Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01164 - OMV_2021182009 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 25 populieren - zonder openbaar onderzoek - Offerlaan 50-246, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01164 - OMV_2021182009 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 25 populieren - zonder openbaar onderzoek - Offerlaan 50-246, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_01164 - OMV_2021182009 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 25 populieren - zonder openbaar onderzoek - Offerlaan 50-246, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Sander Van Coillie met als contactadres admiraalstraat 13, 9070 destelbergen heeft een aanvraag (OMV_2021182009) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 29 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van 25 populieren

• Adres: Offerlaan 50-246, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 16 sectie K nr. 954Z

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 25 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het terrein bevindt zich langs de Offerlaan in de wijk Watersportbaan – Ekkergem en is bebouwd met 3 vrijstaande appartementsblokken van 9 bouwlagen hoog.

 

Doel van de aanvraag is het rooien van 25 bomen (soort: populieren) in de zijtuin (ten zuiden) ter hoogte van het middelste appartementsgebouw. De bomen staan op één lijn op één en twee meter van de zuidelijke perceelsgrens. Er wordt gevraagd om de bomen te rooien omwille van veiligheidsredenen, aangezien de bomen na toppen ingerot zijn en niet meer stabiel staan. De stamomtrek (gemeten op 1 meter boven het maaiveld) bedraagt tussen de 47cm en 162 cm.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen:

* Op 10/10/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van 3 appartementsgebouwen met elk 33 woongelegenheden en een kantoorgebouw na het rooien van bomen. (1995/817)

 

Omgevingsvergunningen:

* Op 13/12/2018 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het vellen van populieren (OMV_2018125819).

* Op 14/08/2019 werd een vergunning afgeleverd voor het renoveren van 3 woonblokken (OMV_2019032150).

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-MER-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-MER-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De vraag betreft het verwijderen van een populierenrij om veiligheidsredenen. Het vellen van deze bomen werd al aangevraagd in een eerder dossier (2018), maar werd voor dit gedeelte van de rij nooit uitgevoerd. Vele van de oorspronkelijke oudere bomen die in het verleden sterk zijn teruggesnoeid geweest (waardoor ze rot zijn komen te staan en voor valgevaar zorgen) zijn wel al vervangen door jongere populieren. Er is geen bezwaar tegen het verwijderen van de volledige populierenrij omdat zo een éénvormige nieuwe bomenrij ontstaat. De jonge populieren zouden op hun beurt in de toekomst toch ook opnieuw te hoog en dus waarschijnlijk teruggesnoeid zullen worden. Het is dan ook duurzamer te kiezen voor een boomsoort van iets kleinere grootte-orde. Zo kunnen de nieuwe bomen gewoon tot volwassen hoogte uitgroeien zonder verdere ingrepen.

Het dossier kan bijgevolg gunstig worden beoordeeld indien als compensatie minstens 6 nieuwe hoogstammige loofbomen van minimaal tweede grootte-orde (= boomsoort die groeit tussen 6 m en 12 m maximum, bijvoorbeeld lijsterbes) worden aangeplant, en dit met bomen met minimumstamomtrek HS12/14 en geplant met een plantafstand van maximaal 7 m. Dit gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrens. Er wordt ook meegegeven dat struiken tussen de bomen aangeplant, zouden zorgen voor een betere visuele groenbuffer tussen het appartement en het schoolterrein er naast.


CONCLUSIE 

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het rooien van 25 populieren aan Sander Van Coillie gelegen te Offerlaan 50-246, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Heraanplant:

Er dienen minstens 6 nieuwe hoogstammige loofbomen van minimaal tweede grootte-orde (= boomsoort die groeit tussen 6 m en 12 m maximum, bijvoorbeeld lijsterbes) worden aangeplant. De bomen moeten een minimumstamomtrek HS12/14 hebben, en moeten worden geplant met een plantafstand van maximaal 7 m. De heraanplant gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien, op minstens 2 m van de perceelsgrens.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Visuele groenbuffer:

Het aanplanten van struiken tussen de bomen zou zorgen voor een betere visuele groenbuffer tussen het appartement en het schoolterrein er naast.