Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01180 - OMV_2021181192 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen achter de tuinberging van een technische trap voor gebruik ifv toezicht warmtepomp + daktoezicht (regularisatie) - zonder openbaar onderzoek - Sint-Pietersaalststraat 118, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01180 - OMV_2021181192 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen achter de tuinberging van een technische trap voor gebruik ifv toezicht warmtepomp + daktoezicht (regularisatie) - zonder openbaar onderzoek - Sint-Pietersaalststraat 118, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_01180 - OMV_2021181192 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen achter de tuinberging van een technische trap voor gebruik ifv toezicht warmtepomp + daktoezicht (regularisatie) - zonder openbaar onderzoek - Sint-Pietersaalststraat 118, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Heidi Capiau met als contactadres Sint-Pietersaalststraat 118, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021181192) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 26 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen achter de tuinberging van een technische trap voor gebruik ifv toezicht warmtepomp + daktoezicht (regularisatie)

• Adres: Sint-Pietersaalststraat 118, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nrs. 705V2 en 706M2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 16 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 26 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag situeert zich in de Sint-Pietersaalststraat, in de wijk Stationsbuurt-Zuid. De omgeving wordt gekenmerkt door zowel open, gesloten als halfopen bebouwing.

 

Het pand in kwestie betreft een vrijstaande eengezinswoning bestaande uit twee bouwlagen en een hellend dak. In de achtertuin, tegen de rechter zij perceelsgrens en op een afstand van 105 cm van de achter perceelsgrens, bevindt zich een gelijkvloers bijgebouw met een oppervlakte van ca. 36 m². De trap heeft een breedte van 0,70m, een bouwdiepte van 3,66m en een bouwhoogte van 3,42m. De trapleuning bevindt zich 1,82m hoger dan de gemene muur.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat de regularisatie van het plaatsen van een technische trap voor gebruik in functie van het toezicht van de warmtepomp die zich op het dak bevindt en het onderhoud van het dak. De trap wordt aan de achterzijde van het bijgebouw geplaatst, op een afstand van 30 cm van de achter perceelsgrens en op 17 cm van de rechter zijperceelsgrens. De trap wordt uitgevoerd in metaal.

 

Deze aanvraag werd ingediend naar aanleiding van het vastgestelde bouwmisdrijf (zie hieronder).

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 07/06/2018 werd een aktename afgeleverd voor bronbemaling voor realisatie van kelder voor een ééngezinswoning (OMV_2018048789).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 01/08/1966 werd een vergunning afgeleverd voor bijbouwen burelen en autobergplaats. (Litt. S-37-66)

* Op 02/02/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een gemetselde tuinmuur in het kader van een nieuwe tuinaanleg. (2010/971)

* Op 13/04/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een woning met bijgebouw en het oprichten van een eengezinswoning. (2016/04240)

 

Stedenbouwkundig misdrijf

Er werd op 14 september 2020 het volgende vastgesteld: aan de zijgevel van het bijgebouw, kant perceelsgrens, is ter hoogte van het gelijkvloers/eerste verdieping  een vaste buitentrap geplaatst. Er werd op 13 oktober 2020 een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.


BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze trap moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de veranda terecht komt in de tuin te laten infiltreren. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag beoogt een regularisatie voor een buitentrap dat toegang geeft tot het platte dak van een vrijstaand bijgebouw in de achtertuin. Er is echter geen vergunning gekend voor het bijgebouw dat, omwille van zijn inplanting tegen de rechter zijperceelgrens en de wijziging van de bestaande scheidingsmuur, niet onder het vrijstellingsbesluit valt. Het bijgebouw dient bijgevolg eerst geregulariseerd te worden. Een uitbreiding van dit bijgebouw door het plaatsen van een vaste trap komt dan ook niet in aanmerking voor vergunning.

Bovendien bevindt de trap zich op een aanzienlijke hoogte en dichtbij de perceelsgrenzen, waardoor de trap fungeert als uitkijkpost over de aanpalende tuinen. Hoewel de aanvraag een akkoord van de aanpalende buren bevat, is deze bijkomende constructie stedenbouwkundig niet aanvaardbaar omwille van de inplanting en de afmetingen. 

 

Daarnaast kan, door het voorzien van een vaste trap, het dak mogelijk ook als dakterras fungeren. Dit is echter strijdig met het burgerlijk wetboek inzake lichten en zichten en is onaanvaardbaar omwille van de inkijk naar de aanpalende gronden. De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving is te groot. De trap komt bijgevolg niet in aanmerking voor vergunning.


CONCLUSIE

Ongunstig, er is geen vergunning gekend voor het bijgebouw. Een uitbreiding van deze constructie is bijgevolg ook niet aanvaardbaar.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het plaatsen achter de tuinberging van een technische trap voor gebruik ifv toezicht warmtepomp + daktoezicht (regularisatie) aan mevrouw Heidi Capiau gelegen te Sint-Pietersaalststraat 118, 9000 Gent.