Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01210 - 20229 - vraag tot schrapping risicogrond Lange Violettestraat 164-166 (afd 4 sectie D nr 2608K) te Gent (7733/E/2)

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01210 - 20229 - vraag tot schrapping risicogrond Lange Violettestraat 164-166 (afd 4 sectie D nr 2608K) te Gent (7733/E/2) 2022_CBS_01210 - 20229 - vraag tot schrapping risicogrond Lange Violettestraat 164-166 (afd 4 sectie D nr 2608K) te Gent (7733/E/2)

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • VLAREBO, Artikel 22
  • Bodemdecreet, Artikel 7

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
  • VLAREBO, Artikel 22
  • Bodemdecreet, Artikel 7

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester keurt de schrapping van de risicogrond goed.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?
 

Notariaat 14 heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 december 2021 tot schrapping van een risicogrond uit de gemeentelijke inventaris.
 
Volgende wordt aangevraagd:
 • Onderwerp: vraag tot schrapping risicogrond Lange Violettestraat 164/166 (afd 4 sectie D nr 2608K) te Gent (7733/E/2)

 Het perceel dat die de aanvrager wenst te schrappen als risicogrond is opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

Volgende vergunningendossiers met risicorubrieken zijn van toepassing:
Dossier: 7733/E/2 - Beslissing: 8 juli 1999 (College van burgemeester en schepenen)
Inrichting: Famaiko BVBA - het exploiteren van een volautomatisch wassalon waarbij de machines enkel door het cliënteel bediend worden.
Vergunde risico-rubrieken: 46.2

Volgende calamiteiten of klachten met betrekking tot de bodem zijn vastgesteld:
Er zijn geen calamiteiten of klachten gekend.

Het perceel is opgenomen in volgend bodemonderzoekendossier van OVAM:
Er zijn geen bodemonderzoeken gekend.

De motivatie van de aanvrager om het perceel als risicogrond te schrappen is als volgt:
De milieuvergunning van 8/07/1999 maakt melding van volgende vergunde rubrieken: 3.3. (3) lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (max. 600 m³/jaar) en 46.2. (2) wasserij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10,5 kW. Volgens de risico-inrichtingen-tool van OVAM (online ter beschikking) blijkt dat:
- de vergunde rubriek 3.3 geen risico-inrichting is.
- de vergunde rubriek 46.2 slechts een risico-inrichting is vanaf meer dan 100 kW (niet gelegen in industriegebied). -> milieuvergunning maakt melding van slechts 10,5 kW.

De motivatie is onderzocht door de Dienst Milieu en Klimaat.
Het perceel werd opgenomen als risicogrond voor rubriek 46.2. Uit de vergunning is af te leiden dat de wasserij een vermogen had van 10,5kW. De correcte rubriek in dit geval is rubriek 46.1.b welke niet Vlarebo-plichtig is. Een wasserij wordt pas aanzien als een risico-inrichting vanaf 100kW. Bijgevolg kan deze grond geschrapt worden als risicogrond.
 
Conclusie
 De motivatie van de aanvrager wordt gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen beschikt over voldoende informatie om het perceel te schrappen uit de gemeentelijke inventaris.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Het college van burgemeester en schepenen beschikt over voldoende informatie om het perceel te schrappen als risicogrond. Het perceel wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris en deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook toevoegen aan het grondeninformatieregister.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen schrapt volgend perceel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden:
Gent (afd. 4) sectie D 2608 K
Deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook toevoegen aan het grondeninformatieregister.