Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01148 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Boekhoutestraat - woonerf - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:48
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01148 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Boekhoutestraat - woonerf - Goedkeuring 2022_CBS_01148 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Boekhoutestraat - woonerf - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregelen die bij dit besluit getroffen worden, zijn: het invoeren van het statuut van woonerf in de straat door het plaatsen van de verkeersborden F12a en F12b aan het begin van de straat. Dit op vraag van Ivago en van de bewoners, omdat er geregeld doorgangsproblemen zijn bij het indraaien vanuit de Terneuzenlaan naar de Boekhoutestraat. Hinderlijk geparkeerde wagens en foutief geparkeerde wagens belemmeren de doorgang, en verhinderen de afvalophaling in de straat. Dit is tevens een weg die voor de brandweer ten alle tijde toegankelijk dient te zijn. Aangezien het verboden is om te parkeren in een woonerf, behalve op de plaatsen die daartoe zijn aangeduid, wordt het parkeerverbod aangebracht door middel van gele onderbroken strepen volledig verwijderd. De parkeerplaatsen waar men wel mag parkeren, worden gesignaleerd met parkeervakken en de letter P.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 26 maart 2020 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werd er een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 16 ingericht vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Boekhoutestraat, goedgekeurd in zitting van 26 maart 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Boekhoutestraat.