Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01215 - OMV_2022007406 - melding voor het exploiteren van een tijdelijke hoogspanningscabine op de werf - Suzanne Tassierstraat 8, 9052 Zwijnaarde - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01215 - OMV_2022007406 - melding voor het exploiteren van een tijdelijke hoogspanningscabine op de werf - Suzanne Tassierstraat 8, 9052 Zwijnaarde - Aktename 2022_CBS_01215 - OMV_2022007406 - melding voor het exploiteren van een tijdelijke hoogspanningscabine op de werf - Suzanne Tassierstraat 8, 9052 Zwijnaarde - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

VANHOUT NV met als contactadres Lammerdries 12, 2440 Geel heeft een aanvraag (OMV_2022007406) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 19 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een tijdelijke hoogspanningscabine op de werf

• Adres: Suzanne Tassierstraat 8, 9052 Zwijnaarde

Kadastrale gegevens: afdeling 24 sectie B nrs. 627L, 627M, 627N, 631P, 631M, 631L, 631N, 641B, 641C, 644M, 671A en 672A

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 25 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

 

De melding heeft betrekking op het bijkomend exploiteren van een tijdelijke hoogspanningscabine op de werf.

 

De hoogspanningscabine zal blijven staan tot maart 2023. Vanhout zal enkel de ruwbouwwerken uitvoeren, welke eindigen in maart 2023, hierna zal de werfinstelling (en dus ook de hoogspanningscabine) worden afgebroken.

 

Volgende rubrieken worden gemeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Tijdelijke hoogspanningscabine voor werfinstelling | klasse 3 | Nieuw

630 kVA

 

Volgende rubrieken zijn ongewijzigd:

6.5.1° | Dit gaat over een tijdelijke opslagtank om verschillende machines te vullen. Het betreft max. 2 tanken van maximum 2500l. | 2 verdeelslang

16.3.2°a) | Kleine mobiele airco toestellen in de werfketen - 20 x 3.8kW | 75 kW

17.1.2.1.1° | Propaan, butaan, acetyleen, zuurstof, voor lassen/snijbranden/.. | 1000 liter

17.3.2.1.1.1°b) | Rode mazout | 5 ton

17.3.4.1°a) | Cement, voegmortel, gietmortel, zoutzuur, reinigingsproducten | 10 ton

17.3.6.1°a) | Cement, voegmortel, gietmortel, ... | 10 ton

17.3.8.1° | White spirit, siliconen, epoxy, javel, ... | 2 ton

17.4. | Voorgaande rubrieken in kleine hoeveelheden | 2000 kg

30.3.a) | Mortelsilo | 10 kW

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

  • Op 20/05/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor de aanleg van het landschapspark (OMV_2021004298).
  • Op 31/08/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een mobiele airco en het opslaan van gevaarlijke stoffen (OMV_2021137795).
  • Op 16/09/2021 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een mobiele airco en het opslaan van gevaarlijke stoffen (OMV_2021139301).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 16/07/1981 werd een vergunning afgeleverd voor het wijzigen van het bodemreliëf. (1981/670)
  • Op 15/01/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de wijziging van het reliëf van een slibverwerkingsinrichting. (2003/70117)
  • Op 27/03/2014 werd een vergunning afgeleverd voor de inrichting van de natuurlijke oeverstrook langs de getijdearm van de schelde (conform de bepaling in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening grootstedelijk gebied gent - deelgebied 't eilandje'). (2013/70171)
  • Op 31/08/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het inrichten van het bedrijventerrein op het eiland Zwijnaarde - de werken betreffen grondwerken, de aanleg van wegenis, grachten en rioleringen. (2014/70212)
  • Op 09/01/2018 werd een vergunning afgeleverd voor het inrichten van een bedrijventerrein op het eiland Zwijnaarde. (2017/04100)

 

BEOORDELING MELDING

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

 

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Gewestelijk RUP

Volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent, Deelproject 't Eilandje (3E)' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005) is het bouwperceel bestemd als gemengd regionaal bedrijventerrein.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

 

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan regionaal bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde van juni 2007, is een verdere verfijning van de stedenbouwkundige voorschriften uit het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In het inrichtingsplan is bepaald dat in het regionaal bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde vooral wordt gemikt op de vestiging van volgende types kennisbedrijvigheid:

- een wetenschapspark, met spin-offbedrijven van de universiteit en/ of hogescholen en bedrijven die inzake onderzoek en ontwikkeling samenwerken met de universiteit en/ of hogescholen, als meest hoogwaardige type;

- hoogwaardige O&O (onderzoek en ontwikkeling)-vestigingen van bedrijven met regionale en nationale en internationale uitstraling;

 

Beeldkwaliteitsplan

De locatie van de aanvraag, maakt deel uit van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Tech Lane Ghent op Eiland Zwijnaarde, waarvoor in november 2015 een Beeldkwaliteitsplan is opgemaakt door het gespecialiseerd studiebureau Inbo uit Amsterdam. Dit Beeldkwaliteitsplan bevat de visie, ambitie en richtlijnen voor de beoogde ruimtelijke- en beeldkwaliteit voor de nieuwe werkmilieus, die worden gerealiseerd. Door het Beeldkwaliteitsplan bestuurlijk vast te stellen, krijgt het een formele werking, als aanvullend document op het Inrichtingsplan. Bij discussies tussen beiden primeert het Beeldkwaliteitsplan

 

Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

 

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en latere wijzigingen.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

De voorgestelde inrichting of activiteiten zijn in overeenstemming met de voorgeschreven planologische bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het plaatsen van een hoogspanningscabine op een werf tijdens de uitvoering van vergunde verbouwingen is enkel vrijgesteld van de vergunningsplicht indien de constructie niet langer dan twee jaar geplaatst wordt. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

De maximale hoogte van de hoogspanningscabine is beperkt tot 3,50 m. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Aspect bodem en grondwater

Rubriek 12.2.1 wordt aangevraagd voor een oliegekoelde transformator van 630kVA. De keuringsattesten van de cabine werden aan het dossier toegevoegd en vermelden geen inbreuken.

 

Het betreft een transformator die in een lekbak geplaatst wordt om om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

Volgende rubriek wordt geakteerd:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Tijdelijke hoogspanningscabine voor werfinstelling | Nieuw

630 kVA

 

De geactualiseerde vergunningstoestand van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit (inrichtingsnummer 20210827-0035) is:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

6.5.1°

brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | Dit gaat over een tijdelijke opslagtank om verschillende machines te vullen. Het betreft max. 2 tanken van maximum 2500l. | klasse 3

2 verdeelslang

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Tijdelijke hoogspanningscabine voor werfinstelling | klasse 3

630 kVA

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Kleine mobiele airco toestellen in de werfketen - 20 x 3.8kW | klasse 3

75 kW

17.1.2.1.1°

opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter | Propaan, butaan, acetyleen, zuurstof, voor lassen/snijbranden/.. | klasse 3

1000 liter

17.3.2.1.1.1°b)

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Rode mazout | klasse 3

5 ton

17.3.4.1°a)

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | Cement, voegmortel, gietmortel, zoutzuur, reinigingsproducten | klasse 3

10 ton

17.3.6.1°a)

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Cement, voegmortel, gietmortel, ... | klasse 3

10 ton

17.3.8.1°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | White spirit, siliconen, epoxy, javel, ... | klasse 3

2 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Voorgaande rubrieken in kleine hoeveelheden | klasse 3

2000 kg

30.3.a)

mortel en betonmortelcentrales met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW | Mortelsilo | klasse 3

10 kW

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door VANHOUT nv (O.N.:0439714361) voor het exploiteren van een tijdelijke hoogspanningscabine op de werf, gelegen Suzanne Tassierstraat 8, 9052 Zwijnaarde, met inrichtingsnummer 20210827-0035, omvattende volgende rubrieken:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

12.2.1°

Aktename

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Tijdelijke hoogspanningscabine voor werfinstelling  (Nieuw)

630 kVA

 

Volgende rubrieken zijn ongewijzigd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

6.5.1°

brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | klasse 3

 

2 verdeelslang

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | klasse 3

 

75 kW

17.1.2.1.1°

opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter | klasse 3

 

1000 liter

17.3.2.1.1.1°b)

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | klasse 3

 

5 ton

17.3.4.1°a)

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | klasse 3

 

10 ton

17.3.6.1°a)

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | klasse 3

 

10 ton

17.3.8.1°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | klasse 3

 

2 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3

 

2000 kg

30.3.a)

mortel en betonmortelcentrales met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW | klasse 3

10 kW

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. De maximale hoogte van de hoogspanningscabine is beperkt tot 3,50 m.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Ruimtelijke ordening

  1. Het plaatsen van een hoogspanningscabine op een werf tijdens de uitvoering van vergunde verbouwingen is enkel vrijgesteld van de vergunningsplicht indien de constructie niet langer dan twee jaar geplaatst wordt.