Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01179 - OMV_2021171358 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een handelspand met winkelfunctie tot een handelspand met horeca-functie - zonder openbaar onderzoek - Kortrijksepoortstraat 122-130, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01179 - OMV_2021171358 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een handelspand met winkelfunctie tot een handelspand met horeca-functie - zonder openbaar onderzoek - Kortrijksepoortstraat 122-130, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_01179 - OMV_2021171358 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een handelspand met winkelfunctie tot een handelspand met horeca-functie - zonder openbaar onderzoek - Kortrijksepoortstraat 122-130, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

BAAS PROJECTS BV met als contactadres Nieuwpoort 4, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021171358) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 16 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: een functiewijziging van een handelspand met winkelfunctie tot een handelspand met horeca-functie

• Adres: Kortrijksepoortstraat 122-130, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 5 sectie E nr. 1017D

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 27 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het te verbouwen pand bevindt zich langs de Kortrijksepoortstraat in de Binnenstad.

De omgeving bestaat voornamelijk uit meergezinswoningen met een handelsgelijkvloers. Het pand in kwestie betreft een meergezinswoning met, gevelbreed, een handelsgelijkvloers (5 bouwlagen en een plat dak). Het perceel is  16m – 19m40 breed en max 63m30 diep.

Het gebouw vormt één van de zeldzame voorbeelden van stroomlijnesthetiek in Gent. Het pand dateert van 1930 en werd ontworpen door de Leuvense architect Paul Stevens.

 

Het desbetreffend handelspand op het gelijkvloers grenst aan de rooilijn en aan de linker zijperceelsgrens. Het heeft een maximale breedte van 7m19 en een maximale diepte van 19m69.

Het bevindt zich links in de sokkel van het gebouw dat verder de inkomhal van de meergezinswoning (centraal)  en rechts een handelspand met winkelfunctie omvat.

Deze sokkel is uitgewerkt in Blauwe Hardsteen.

Dit handelspand is vergund met een winkelfunctie.

Er is een half-afgeronde winkelpui van ca. 4m30 breed met, uiterst links, een inpandige, niet afgesloten inkomhal. Deze buiten inkom ontsluit een fietsberging en de inkomdeur van de winkel.

Het handelspand kent verder een winkelruimte, een wasruimte met apart toilet en een berging. Het pand heeft geen private buitenruimte.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft een functiewijziging van winkel naar horeca.

Verder wordt het pand heringericht:

-het vernieuwen van de afvoerleidingen;

-het vernieuwen van de vloeren;

-het vernieuwen van de elektriciteit;

-het plaatsen van een ventilatiesysteem met impulsie en extractie (wordt aangesloten op de bestaande technische ventilatiekoker van het gebouw);

-het inrichten van de verbruikszaal;

-het plaatsen van een nieuwe keuken zonder extractieventilatie (recirculatiedampkap);

-het plaatsen van rookmelders;

-het plaatsen van een buiten zitbank.

 

Er worden geen structurele werken aangevraagd, het handelspand wijzigt niet in dimensionering en de fietsenberging wijzigt niet in plaats of dimensionering.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 14/02/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het wijzigen van een vergunde verbouwing van bestaande meergezinswoningen (2017/09150 dig) (OMV_2018141928).

* Op 05/12/2019 werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de wijziging aan de vergunningen 2017/09150 dig en omv_2018141928 + de aanleg van een steiger ter hoogte van Kortrijksepoortstraat 82 (OMV_2019101197).

* Op 17/09/2020 werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen van een aanlegsteiger (OMV_2019158479).

* Op 24/09/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een duplextrap bij een meergezinswoning (OMV_2020090921).

* Op 30/09/2021 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van een aanlegsteiger (OMV_2020168237).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 13/10/2016 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een meergezinswoning. (2016/09144)

* Op 09/11/2017 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een meergezinswoning. (2017/09150 Dig)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 10 januari 2022:
De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West aan vermelde omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigingen van de functie van een handelspand van winkelfunctie naar horecafunctie in de Kortrijksepoortstraat 130 (kadaster: Afdeling 5 sectie E nummer 1017D) te 9000 Gent een gunstig advies verleent. 

Gezien de aard van de aanvraag (functiewijziging met louter beperkte, inpandige verbouwingswerken) kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het ‘Decreet Integraal Waterbeleid’. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.


Geen tijdig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen. De adviesvraag is verstuurd op 15/12/2021. Op 20 januari 2022 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 21 december 2021:
BESLUIT: GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen. Bijzondere aandachtspunten: De publiek toegankelijke inrichting moet omsloten zijn door wanden met een brandweerstand EI 60, met deuren in deze wanden EI1 30. Inname openbare rijweg: VOORWAARDELIJK GUNSTIG, mits expliciete goedkeuring van de brandweer bij aanvang van de werken, in functie van de bereikbaarheid van de ruimere omgeving voor de voertuigen van de brandweer.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud. (zie 8.Omgevingstoets)
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punt:

 

-Artikel 11 van dit reglement verplicht de plaatsing van een septische put bij nieuwbouw of bij verbouwingen van het gelijkvloers en/of de kelder die voor gevolg hebben dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan worden aangepast.

In 2017 werd er in vergunning 2017/09150 het gebruik van een septische put opgelegd:

 

‘Er is moet blijvend voorzien worden in (een) voldoende grote septische put(ten) (hetzij door het plaatsen van een nieuwe septische put, hetzij door hergebruik van de bestaande). Alle toiletten dienen via deze –voldoende grote- septische put aangesloten te worden op het DWA-rioleringsstelsel.’

 

Het gebruik van een voldoende grote septische put– en plaatsen indien nog niet aanwezig- en het aansluiten van alle toiletten op deze septische put wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

De onduidelijke inplanting en afmetingen van de buitenzitbank ‘outside’ maakt een beoordeling in conformiteit niet mogelijk. (zie 8. Omgevingstoets)

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden               onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Erfgoedwaardering

De huidige aanvraag heeft enkel betrekking op een functiewijziging van een unit op de gelijkvloerse verdieping van een handelspand met winkelfunctie naar een handelspand met horeca-functie.

 

Op basis van de ingediende plannen en beschrijvende nota, lijkt deze functiewijziging geen impact te hebben op de bestaande dragende structuren.

 

Verder worden er geen ingrepen voorzien die impact hebben op het gevelbeeld van het pand, dit met uitzondering van het aanbrengen van één raamsticker. De voorziene raamsticker blijft beperkt in grootte en aantal én wordt uitgevoerd in losse letters en in een sobere vormgeving.

Vanuit erfgoedoogpunt is er tegen de aangevraagde handelingen geen bezwaar.

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De sokkel van het gebouw is en blijft een handelspand in dit kernwinkel gebied. Vanuit de structuurvisie ‘Ruimte voor Gent’ is er geen bezwaar tegen desbetreffende functiewijziging.

Er dient echter rekening gehouden te worden met diverse randvoorwaarden opdat de nieuwe functie geen overlast kan betekenen voor de andere gebruikers/bewoners van het gebouw en de onmiddellijke omgeving evenals voor het milieu:

  • Inname openbaar domein- de zitbank ‘outside’

Omtrent de “zitbank outside” zijn de vermelde gegevens onduidelijk. Ook is deze niet op alle plannen zichtbaar (zoals op de doorsnede of grondplan). Bijgevolg kan er niet beoordeeld worden hoe/of deze structuur een inname van openbaar domein zou betekenen. Deze zitbank wordt daarom uitgesloten uit de vergunning.

 

  • Geur

De uitlaat van de keukendampen moet zo geplaatst worden dat de hinder voor de omwonenden maximaal wordt beperkt. Volgens de plannen wordt in de keuken een recirculatie dampkap geplaatst en zou er dus geen afvoer van keukendampen naar buiten plaatsvinden.

De keuken staat echter in verbinding met de verbruikszaal en de andere ruimtes in het pand waar er wel een extractie (en impulsie-) ventilatiesysteem wordt ingericht. Dit systeem wordt aangesloten op de bestaande technische koker voor ventilatie van het volledig gebouw.

Er werd geen dakenplan bijgeleverd en er kan dus niet afgetoetst worden hoe deze uitlaat gepositioneerd of ingepland is.

 

Volgens artikel 8 van het algemeen bouwreglement moet de uitlaat zich 1 meter boven de nok van het hellend dak of de dakrand van het plat dak waarop de uitlaat geplaatst wordt, situeren. En 2 meter boven elk terras en de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die zich binnen een straal van 10 meter bevinden, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal.

Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.
 

  • Geluid

Voor lokalen met elektronisch versterkte muziek worden in de Vlaamse regelgeving (Vlarem) 3 categorieën afgebakend:

- Categorie 1: geluidsniveau tot 85 dB(A) LAeq,15min. Er gelden geen administratieve verplichtingen.

- Categorie 2: geluidsniveau tot 95 dB(A) LAeq,15min. Het betreft een meldingsplichtige inrichting volgens Vlarem. 

- Categorie 3: geluidsniveau tot 100 dB(A) LAeq,60min. Het betreft een vergunningsplichtige inrichting volgens Vlarem.

 

In principe mag de exploitant zelf kiezen tot welke categorie deze wenst te behoren. Hoe hoger het geluidsniveau hoe meer flankerende maatregelen de exploitant moet nemen. Er moet ook steeds voldaan zijn aan de omgevingsnormen voor geluid. Hierdoor zal in een pand met minder gunstige akoestische eigenschappen minder luide muziek kunnen geproduceerd worden dan in een pand met goede akoestische isolatie.

Er moeten voldoende akoestische isolatiemaatregelen genomen worden om bij de uitbating geluidshinder bij de buren te voorkomen. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

  • Afvalwater

De opstapeling van vetten afkomstig van afvalwater van een restaurant kan leiden tot verstoppingen van het eigen of openbaar rioleringsstelsel.

Deze verstoppingen kunnen waterschade, geurhinder en grote herstellingskosten tot gevolg hebben.

Het afvalwater dat afkomstig is van de keuken moet via een genormeerde vetafscheider (NEN-EN 1825 / DIN 4040) of gelijkwaardig geloosd worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

  • Riolering

Het rioleringsplan voldoet niet aan de vooropgestelde eisen!

Het gebruiken of plaatsen en aansluiten op een voldoende grote septische put werd reeds opgelegd als bijzondere voorwaarde. (zie 4.2 Verordeningen)

Verder moet er ook aan de voorwaarden reeds opgelegd in vergunning 2017/09150 worden voldaan:

 

-          Alle bijkomende afvalwater-producerende installaties (DWA) en regenafvoeren (RWA) moeten op de respectievelijke leidingen van het reeds intern gescheiden rioleringsstelsel worden aangesloten (cfr. 2017/09150). In geval van hemelwater is immers geen infiltratie op eigen terrein mogelijk.

-          Alle eventuele bijkomende afvoeren van fecaliën moeten via de bestaande septische put geloosd worden op de interne DWA-riolering.

Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door het oppompen in overeenstemming met de diepteligging van de bestaande rioolaansluiting.

 

Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg;

Ongunstig voor het plaatsen van een buitenzitbank.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een handelspand met winkelfunctie tot een handelspand met horeca-functie aan BAAS PROJECTS bv (O.N.:0753947940) gelegen te Kortrijksepoortstraat 122-130, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Wordt uit de vergunning uitgesloten:

Het plaatsen van de buitenzitbank ‘outside’. Indien het een vergunningsplichtige structuur zou betreffen moet er een terrasvergunning worden aangevraagd (inname openbaar domein) alvorens vergunning voor de structuur kan worden aangevraagd.


Voorwaarden voortvloeiend uit externe adviezen:

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 21/12/2021).

 

De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg nv (advies van 10/01/2022) moeten strikt nageleefd worden.

 

Geluid

Er moeten voldoende akoestische isolatiemaatregelen genomen worden om bij de uitbating geluidshinder bij de buren te voorkomen.

 

Vetafscheider

Het afvalwater dat afkomstig is van de keuken moet via een genormeerde vetafscheider (NEN-EN 1825 / DIN 4040) of gelijkwaardig geloosd worden.

 

Afvoerkanalen

De uitlaat van de keukendampen moet zo geplaatst worden dat de hinder voor de omwonenden maximaal wordt beperkt.

Volgens artikel 8 van het algemeen bouwreglement moet de uitlaat zich 1 meter boven de nok van het hellend dak of de dakrand van het plat dak waarop de uitlaat geplaatst wordt, situeren. En 2 meter boven elk terras en de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die zich binnen een straal van 10 meter bevinden, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal.

 

Riolering

- Het gebruik van een voldoende grote septische put of het  plaatsen en aansluiten van alle toiletten op deze septische put.

- Alle eventuele bijkomende afvoeren van fecaliën moeten via de bestaande septische put geloosd worden op de interne DWA-riolering.

- Alle bijkomende afvalwater-producerende installaties (DWA) en regenafvoeren (RWA) moeten op de respectievelijke leidingen van het reeds intern gescheiden rioleringsstelsel worden aangesloten (cfr. 2017/09150). Of -in het geval van de regenafvoer- kan deze binnen het eigen perceel geïnfiltreerd worden.

 

Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door het oppompen in overeenstemming met de diepteligging van de bestaande rioolaansluiting.

De bijzondere aandacht van de bouwheer wordt gevestigd op het feit dat het waterpeil in de toekomstige straatriolering kan stijgen tot gemiddeld 50 cm onder het straatniveau. De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn binnenhuisriolering. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de binnenhuisriolering.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:


Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

Milieu en klimaat

Voor lokalen met elektronisch versterkte muziek worden in de Vlaamse regelgeving (Vlarem) 3 categorieën afgebakend:

- Categorie 1: geluidsniveau tot 85 dB(A) LAeq,15min. Er gelden geen administratieve verplichtingen.

- Categorie 2: geluidsniveau tot 95 dB(A) LAeq,15min. Het betreft een meldingsplichtige inrichting volgens Vlarem. 

- Categorie 3: geluidsniveau tot 100 dB(A) LAeq,60min. Het betreft een vergunningsplichtige inrichting volgens Vlarem.

 

In principe mag de exploitant zelf kiezen tot welke categorie deze wenst te behoren. Hoe hoger het geluidsniveau hoe meer flankerende maatregelen de exploitant moet nemen. Er moet ook steeds voldaan zijn aan de omgevingsnormen voor geluid. Hierdoor zal in een pand met minder gunstige akoestische eigenschappen minder luide muziek kunnen geproduceerd worden dan in een pand met goede akoestische isolatie.

 

Bij het spelen van achtergrondmuziek heeft de horecazaak waarschijnlijk voldoende met een categorie 1 - geluidsniveau.

Voor dergelijke inrichtingen mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau gemeten als LAmax,slow 92 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. In het pand moet echter ook aan de omgevingsnormen in de buurt worden voldaan: De muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAeq,1s,max gemeten in de buurt : 1° niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A); 2° niet hoger is dan 35 dB (A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A); 3° niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB (A). LA95,5min wordt gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen. De omgevingsnormen in de buurt zijn niet gekoppeld aan dag-, avond- of nachtperiodes, dit betekent dat deze normen te allen tijde gelden.

 

Milieu – meldings- of vergunningsplicht

Voor alle inrichtingen en activiteiten voorkomend in de als bijlage I toegevoegde lijst van Vlarem II dient te allen tijde voldaan te zijn aan de meldings- of vergunningsplicht.