Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01193 - OMV_2021181100 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame-inrichtingen - zonder openbaar onderzoek - Zuiderlaan 1, 2 en 3, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01193 - OMV_2021181100 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame-inrichtingen - zonder openbaar onderzoek - Zuiderlaan 1, 2 en 3, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_01193 - OMV_2021181100 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame-inrichtingen - zonder openbaar onderzoek - Zuiderlaan 1, 2 en 3, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

LICENSE TO CONSTRUCT BV met als contactadres Zuiderlaan 1-3, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021181100) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 26 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van reclame-inrichtingen

• Adres: Zuiderlaan 1, 2 en 3, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie B nr. 661Y2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 27 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het project bevindt zich langs de Zuiderlaan in de wijk Watersportbaan - Ekkergem. De omgeving bestaat voornamelijk uit gebouwen in functie van dagrecreatie. Het pand in kwestie betreft een gebouw dat vergund is als opleidingsruimte, vergaderruimte en administratie in relatie tot sport en recreatie (2004/715) en bestaat uit 3 bouwlagen en een teruggetrokken vierde bouwlaag met plat dak.

 

De aanvraag betreft het aanbrengen van een verlicht reclamebord vlak op de voorgevel van een gebouw, op privaat domein en een verlichte totem in de voortuin.

 

Op de voorgevel worden aluminium doosletters met een lengte van 5,7m en een breedte van 0,794m geplaatst. De voorzijde is afwerkt in witte plexi letters ‘WATERFRONT’. De zijkanten zijn gelakt in wit RAL 9016. De doosletters worden bevestigd op een aluminium frame, gelakt in de kleur van de gevel. De doosletters zijn intern verlicht met 6500K LEDs. De doosletters bevinden zich ca. 10,8m boven het maaiveld, en 2,5m van de dichtstbijzijnde (rechter) perceelsgrens.

 

Daarnaast wordt een aluminium totem bekleed met zwarte dibondpanelen voorzien in de voortuin, die langs beide zijden intern verlicht wordt 6500K LED’s, en voorzien is met uitgefreesde logo en rechthoeken voor de bedrijfsnamen met aan de binnenzijde opale plexi plaat. De totem is 5,5m hoog, 1,1m breed met een dikte van 0,3m. Het staat op 1m van de omheining in de voortuin, links van de oprit.

 

Er staat in de voortuin, vlak achter de te voorziene totempaal, eveneens een automaat voor afhaalmaaltijden.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen:

*Op 24/03/2005 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van ‘Huis van de fitness’ opleidingscentrum. (2004/715)

* Op 23/08/2012 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van 35 bomen. (2012/516)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
 

De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie. In deze gebieden kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter van de gebieden te bewaren.

De gebieden voor verblijfsrecreatie zijn bestemd voor de recreatieve en toeristische accommodatie alsmede de verblijfsaccommodatie met inbegrip van de kampeerterreinen, de gegroepeerde chalets, de kampeerverblijfparken en de weekendverblijfparken.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan indien de publiciteitsinrichtingen in functie zijn van bedrijven, gevestigd in het gebouw, die in relatie staan tot sport en recreatie. Dit wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden van deze aanvraag.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Met deze aanvraag wordt een publiciteitsinrichting aan de voorgevel van een gebouw en een totempaal in de voortuin aangevraagd. In de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt een onderscheid gemaakt tussen beide publiciteitsinrichtingen.

 

Relame-inrichting voorgevel

Reclame-inrichtingen worden steeds selectief onderzocht met het oog op een beheersing van de impact op de omgeving. De nieuwe gevelreclame, met sobere doosletters in LED, wordt ter hoogte van de derde verdieping aangebracht en is voldoende afgestemd op de gevelgeleding. De omvang van de publiciteit is in verhouding tot de betrokken gevel. Bijgevolg heeft de reclame-inrichting geen negatieve impact op het pand zelf en op de omgeving.

 

Gelet op het feit dat dit gebouw vergund is als opleidingsruimte, vergaderruimte en administratie in relatie tot sport en recreatie (2014/715), moet worden meegegeven dat de publiciteitsinrichting enkel voor vergunning in aanmerking komt indien het gevestigd bedrijf of de gevestigde bedrijven in het gebouw conform deze inrichting is, en dus een relatie heeft tot sport en recreatie. Dit wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden van deze vergunning.

 

De reclame-inrichting aan de voorgevel is bijgevolg principieel aanvaardbaar en verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden.

 

Totem voortuinstrook

Algemeen wordt gesteld dat een totem in de voortuinstrook toegestaan is, indien deze wordt gekoppeld aan de verharde delen van de voortuin, haaks op de openbare weg, met een richtinggevende maximale oppervlakte van 2m² en een richtinggevende maximale hoogte van 2,50m.

 

De geplande totem in de voortuinstrook heeft een hoogte van ca. 5,5m, wat zeker niet beperkt is in hoogte. De totale oppervlakte van de geplande totem heeft een oppervlakte dat drie keer zo groot is in vergelijking met de gangbare oppervlakte van 2m².

 

In de voortuinstrook worden er over het algemeen geen constructies toegestaan. Uit onderzoek van een recente luchtfoto blijkt dat er reeds een niet-vergunde maaltijdautomaat aanwezig is in de voortuin. Met deze geplande totem wordt de verrommelling in de voortuin nog groter, wat een negatief effect heeft op het straatbeeld. Hieruit volgt dat de totem wordt uitgesloten van deze omgevingsvergunning. Deze dient beperkter in hoogte en oppervlakte te zijn. Tevens moet de maaltijdautomaat als regularisatie aangevraagd worden in een nieuwe omgevingsaanvraag.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig voor wat betreft de reclame-inrichting aan de voorgevel. Mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Ongunstig voor wat betreft de totem in de voortuin. De aanvraag is op basis van de bezorgde informatie niet verenigbaar geacht met de goede ruimtelijke ordening (totem is te grootschalig en te hoog langs een gemeenteweg, doet een afbreuk aan het groene karakter van de voortuinstrook, veroorzaakt verrommeling van de voortuinstrook en verstoort het straatbeeld).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame-inrichtingen aan LICENSE TO CONSTRUCT bv (O.N.:0841841125) gelegen te Zuiderlaan 1, 2 en 3, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

De publiciteitsinrichting moet in het teken staan van één of meerdere bedrijven die conform de gewestplanbestemming zijn (dag- en verblijfsrecreatie).

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Lichtplan

A. Algemene voorschriften vanuit het Lichtplan:

Goede verlichte reclames en uithangborden, zowel deze die aangelicht worden als deze die van binnenuit verlicht zijn, hebben een sobere, stabiele (niet flikkerende of dynamische) verlichting, met wit of zachtgekleurd licht. Dergelijke van binnenuit verlichte reclames en uithangborden geven op de aanliggende gevels en openbaar domein niet meer licht dan 2 lux. Bij aangelichte reclames is het licht goed en enkel gericht op de reclame zelf; deze ontvangt maximaal een lichthoeveelheid van 10 lux. Bij van binnenuit verlichte reclames verdient verlichting met negatief contrast (door het uitsnijden letters of figuren uit een donker vlak) de voorkeur. Andere van binnenuit verlichte reclames bevinden zich bij voorkeur onder de ramen van de eerste verdieping. Het gebruik van LED’s voor de verlichting van reclames is meer dan wenselijk gelet op de vele voordelen daarvan (laag verbruik, lange levensduur, goede zichtbaarheid zonder te veel te verlichten).

 

B. algemene voorschriften vanuit de bestaande regelgeving:

Voor de intensiteit van aan te brengen verlichting, verwijzen we naar:

 

*Vlarem 2

Deel 4: algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen

Hoofdstuk 4.6 beheersing van hinder door licht:

 

• (artikel 4.6.01) Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.

• (artikel 4.6.02) Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.

• (artikel 4.6.03) Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.

• (artikel 4.6.04) Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

 

*Artikel 80.2 (lid 1) van de wegcode

 

• Artikel 80.2 van de wegcode verbiedt het aanbrengen op de openbare weg van reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen, die, zij het ook maar gedeeltelijk, verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van verre met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen.

 

• Indien het gaat om verlichting die wordt aangevraagd in de buurt van verkeerslichten, geldt ook volgende regel uit Artikel 80.2 lid 1 Wegcode: Het is verboden een luminositeit met een rode of groene tint te geven aan alle reclameborden, uithangborden of inrichtingen die zich, binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de grond bevinden.

 

C. Voor dit dossier zijn volgende specifieke voorschriften van toepassing:

• Om alle vormen van lichthinder of lichtvervuiling tegen te gaan, wordt opgelegd om een dimmer te voorzien op de LED-lichtinstallatie. Bij vermoeden/melding van lichthinder zal ter plaatse geëvalueerd en bepaald worden hoeveel de lichtinstallatie moet gedimd worden (conform bestaande normen en richtlijnen).  

 

• Geen dynamische of flikkerende verlichting te gebruiken. Dit geldt ook voor LED-schermen die achter glas worden geplaatst, en zichtbaar zijn vanop openbaar domein.  Als regel wordt vooropgesteld dat een bepaalde lichtkleur of lichtbeeld (vanaf valavond) minstens 15 seconden vast moet blijven staan, alvorens naar een ander statisch verlicht beeld of kleur over te springen.

 

• De commerciële verlichting wordt bij voorkeur gedoofd bij sluitingstijd van de handelszaak (of na de kantooruren), of ten laatste om 24u (tenzij de handelszaak nog open is na 24u). NB Zo ook wordt de monument- en sfeerverlichting in Gent gedoofd om 24u (uitgezonderd de 3 torens van Gent).

 

BESLUIT

Indien deze zaken zodoende worden uitgevoerd, is dit in overeenstemming met de voorschriften van het lichtplan. In dat geval kan vanuit de Lichtcel dan ook voorwaardelijk positief advies gegeven worden voor betreffende bouwaanvraag.