Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01171 - OMV_2021183243 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning met 9 studio's naar een meergezinswoning met 8 entiteiten waarvan 1 appartement, 4 studio's en 3 kamers - zonder openbaar onderzoek - Knokkestraat 14-18, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:51
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01171 - OMV_2021183243 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning met 9 studio's naar een meergezinswoning met 8 entiteiten waarvan 1 appartement, 4 studio's en 3 kamers - zonder openbaar onderzoek - Knokkestraat 14-18, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_01171 - OMV_2021183243 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning met 9 studio's naar een meergezinswoning met 8 entiteiten waarvan 1 appartement, 4 studio's en 3 kamers - zonder openbaar onderzoek - Knokkestraat 14-18, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

S-Value BVBA met als contactadres Karel Van Wijnendaelelaan 30, 9830 Sint-Martens-Latem heeft een aanvraag (OMV_2021183243) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 30 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een meergezinswoning met 9 studio's naar een meergezinswoning met 8 entiteiten waarvan 1 appartement, 4 studio's en 3 kamers

• Adres: Knokkestraat 14-18, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 707H

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 17 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 27 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft betrekking op een pand gelegen aan de Knokkestraat in de wijk ‘Gent-Sint-Pieters’. Het pand betreft een rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoning met 9 woongelegenheden. De onmiddellijke omgeving bestaat uit gesloten bebouwing met een dominant gabarit van drie bouwlagen en een dakvolume.

 

Met deze aanvraag wordt het pand met 9 studio’s verbouwd naar een kamerwoning met 8 entiteiten waarvan 1 appartement, 4 studio's en 3 kamers. Het gabarit en de gevels worden niet gewijzigd. De gemiddelde vloeroppervlakte van de woonentiteiten is 28,38m². Er is geen fietsenstalling voorzien.

 

Na de werken bevat het pand de volgende entiteiten:

Gelijkvloers

-      Studio wordt omgevormd naar appartement – 42,57m² – 1  slaapkamer en een buitenruimte van 11,86m²

-      In de gang is er een gemeenschappelijk toilet en douche. Er is ook een ruimte voorzien voor afvalverzameling.

Eerste verdieping

-      Twee studio’s worden omgevormd naar een studio van 30,32m² en een kamer met eigen keuken van 15,02m²

-      Dit gebeurt door interne muren te verplaatsen en de trappenhal te verkleinen.

Tweede verdieping

-      Twee studio’s worden omgevormd naar een studio van 31,59m² en een kamer met eigen keuken en douche van 19,43m².

Derde verdieping

-      Twee studio’s worden omgevormd naar een studio van 31,59m² en een kamer met eigen keuken en douche van 18,59m².

Dakvolume

-      Twee studio’s worden omgevormd naar een studio van 37,97m²

 

Het pand beschikt niet over een fietsenstalling of autoparkeerplaats. Het buitenschrijnwerk wordt vervangen van wit pvc naar zwart pvc. Het bovenlicht boven de voordeur uit wit hout wordt vervangen door één raam met zwart pvc schrijnwerk.

 

Plantechnisch

De aanvraag betreft een regularisatie. De plannen van de huidige of gewenste toestand ontbreken. Er wordt uitgegaan van het feit dat de bestaande toestand in deze set de oorspronkelijke toestand van het pand betreft en dat de nieuwe toestand tegelijk de huidige en gewenste omvat, die ter regularisatie voorligt.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 05/01/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het herinrichten van een bestaande meergezinswoning met 9 woonentiteiten (OMV_2020172228).

 

Handhaving

Er werd op 20 november 2020 door Bouw- en Woontoezicht vastgesteld dat  de houten roosteringen worden vervangen en/of verstevigd waar nodig en de vroegere scheidingswanden in gyproc tussen de entiteiten worden vervangen door nieuwe wanden.

 

Er werd op 4 december 2020 een aanmaning verstuurd voor het indienen van een meldingsdossier conform aan de uitvoering in te dienen.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 20 december 2021 onder ref. 065605-002/PV/2021:
BESLUIT: GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen. Bijzondere aandachtspunten: - Het afvallokaal en het tellerlokaal moeten gescheiden zijn van de traphal door wanden/vloeren met brandweerstand EI 60 en afgesloten door een zelfsluitende brandwerende deur EI1 30. - De houten daken moeten aan de onderzijde beschermd worden door een beplating met brandweerstand EI 60.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:
-         Artikel 11 - Septische put

De plaatsing van een septische put (voor lozing van fecaal afvalwater) is verplicht bij nieuwbouw, al dan niet na slopen, en bij verbouwingen waarbij het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan aangepast worden. Op gemotiveerd verzoek kan de vergunningverlenende overheid de bouwheer vrijstellen van deze verplichting indien de plaatsing technisch niet mogelijk of te moeilijk is.

Toetsing: niet conform. De gelijkvloerse verdieping wordt grondig verbouwd, waarbij de riolering structureel wordt aangepast. Gelet op de beperkte buitenruimte en de nabijheid van de omliggende gebouwen met meerdere bouwlagen verleent onze dienst vrijstelling m.b.t. het plaatsen van een nieuwe septische put. Een eventueel bestaande septische put moet behouden blijven en geïntegreerd worden in het nieuwe rioleringsstelsel.

De vrijstelling is gekoppeld aan deze bouwvergunning en heeft (is) geen blijvend karakter (recht) voor het perceel (zo kunnen bij toekomstige wijzigingen en verbouwingen in het kader van een bouwaanvraag andere voorwaarden gelden).

Het weglaten van een septische put brengt een groter risico mee voor verstoppingen in het buizenstelsel zelf. We adviseren dan ook om geen geheel “onbereikbaar gesloten” stelsel uit te voeren en te voorzien in voldoende controleputjes of andere toegangsmogelijkheden.

 

-          Artikel 13 - Hemelwaterput

Ter aanvulling van artikel 9 §1 van de gewestelijke hemelwaterverordening is de plaatsing van een hemelwaterput ook verplicht bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding) van een gelijkvloerse of kelderverdieping van een bestaand gebouw, waarbij die verbouwing tot gevolg heeft dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan aangepast worden. Deze verplichting geldt enkel bij verbouwingen aan een bestaand gebouw, waarvan de oppervlakte groter dan 40m² is.

Toetsing: niet conform. De totale oppervlakte (na verbouwing) bedraagt ca. 77m² en is dus groter dan 40m² waardoor het plaatsen van een hemelwaterput met hergebruik verplicht is. Er wordt geoordeeld dat dergelijke voorziening technisch moeilijk is. De tuinzone is onvoldoende breed (< 5m). Bijgevolg wordt de aanvrager vrijgesteld van het plaatsen van een hemelwaterput. Deze vrijstelling impliceert evenwel de verplichting tot het inrichten van de nieuwe platte daken als groendak. Met deze aanvraag worden geen nieuwe platte daken voorzien, waardoor deze bijzondere voorwaarde niet wordt opgelegd.

 

-          Artikel 23 - elke meergezinswoning moet bestaan uit een mix van woningen (groottes en/of aantal slaapkamers).

Met dit voorschrift streeft de stad Gent per project naar een gevarieerde mix van kwaliteitsvolle woongelegenheden van diverse grootte en verschillende types. Een mix van woningen wordt bereikt door enerzijds te streven naar een gemiddelde netto vloeroppervlakte van de woningen van minimum 75m² en anderzijds door een variatie in groottes (oppervlaktes) en types (aantal slaapkamers). Het is niet evident om bij verbouwingen van rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoningen (die niet aan de mix voldoen) toch te voorzien in de vooropgestelde mix of de gemiddelde netto totale vloeroppervlakte van 75m². Verbouwingen waarbij het aantal woningen niet verhoogt, moeten een verhoogde leefkwaliteit nastreven door de gemiddelde oppervlakte van de woningen zo veel mogelijk op te trekken naar 75m². Dit kan bijvoorbeeld door woningen samen te voegen of uit te breiden.

Toetsing: niet conform: een kamerwoning wordt cfr. het algemeen bouwreglement beschouwd als een specifiek type ‘meergezinswoning’ (die niet louter bestemd is voor studenten). De aanvraag betreft een rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoning met 9 units, het pand voldoet in de bestaande toestand niet aan de noodzakelijke mix (geen variatie in grootte noch type), de kamers hebben ook geen gemiddelde oppervlakte van 75m².

Binnen huidige aanvraag wordt het aantal woningen niet verhoogd, maar wordt het aantal entiteiten van 9 teruggebracht naar 8. Bij dergelijke aanvragen laat het algemeen bouwreglement een afwijking toe op de noodzakelijke mix als en slechts als de aanvraag een verhoogde leefkwaliteit nastreeft.

De afwijking op de mix kan in de huidige aanvraag worden toegestaan enkel op basis van de rechtmatig tot stand gekomen toestand in het pand. De gemiddelde vloeroppervlakte van de woonentiteiten is slechts 28,38m², maar er is voldaan aan de oppervlakte-vereisten (zie verder) en er worden voldoende gemeenschappelijke voorzieningen (toiletten en douche) ter beschikking gesteld. Het gelijkvloerse appartement beschikt over een (beperkte) buitenruimte.

 

-          Artikel 24 – Fietsenberging

Iedere meergezinswoning moet in of buiten het gebouw op eigen terrein beschikken over één of meerdere afzonderlijke fietsenberging(en). Iedere fietsenberging moet overdekt zijn, bereikbaar zijn via een gemeenschappelijke circulatieruimte en vanop de openbare weg goed toegankelijk zijn.

De oppervlakte van de fietsenberging(en) wordt afgestemd op het aantal en de omvang van de in de meergezinswoning voorziene woningen. Zij wordt als volgt berekend:

1m² per kamer of studio;

2m² per appartement, te vermeerderen met 1m² per slaapkamer vanaf de tweede  slaapkamer.

Een individuele fietsenberging mag nooit kleiner zijn dan 2m², een gemeenschappelijk nooit kleiner dan 3m².

Toetsing: niet conform. Er wordt geen fietsenberging voorzien. Aangezien het gaat om de verbouwing van een rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoning waarbij het aantal entiteiten daalt, is een afwijking op dit artikel mogelijk.

 

-          Artikel 27 – kamer in kamerwoning

Toetsing: conform. De kamers zijn voldoende groot en er worden voldoende gemeenschappelijke voorzieningen (toiletten en douche) ter beschikking gesteld. Er is een gemeenschappelijk toilet en douche op het gelijkvloers voor de kamer op de eerste en tweede verdieping. De kamer op de derde verdieping gebruikt het gemeenschappelijk toilet in het dakvolume.

 

-          Artikel 28 – Studio

Toetsing: conform. De studio’s hebben een oppervlakte groter dan 30m². Er is voldaan aan de oppervlaktevereisten. Er wordt een doorgang van 1,50m voorzien tussen het slaapgedeelte en de keuken. De bestaande doorgang van 90cm tussen de keuken en de leefruimte betreft een bestaande en vergund geachte toestand. Het behoud ervan kan worden aanvaard, gelet op de vergund geachte toestand.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het pand van de aanvraag betreft een rechtmatig tot stand gekomen kamerwoning van 9 kamers. Een kamerwoning dient cfr. het algemeen bouwreglement beschouwd te worden als een specifiek type ‘meergezinswoning’ (die niet louter bestemd is voor studenten). Het aantal eenheden daalt van 9 naar 8.

De voorgestelde aanpassingen zijn louter aanvaardbaar omwille van de rechtmatig tot stand gekomen toestand met 9 entiteiten. Gelet op de toch omvangrijke en ingrijpende verbouwingswerken (vervangen van alle vloeren, verplaatsen niet-dragende wanden en aanpassingen/doorbrekingen in wel dragende wanden) wordt het als een enorme gemiste kans beschouwd dat niet structureel geïnvesteerd wordt in de entiteiten om woningen te vormen die aan de hedendaagse kwaliteitsnormen beantwoorden.

Het verruimen van de oppervlakte 3 studio’s gaat ten koste van de kwaliteit van 3 overgebleven kamers. Van de oorspronkelijke studio’s behaalde geen enkele de oppervlaktenormen uit het algemeen bouwreglement en het is dan ook enkel vanuit dat opzicht aanvaardbaar dat er ruimtes worden omgevormd tot 3 iets ruimere studio’s en andere ruimtes dan kamers worden.

 

Er werd tijdens het vooroverleg aangestuurd op een grondigere herwerking van het ontwerp. Het wordt betreurd dat dit niet gebeurde en dat de resulterende woonkwaliteit daardoor globaal toch bedenkelijk is: kamers die ontstaan, nog steeds geen fietsenberging, afwijkingen nodig op mix conform artikel 23.

 

Voorliggend voorstel komt mits toepassing van de bijzondere voorwaarden in aanmerking voor vergunning.

 

Beoordeling van de erfgoedwaarden

Opname in het CHE-gebied bevestigt de cultuur-historische waarde van het pand. Bovendien heeft de voorgevel een architecturale waarde, en heeft het pand – samen met de beiden aanpalenden – een ensemblewaarde. De panden met huisnummers 8 tem 24B vormen immers samen één architecturaal geheel.

 

Uit de bestaande toestand blijkt dat de oorspronkelijke en kenmerkende structuur in het interieur nog aanwezig is. De belangrijkste en meest authentieke interieurelementen, met name de trap en de erker in de voorgevel blijven behouden, maar er gebeuren grote ingrepen in het interieur. Bestaande tussenwanden worden gesloopt, wat de leesbaarheid van de oorspronkelijke kamerindeling ten goede komt. De meerwaarde van deze ingreep op de erfgoedwaarde van het pand geneutraliseerd door het maken van nieuwe openingen in draagmuren en het plaatsen van nieuwe tussenwanden (in functie van sanitair bv). Ook de ingreep in de traphal ter hoogte van de 1e verdieping (versmallen van de traphal ten voordele van inkomzones voor de woonentiteiten) of het inbrengen van een afvalruimte in de inkomhal vermindert de leesbaarheid van de dragende structuur en van de oorspronkelijke indeling. Deze ingrepen zijn echter aanvaardbaar in het licht van het verhogen van de woonkwaliteit van de entiteiten en het verhogen van de bruikbaarheid van de bewoonbare oppervlakte.

 

De vervanging van het schrijnwerk door schrijnwerk dat beantwoordt aan de hedendaagse eisen qua comfort is aanvaardbaar. Echter is het voorgestelde zwart PVC-schrijnwerk zeer atypisch voor deze architectuur en is dit ook niet combineerbaar met behoud van het bovenlicht boven de voordeur. Het bovenlicht moet qua indeling behouden blijven, enerzijds omdat dit nog een restant is van het oorspronkelijke schrijnwerk, anderzijds omdat dit element mee de ensemblewaarde van het pand (en de aanpalenden) bepaalt. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met standaard raamprofielen die refereren naar het oorspronkelijke uitzicht (T-indeling naar vroeg 20e eeuws model). Om die reden worden de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd: Het bovenlicht moet qua indeling behouden blijven en worden uitgevoerd in wit geschilderd houten schrijnwerk. Het overige schrijnwerk aan de voorgevel moet worden vervangen door wit geschilderd houten schrijnwerk met een indeling en profilering die aansluiten bij het ensemble.

 

Plantechnisch

De aanvraag betreft een regularisatie. De plannen van de huidige of gewenste toestand ontbreken. Er wordt uitgegaan van het feit dat de bestaande toestand in deze set de oorspronkelijke toestand van het pand betreft en dat de nieuwe toestand tegelijk de huidige en gewenste omvat, die ter regularisatie voorligt.

Er dienden in principe 3 sets plannen te worden opgemaakt.

 


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning met 9 studio's naar een meergezinswoning met 8 entiteiten waarvan 1 appartement, 4 studio's en 3 kamers aan S-Value bvba (O.N.:0818470558) gelegen te Knokkestraat 14-18, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Brandveiligheid:

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 20/12/2021 met kenmerk 065605-002/PV/2021).

 

Erfgoedwaarden:

Het bovenlicht moet qua indeling behouden blijven en worden uitgevoerd in wit geschilderd houten schrijnwerk.

Het overige schrijnwerk aan de voorgevel moet worden vervangen door wit geschilderd houten schrijnwerk met een indeling en profilering die aansluiten bij het ensemble.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Gelet op de beperkte buitenruimte en de nabijheid van de omliggende gebouwen met meerdere bouwlagen verleent onze dienst vrijstelling m.b.t. het plaatsen van een nieuwe septische put. Een eventueel bestaande septische put moet behouden blijven en geïntegreerd worden in het nieuwe rioleringsstelsel.

De vrijstelling is gekoppeld aan deze bouwvergunning en heeft (is) geen blijvend karakter (recht) voor het perceel (zo kunnen bij toekomstige wijzigingen en verbouwingen in het kader van een bouwaanvraag andere voorwaarden gelden).

Het weglaten van een septische put brengt een groter risico mee voor verstoppingen in het buizenstelsel zelf. We adviseren dan ook om geen geheel “onbereikbaar gesloten” stelsel uit te voeren en te voorzien in voldoende controleputjes of andere toegangsmogelijkheden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Er zijn wegen- en rioleringswerken gepland in de Knokkestraat die voor de uitvoering van de aangevraagde bouwwerken belangrijke hinder kunnen opleveren. Voor bijkomende informatie kan men contact opnemen met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.