Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01176 - OMV_2021138088 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Visserij 98, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:51
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01176 - OMV_2021138088 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Visserij 98, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_01176 - OMV_2021138088 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Visserij 98, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Walter Fagot met als contactadres Visserij 98, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021138088) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 4 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning

• Adres: Visserij 98, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie D nr. 3635T

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 november 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 26 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het perceel van de aanvraag bevindt zich aan de Visserij, in de wijk Heirnis. De bouwplaats is gelegen op een smalle strook tussen 2 waterlopen, de Schelde (Visserij) en de Nederschelde (Achtervisserij). De bebouwing op deze landstrook is een enkele rij gebouwen gericht naar de Visserij en wordt in hoofdzaak gekenmerkt door bewoning en een diversiteit qua bouwstijlen. Het pand van de aanvraag betreft een eengezinswoning van 3 bouwlagen met zadeldak en een uitspringende erker op de eerste verdieping. De oppervlakte van het kadastrale perceel is 150 m² en de gevelbreedte bedraagt 6,07 m.

 

Deze woning vormt samen met de twee aanpalende panden een eenheidsarchitectuur van rond het midden van de 19de eeuw. De architectuur van deze panden wordt gekenmerkt door bepleisterde gevels met fraaie gevelornamenten. Bovendien bleven het oorspronkelijk schrijnwerk en de kroonlijst van het pand met huisnummer 99 in hun oorspronkelijke staat bewaard. Het gebouw is opgenomen als onderdeel van 'Drie burgerhuizen' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 80548), en wordt als volgt beschreven: ‘Drie statige, middelgrote burgerhuizen van ieder drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint met getraliede keldervensters en door arduinen cordons aangegeven bovenverdieping. Verhoogde begane grond met afgevlakte bossage. Steekboogvormige muuropeningen, op de bovenverdieping verrijkt met geriemde omlijstingen voorzien van oren en stucsluitstenen. Tweede verdieping met verdiepte borstweringen tussen postamenten, gevuld met fijn stucwerk: middelste travee gemarkeerd door een rechthoekige houten erker, waarschijnlijk toegevoegd eind 19de eeuw op de plaats van een centraal balkon. Versierd hoofdgestel, kroonlijst met tandlijstversiering en op modillons.’

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De werken betreffen het verbouwen van een eengezinswoning met dierenartspraktijk naar een volledige eengezinswoning. In de kelder wordt een sauna met relaxruimte voorzien. Achteraan de kruipkelder wordt ook een trap voorzien rechtsreeks naar de tuin via een ‘luik’. Op het gelijkvloers wordt de praktijkruimte heringericht tot de zit- en eetruimte. Tussen beide ruimtes wordt de opening hersteld tot het oorspronkelijk booglinteel. Het contact met de patio wordt versterkt vanuit de eetruimte door de bestaande ramen te vervangen door ramen met deur. In de patio, wordt een ‘zwevend, glazen, meditatieplatform’ voorzien, dat deels over een kleine waterpartij komt te liggen. In de bestaande achterbouw bevindt zich de keuken. Deze wordt over een diepte van 1 m met een breedte van 2,8 m ingekort. Waardoor de bouwdiepte op het gelijkvloers afneemt van 19,1 m naar 18,1 m. De achtergevel van de keuken wordt vervangen door een volwaardige achtergevel met een groot raam in. Voorbij de keuken wordt een houten terras voorzien over de volledige perceelsbreedte, 5,37 m en tot een diepte van 1,85 m voorbij de keuken. De totale oppervlakte van het terras bedraagt 12 m². De resterende tuindiepte bedraagt 4,9 m. Op de eerste verdieping blijft de indeling hetzelfde. Enkel wordt er achteraan de studiekamer nog een balkon toegevoegd. Het balkon bevindt zich respectievelijk op 0,46 m en 2,38 m van de linker- en rechterperceelgrens. De lengte is 3 m en de diepte is 1 m. Hierdoor neemt de bouwdiepte op verdieping toe van 10,09 m naar 11,09 m. De tweede verdieping blijft onveranderd, bestaande uit twee slaapkamers en een badkamer. Ook de zolder blijft identiek. De voorgevel blijft behouden. De achtergevel en achterbouw wordt voorzien van isolatie en afgewerkt met houten verticale latten. De scheidingsmuren worden niet gewijzigd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 06/06/1985 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een woning. (1985/186).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Voorwaardelijk gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 7 januari 2022 onder ref. AB/2021/918:
De Vlaamse Waterweg verleende op 28 december 2021 al advies voor dit project. Het advies werd aangepast, omdat we er door de ondersteuning van de aanvrager op gewezen werden dat tijdens de terreininspectie het buurperceel geëvalueerd werd.


Geen tijdig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen. De adviesvraag is verstuurd op 15/11/2021. Op 25 januari 2022 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud..
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL HEERNIS, goedgekeurd op 18 juli 1989, en is bestemd als Klasse 3 voor tuinstrook en binnenkern en zone A voor woningen.
 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is conform met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

gewijzigd overstromingsregime

Het projectgebied is niet overstromingsgevoelig conform de watertoetskaart en ligt niet in recent overstroomd gebied. Er wordt geen effect op het overstromingsregime verwacht.

 

gewijzigd afstromingsregime en gewijzigde infiltratie naar het grondwater

De aanvraag voorziet louter in inpandige verbouwingswerken en alle bijkomende terrasverharding kan afwateren naar omliggend groen en daar infiltreren. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater is dus niet van toepassing. Er worden geen wijzigingen verwacht in het afstromingsregime en de infiltratie van het hemelwater ten gevolge van het project.

 

gewijzigde oppervlaktewaterkwaliteit en gewijzigd aantal puntbronnen

Ten gevolge van de geplande ingrepen worden er geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. 

 

gewijzigd grondwaterstromingspatroon en gewijzigde grondwaterkwaliteit

Het project voorziet geen nieuwe ondergrondse constructies, zoals kelders of parkeergarages, waardoor er geen impact op het grondwaterstromingspatroon wordt verwacht. Er wordt ook geen impact op de grondwaterkwaliteit verwacht. 

 

watergebonden natuur en structuurkwaliteit

Binnen het projectgebied komt geen biologisch waardevolle watergebonden natuur voor. Er worden geen werken aan de oever voorzien en bijgevolg zal de structuurkwaliteit van de Vertakking De Pauw (of de Visserij) niet veranderen. Er wordt geen significant negatieve impact op de watergebonden natuur en structuurkwaliteit verwacht.

 

Conclusie : Er worden geen hinderlijke effecten verwacht op de waterhuishouding op het betreffende perceel en zijn omgeving.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 25 november 2021 tot 24 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De verbouwingswerken betekenen een meerwaarde voor deze eengezinswoning. Door het wegvallen van de dierenartspraktijk wordt de eengezinswoning groter. De verbouwingswerken zorgen voor een betere connectie met de patio. Ook door het gedeeltelijk slopen van de bestaande keuken met 1 m wordt de tuinzone 1 m dieper.

 

Op de eerste verdieping wenst men een balkon te voorzien. Het balkon bevindt zich respectievelijk op 0,46 m en 2,38 m van de linker- en rechterperceelgrens. De lengte is 3 m en de diepte is 1 m. We benaderen dergelijke terrassen met de nodige voorzichtigheid. Het terras bevindt zich op een grote hoogte, waardoor dit fungeert als een uitkijkpost over de aanpalende woningen en tuinen. Dit brengt de privacy van de omwonenden in het gedrang. Bovendien betreft het pand in kwestie een eengezinswoning met een tuin, waardoor een extra buitenruimte in de vorm van een dakterras niet strikt noodzakelijk is. Ook het bijkomende volume dat gepaard gaat met de aanleg van het plat dak tot dakterras, nl. de balustrades en de zichtschermen/het zichtscherm, zorgt ervoor dat deze ingreep wel degelijk een ruimtelijke impact heeft.

Na het uitbreiden met 1m bevindt het balkon zich nog steeds binnen de 2 m t.o.v. van de achtergevel van de minst diepe aanpalende buur. Bovendien wordt de regelgeving inzake lichten en zichten gerespecteerd. Aan de linkerzijde zal de scheidingsmuur fungeren als zichtscherm, aan de rechterzijde is er voldoende afstand. Gezien deze specifieke context kan worden geoordeeld dat het balkon een kleine ruimtelijke impact zal hebben.


De plannen werden niet vooraf besproken met betrekking tot de erfgoedwaarden en de site werd niet ter plaatse bezocht waardoor er geen genuanceerde evaluatie kon gemaakt worden van de erfgoedwaarde. Deze beoordeling wordt daarom gedaan op basis van de ingediende plannen. Het pand heeft architectuurhistorische waarde als goed bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse burgerwoning in neoclassicistische stijl. De erfgoedwaarde wordt niet alleen bepaald door het uitzicht van een pand maar heeft meerdere dimensies. Ook de structuur (dragende muren, houten dakconstructie en houten vloerroosteringen), de indeling (kenmerkende plattegrond van een 19de-eeuwse burgerwoning met aan de ene zijde de circulatie en aan de andere zijde opeenvolgende salons), ruimtelijkheid en authentieke interieurelementen zoals trappen, schouwen, sierplafonds, binnenschrijnwerk e.d.m. hebben waarde en bepalen het karakter van het pand. Aangezien de achtergevel zichtbaar is vanop de Achtervisserij, Visserijvaart en Jongenstragel en op die manier ook het openbaar domein vormgeeft, wordt hieraan ook erfgoedwaarde toegekend.

 

De ingediende aanvraag betreft de verbouwing van een bestaande eengezinswoning. Daarbij wordt de oorspronkelijke indeling van de gelijkvloerse verdieping in ere hersteld, wat positief is. In de uitbreiding die zich voorbij de oorspronkelijke achtergevel bevindt worden ook aanpassingen voorzien waartegen vanuit erfgoedoogpunt geen bezwaar is. De achtergevel wordt geïsoleerd en krijgt een nieuwe afwerking met een houten beplanking.
Er kan akkoord gegaan worden met het voorziene isolatiepakket maar omwille van het beeldbepalend karakter (het perceel grenst achteraan aan openbaar domein met voetpad en waterloop) kan niet akkoord gegaan worden met een afwerking in houten beplanking die natuurlijk vergrijst aangezien dit een atypisch materiaal is binnen een stedelijke context. Een afwerking met een bepleistering in een neutrale kleur of (kunst)leien zou wel aanvaardbaar zijn.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning aan de heer Walter Fagot gelegen te Visserij 98, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Vlaamse Waterweg

De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg nv (advies van 07/01/2022, met kenmerk AB/2021/918) moeten strikt nageleefd worden.

 

Erfgoed

De achtergevel die zichtbaar is vanop het openbaar domein moet na het isoleren ervan afgewerkt worden met een materiaal dat zich goed inpast binnen de waardevolle stedelijke context waarin het zich bevindt. Een natuurlijk vergrijzende houten beplanking is atypisch voor dergelijke omgeving. Een afwerking met een bepleistering in een neutrale kleur of (kunst)leien zou wel aanvaardbaar zijn.

 

Riolering:
Bij aanpassingen aan het rioleringsstelsel is de aansluiting op het rioleringsnet verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.
 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De  locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

  • De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).
    De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.
  • Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.
    De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.
    Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ver mogelijk gescheiden aangelegd worden zodat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Het is toegestaan het regenwater ter plaatse te laten infiltreren of in een gracht te laten lozen (Voor de lozingsconstructie op de waterloop moet de machtiging bekomen worden bij De Vlaamse Waterweg nv (voormalig W&Z) afdeling Bovenschelde; Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke, tel. 09/292.12.11, fax. 09/292.12.72, e-mail:  bovenschelde@vlaamsewaterweg.be ).

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden en zal dit voor de aangelanden opgelegd worden.

 

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer. 

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Erfgoed

Indien de straatgevel en de kroonlijst worden geschilderd, dan moet dit gebeuren in een witte kleur (of een tint van wit). Het pleisterwerk en de kroonlijst van deze neoclassicistische architectuur heeft in oorsprong een lichte (vaak witte) kleur die de subtiele detaillering van deze architectuur tot haar recht laat komen. De gevel of kroonlijst schilderen in een donkere, uitgesproken of felle kleur zou deze verfijnde detaillering én de totale gevelarchitectuur vervlakken.

 

Het buitenschrijnwerk (ramen, deur en kroonlijst) van de straatgevel dient bij voorkeur behouden te blijven. Dit verfijnde schrijnwerk maakt onlosmakelijk deel uit van de architectuur van het pand. Wanneer om bouwfysische of constructieve reden vervanging noodzakelijk is, kan dit enkel gebeuren door geschilderd houten schrijnwerk met een raamindeling en -profilering identiek aan het originele schrijnwerk. Aanpassing naar dubbele beglazing is hierbij wel aanvaardbaar.

 

Het pand is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010 (gewijzigd door de wijzigingsbesluiten van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, 23 juli 2010 en 20 mei 2011) en het algemeen vrijstellingsbesluit ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen, kan voor dit pand een gedeeltelijke vrijstelling of afwijking van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat worden aangevraagd als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden. Deze afwijking laat toe de erfgoedwaarde van de vanaf het openbare domein zichtbare delen te behouden. Waardevolle en /of oorspronkelijk schrijnwerk en beglazing kunnen bijgevolg behouden blijven. Verluchtingsroosters aan de straatzijde (in de gevel of het schrijnwerk) zijn niet aanvaardbaar. De afwijking dient te worden gemeld in de startverklaring. De EPB-eisen voor de rest van het gebouw blijven van toepassing.

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie:

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.