Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01216 - OMV_2022007010 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling nodig voor de bouw van een kelder - Veurestraat 50, 9051 Afsnee - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01216 - OMV_2022007010 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling nodig voor de bouw van een kelder - Veurestraat 50, 9051 Afsnee - Aktename 2022_CBS_01216 - OMV_2022007010 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling nodig voor de bouw van een kelder - Veurestraat 50, 9051 Afsnee - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Jeff Eeckhout met als contactadres Veurestraat 50, 9051 Gent heeft een aanvraag (OMV_2022007010) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 18 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling nodig voor de bouw van een kelder

• Adres: Veurestraat 50, 9051 Afsnee

Kadastrale gegevens: afdeling 26 sectie B nr. 162F

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 24 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

 

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een bronbemaling nodig voor de bouw van een kelder.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bij de bouw van een kelder is bronbemaling noodzakelijk om de werken te kunnen uitvoeren. | klasse 3 | Nieuw

9837 m³/jaar

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

  • Op 10/12/2020 werd een vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een steiger (OMV_2020127028).
  • Op 14/10/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de sloop van een bestaande verouderde woning en de heropbouw van een nieuwe eengezinswoning (OMV_2021099322).

 

BEOORDELING MELDING

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

 

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied en bestaande waterwegen volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

 

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg AFSNEE ZUID, goedgekeurd op 2 februari 1989, en is bestemd als zone voor open bebouwing (percelen min. 2 500 m²).

 

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

 

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Aspect bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Het grondwaterpeil zal maximum 4 meter verlaagd worden ten opzichte van het maaiveld. Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 5,96 m³/uur. Het grondwater wordt volgens de aanvraag geloosd een waterloop (Leie achteraan het perceel).

 

De exploitant dient de beheerder van de waterloop ‘Leie’ (De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde) voorafgaand aan de bemaling toestemming te vragen voor de lozing. De bemaling kan pas opgestart worden nadat deze toestemming verkregen werd. Een kopie van de toestemming dient overgemaakt te worden aan Dienst Toezicht van stad Gent (toezicht@stad.gent – met vermelding van het dossiernummer). Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

De grondwaterbemaling is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De nodige maatregelen dienen genomen te worden (bv. beperken lozingsdebiet, peilmetingen) om (bijkomende) overstromingen te voorkomen. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Zettingen

De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Droogte

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode: 120 dagen. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Aspect geluid

In de omgeving zijn woningen aanwezig. De pomp zal continu in werking zijn. Er dient gebruik gemaakt te worden van geluidgedempte pompen. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

Aspect fauna en flora

Het droogtrekken van de directe omgeving kan levensbedreigend zijn voor de aanwezige grote bomen in de eigen tuin en die van de buren. De bemaling start in het begin van februari en vindt bijgevolg grotendeels plaats in de 'droge periode' (= 1 maart t.e.m. 1 oktober). De bomen in de tuin dienen daarom bevloeid te worden met (bemalings)water indien de bemalingswerken doorgaan tijdens aanhoudende droge periodes van meer dan 10 dagen zonder regen. Dit gebeurt door minstens twee ochtenden na elkaar enkele uren water te geven. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

Volgende rubriek wordt geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bronbemaling bouw kelder | Nieuw

9837 m³/jaar

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer Jeff Eeckhout voor het exploiteren van een bronbemaling nodig voor de bouw van een kelder, gelegen Veurestraat 50, 9051 Afsnee, met inrichtingsnummer 20220118-0054, omvattende volgende rubriek:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bronbemaling bouw kelder  (Nieuw)

9837 m³/jaar

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. De exploitant dient de beheerder van de waterloop ‘Leie’ (De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde) voorafgaand aan de bemaling toestemming te vragen voor de lozing. De bemaling kan pas opgestart worden nadat deze toestemming verkregen werd. Een kopie van de toestemming dient overgemaakt te worden aan Dienst Toezicht van stad Gent (toezicht@stad.gent – met vermelding van het dossiernummer).

2. De nodige maatregelen dienen genomen te worden (bv. beperken lozingsdebiet, peilmetingen) om (bijkomende) overstromingen te voorkomen.

3. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

4. De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode: 120 dagen. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.

5. Er dient gebruik gemaakt te worden van geluidgedempte pompen.

6. De bomen in de tuin dienen bevloeid te worden met (bemalings)water indien de bemalingswerken doorgaan tijdens aanhoudende droge periodes van meer dan 10 dagen zonder regen. Dit gebeurt door minstens twee ochtenden na elkaar enkele uren water te geven.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Zettingen

  1. De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen).

 

Geluid

  1. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.