwd met een hoogte van 3,00 m tot tegen de perceelsgrens.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 26/11/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor renovatiewerken aan de voorgevel (OMV_2020100259).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 26/01/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning (2005/60216).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg ‘Sint-Baafskouter’, goedgekeurd op
21 september 1992, en is bestemd als zone voor gesloten bebouwing en zone voor koeren en tuinen.
 

De aanvraag is in overeenstemming met alle stedenbouwkundige voorschriften, met uitzondering van de stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg:

-      De bouwlijn van bijgebouwen in de tuinzone ligt op minder dan 2 m van de zijdelingse en achter perceelsgrens.

-      De oppervlakte van het tuinhuis bedraagt meer dan 10 m2.

-      De materialisatie van het tuinhuis is in metselwerk (geschilderd in een neutrale kleur), en niet in hout zoals opgelegd in het BPA.

-      De maximale hoogte van de tuinafsluitingen van 2,00 m wordt overschreden ter hoogte van het tuinhuis.

 

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een BPA, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

 

De afwijking op de voorschriften van het BPA is aanvaardbaar om volgende redenen:

Gelet op de configuratie van de tuin is de gekozen inplanting van het tuinhuis een logische keuze. De oppervlakte van het tuinhuis staat in verhouding tot de oppervlakte van de tuinzone. De hoogte is een gangbare hoogte voor een tuinhuis en heeft geen negatieve ruimtelijke impact op de aanpalende tuinen.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Het project is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

 

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door het plat dak van de nieuwe tuinhuis aan te leggen als groendak.  Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-MER-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-MER-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 10 december 2021 tot 8 januari 2022.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het tuinhuis wordt afgewerkt met een plat dak met een kroonlijsthoogte van 3,00 m. Het voorzien van een tuinhuis met dergelijke hoogte valt binnen de gebruikelijke normen qua bouwhoogte.

 

Gelet op de configuratie van de tuin is de gekozen inplanting van het tuinhuis een logische keuze. De oppervlakte van het tuinhuis staat in verhouding tot de oppervlakte van de tuinzone. De hoogte is een gangbare hoogte voor een tuinhuis en heeft geen negatieve ruimtelijke impact op de aanpalende tuinen.

 

Aangezien er in de aanvraag niets wordt vermeld over de afvoer van het hemelwater, en het tuinhuis aansluit op 3 perceelsgrenzen, wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd dat het hemelwater dat op het dak valt, moet worden geïnfiltreerd worden op het eigen terrein. Dit kan eenvoudigweg door de dakhelling te laten afwateren naar de eigen tuinzone.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarde is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan de heer Francis Eyland gelegen te Kriekerijstraat 38, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

     

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Afwatering tuinhuis

Het hemelwater dat op het tuinhuis valt moet afvloeien op eigen terrein en op natuurlijke wijze infiltreren.